Myydään nettihuutokaupalla Osuuskunta PPO:n osuudet 4 kpl

Ei kuvia.

Myydään Osuuskunta PPO:n osuudet 4 kpl;
nrot 00033120, 00123674-00123675 ja 00051419

Oh­jeis­tus uu­den omis­ta­jan re­kis­te­röi­mi­sek­si
– ulo­sot­to­vi­ras­to il­moit­taa to­teu­tu­nees­ta kau­pas­ta PPO:lle
– uu­si omis­ta­ja täyt­tää osuu­den­siir­to-/ jä­sen­ha­ke­mus­lo­mak­keen (http://www.osuus­kun­tap­po.fi/ja­se­nil­le/osuu­den-siir­to/). Os­ta­ja täyt­tää it­seään kos­ke­vat koh­dat eli uu­den omis­ta­jan tie­dot. Li­sä­tie­to­ja koh­taan mer­kin­tä: "os­tet­tu ulo­sot­to­myyn­nis­sä"´
– jä­sen­ha­ke­muk­sen al­le­kir­joit­taa os­ta­ja yk­sin
– jä­sen­ha­ke­muk­sen liit­teek­si tu­lee liit­tää ulo­sot­to­mie­hen an­ta­ma to­dis­tus saan­nos­ta se­kä kuit­ti va­rain­siir­to­ve­ron (1,6%) mak­sus­ta
– os­ta­jan tu­lee toi­mit­taa ha­ke­mus liit­tei­neen PPO:lle

Li­säin­for­maa­tio­ta voi tie­dus­tel­la Osuus­kun­ta PPO:n asia­kas­pal­ve­lus­ta; asia­kas­pal­ve­lu@osuus­kun­tap­po.fi tai puh. 010 277 4400.

Osuus­kun­ta­lain ja osuus­kun­nan sään­tö­jen mu­kaan PPO:n hal­li­tus päät­tää jä­sen­ha­ke­muk­sen hy­väk­sy­mi­ses­tä. Hal­li­tus kä­sit­te­lee uu­det jä­sen­ha­ke­muk­set kes­ki­mää­rin ker­ran kuu­kau­des­sa. Jä­se­nek­si hy­väk­sy­mi­ses­tä ja osuuk­sien re­kis­te­röin­nis­tä il­moi­te­taan erik­seen ko­tio­soit­tee­seen lä­he­tet­tä­väl­lä kir­jeel­lä.

Tar­jouk­sen te­ke­mi­sen mää­räai­ka päät­tyy huutokaupat.com -si­vus­tol­la 5.7.2017 klo 18:00, koh­de­nu­me­ro 474834.

Tie­dus­te­lut: Kih­la­kun­na­nu­lo­sot­to­mies Reijo Meriläinen, puh 029 56 28104, 040 505 3419

Myyn­tieh­dot: Ir­tain myy­dään in­ter­net­si­vus­tol­la jär­jes­tet­tä­väs­sä net­ti­huu­to­kau­pas­sa. Ulo­sot­to­mies voi hy­väk­syä tai hy­lä­tä kor­keim­man teh­dyn tar­jouk­sen huu­to­kau­pas­sa. Kor­keim­man tar­jouk­sen teh­neen hen­ki­lön on tar­jouk­sen hy­väk­sy­mi­sen jäl­keen mak­set­ta­va ko­ko kaup­pa­sum­ma Raa­hen seu­dun ulo­sot­to­vi­ras­ton vir­ka­va­rain­ti­lil­le.

Omai­suus on ulos­mi­tat­tu ja se myy­dään ulo­sot­to­mie­hen toi­mit­ta­mal­la va­paal­la myyn­nil­lä nou­dat­taen ulo­sot­to­kaa­res­sa sää­det­ty­jä ylei­siä huu­to­kaup­paeh­to­ja.

Liitetiedostot

»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 19.6.2017