Kolmen kiinteistön kokonaisuus Porvoon Kaarenkylässä - Omakotitalo, metsämaata ym.

Myydään nettihuutokaupalla kolmen kiinteistön kokonaisuus Porvoon Kaarenkylässä Omakotitalo, metsämaata ym.

Myytävä omaisuus: Porvoossa sijaitsevat kiinteistöt:

638-433-14-28 (Töysä)
638-433-14-8 (Kuusela)
638-433-14-30 (Haapamäki)

Tarkempi kuvaus: Kiinteistöt ovat yhteisesti kiinnitettyjä ja ne muodostavat yhden tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kiinteistöjen yhteispinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan noin 7,125 hehtaaria. Kiinteistöllä 638-433-14-28 (Töysä) sijaitsee kunnostusta kaipaava asuinrakennus. Lisäksi kiinteistöön 638-433-14-28 kuuluu noin 5,5 hehtaaria metsämaata.

Kiinteistöllä 638-433-14-8 (Kuusela) ei sijaitse rakennuksia.

Kiinteistöllä 638-433-14-30 (Haapamäki) sijaitsee purkukuntoinen asuinrakennus.

Kiinteistöjen sijaintipaikalla ei ole voimassa yksityiskohtaista kaavaa. Kiinteistön osoite: Maaseututie 35, 07220 Kaarenkylä (Porvoo). Tarkemmat tiedot ilmenevät myyntiesitteestä ja sen liitteistä.

Esittely: Tiistaina 26.02.2019 klo 10.00. Osoite: Maaseututie 35, 07220 Kaarenkylä (Porvoo).

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Åsa Hagstedt / Perintäryhmä 6, puh. 050 4004 397

Myyntiehdot: Kiinteistöt myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena www.huutokaupat.com -verkkosivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Nettihuutokauppa päättyy 5.3.2019 kello 10.00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Minimikorotus nettihuutokaupassa on 500 euroa.

Ulosottokaaren 5 luvun 61 §:n mukaisesti yksittäisestä kiinteistöistä voi esittää erillistarjouksen. Erillistarjousta ei voi jättää nettihuutokauppaan. Mahdollinen erillistarjous yksittäisestä kiinteistöstä tulee jättää kirjallisesti Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirastoon viimeistään 05.03.2019 klo 12.00. Osoite: Tulliportinkatu 1 B, 06100 Porvoo. Tämän jälkeen ratkaistaan, myydäänkö kiinteistöt yhtenä kokonaisuutena vai erikseen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen.

Ostotarjouksen hyväksymisestä ilmoitetaan etukäteen ostajalle. Ostajan on suoritettava tarjouksen hyväksymispäivänä koko kauppahinta tai vähintäänkin käsiraha, ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi. Käsirahan määrä on 20 prosentin osuus kauppahinnasta, kuitenkin enintään 10.000 euroa. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, pankkikortti tai muu mahdollinen, käteiseen rinnastuva maksuväline taikka vakuus. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano virkavaraintilille hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Ostajalle voidaan myöntää maksuaikaa kauppahinnalle enintään neljä viikkoa tarjouksen hyväksymisestä (myyntipäätöksestä). Myyntikohteen hallintaoikeus ei kuitenkaan voi siirtyä ostajalle ennen kuin kauppahinta on kokonaan maksettu.

Kauppahinta ja mahdollinen käsiraha maksetaan Ulosottolaitoksen virkavaraintilille: IBAN: FI61 5000 0120 3927 16 BIC: OKOYFIHH

Muut tiedot: Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisesti. Myynnissä noudatetaan soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta ja myyntiehdoista ilmenevät myyntiesitteestä ja sen liitteistä. Myyntiaineisto on saatavilla osoitteessa: www.huutokaupat.com

Olli Tala

Kihlakunnanvouti
Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto
Porvoon toimipaikka


Fastighetshelhet med tre fastigheter säljs på nätauktion (Borgå, Karsby)
Egnahemshus, skogsmark mm.

Försäljningsobjekt: I Borgå belägna fastigheter

638-433-14-28 (Töysä)
638-433-14-8 (Kuusela)
638-433-14-30 (Haapamäki)

Närmare beskrivning: Fastigheterna är gemensamt intecknade och de utgör en ändamålsenlig helhet. Fastigheternas sammanlagda areal är enligt fastighetsregistret ca. 7,125. På fastigheten 638- 433-14-28 (Töysä) finns ett bostadshus som förutsätter renovering. Dessutom ingår i samma fastighet ca. 5,5 hektar skogsmark.

På fastigheten 638-433-14-8 (Kuusela) finns inga byggnader.

På fastigheten 638-433-14-30 (Haapamäki) finns ett bostadshus som ska rivas.

På området där fastigheterna är belägna finns ingen fastställd detaljplan. Adress: Landsbygdvägen 35, 07220 Karsby. Närmare information framgår ur försäljningsprospektet och dess bilagor.

Visning: Tisdagen 26.02.2019 kl. 10.00. Adress: Landsbygdvägen 35, 07220 Karsby (Borgå)

Tilläggsinformation: Häradsutmätningsman Åsa Hagstedt / Indrivningsgrupp 6, tel. 050 4004 397

Försäljningsvillkor: I första hand säljs fastigheterna som en helhet på nätauktion som anordnas på internetsidorna www.huutokaupat.com. Nätauktionen avslutas 5.3.2019 klockan 10.00 eller tre minuter efter det sista anbudet som har hunnit med till auktion. Det minsta tillåtna höjningen på nätauktionen är 500 euro.

Enligt 5 kap. 61 § i utsökningsbalken kan även ett anbud på en enskild fastighet ges till utmätningsmannen. Ett eventuellt separat anbud kan dock inte ges i nätauktion utan det skall hämtas/skickas skriftligen till utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland senast 05.03.2019 kl. 12.00. Adress: Tullportsgatan 1 B, 06100 Borgå. Därefter avgörs om fastigheterna säljes som en helhet eller separat.

Utmätningsmannen kan godkänna eller förkasta det högsta budet.

Köparen informeras på förhand om godkännande av köpbudet. Den dag då köpbudet godkännes skall köparen betala antingen hela köpesumman eller handpenningen, ifall köparen inte bedöms vara uppenbart solvent. Handpenningens storlek är 20 % av köpesumman, dock högst 10.000 euro. Som handpenning godkänns kontanter och bankkort, eventuella andra betalningssätt som likställs med kontant samt godtagbar säkerhet. Även en omedelbar inbetalning till kontot för tjänstemedel kan godkännas. Handpenning kan inte betalas med kreditkort.

Om det högsta budet godkännes, kan köparen beviljas betalningstid högst fyra veckor, räknat från försäljningsbeslutets datum.

Hela köpeskillingen och eventuell handpenning betalas till Utsökningsväsendets konto för tjänstemedel: IBAN: FI61 5000 0120 3927 16 BIC: OKOYFIHH

Andra uppgifter: Egendomen är utmätt och säljs på av utmätningsman förrättad fri försäljning i enlighet med 5 kap. 76 § i utsökningsbalken. Vid försäljningen iakttas i tillämpliga delar utsökningsbalkens allmänna auktionsvillkor. Närmare information om försälningsobjektet och försäljningsvillkoren framgår ur försäljningsprospektet och dess bilagor. Försäljningsmaterialet är tillgängligt på adressen: www.huutokaupat.com

Olli Tala

Häradsfogde
Utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland
Verksamhetstället i Borgå

Liitetiedostot

»
(pdf, 1.9 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 6.2.2019