Maksukielto

Maksukielto on sitova määräys palkanmaksajalle siitä, kuinka paljon velallisen palkasta tulee tilittää ulosottoon. Maksukiellosta ilmenee myös velallisen suojaosuus. Jos palkka on alle suojaosuuden, ulosottopidätystä ei tehdä.

Maksukielto sisältää ohjeet ulosottopidätyksen laskutavasta. Palkka on ulosotossa määritelty samalla tavalla kuin veron ennakonpidätyksessä. Esimerkiksi luontoisedun arvoa pidetään palkkana. Ulosottopidätys lasketaan velallisen nettopalkasta.

Määräajoin maksettava palkka

Määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa velalliselle on jätettävä suojaosuus. Suojaosuus on velallisen osalta 22,41 euroa päivässä ja kunkin huollettavan osalta 8,04 euroa päivässä. Maksukieltoon suojaosuus on merkitty yhteissummana ja se lasketaan kuukaudessa 30 päivältä (kaksi kertaa kuukaudessa maksettavasta palkasta 15 päivältä) riippumatta siitä, kuinka monta työpäivää velallinen tällä aikavälillä tekee.

Jos velallisen palkka on enintään kaksi kertaa hänelle lasketun suojaosuuden suuruinen, palkasta ulosmitataan 2/3 suojaosuuden ylittävästä määrästä (tulorajaulosmittaus).

Jos velallisen palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuuden määrä, palkasta ulosmitataan 1/3.

Maksukiellossa ulosottopidätys on voitu määrätä myös kiinteämääräiseksi.

Muu kuin määräajoin maksettava palkka

Muusta kuin määräajoin maksettavasta palkasta ulosmitataan 1/3. Suojaosuutta ei oteta huomioon.

Ratkaisevaa sen arvioinnissa, onko kysymys määräajoin maksettavasta palkasta vai ei, on palkanmaksukauden säännöllisyys.

Työnantajan ja palkanmaksukauden pysyessä samana noudatetaan määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksen sääntöä riippumatta siitä, kuinka usein työntekijä on ollut kyseisellä ajanjaksolla töissä.

Maksukiellon voimassaolo ja noudattamisvelvoite

Maksukielto on voimassa toistaiseksi tai määräajan. Myöhempi maksukielto kumoaa aikaisemman. Palkanmaksun tilapäisistä keskeytyksistä on hyvä ilmoittaa maksukiellossa mainitulle kihlakunnanulosottomiehelle.

Jollei maksukiellon saaja noudata todistettavasti tiedoksi saamaansa maksukieltoa, ulosottomies saa ulosmitata maksukiellon saajalta määrän, joka on maksamatta ulosottomiehelle.

Suojaosuus
Pidätettyjen varojen tilitys
Esimerkkejä ulosottopidätyksen laskemisesta
Palkanulosmittaus

 
Julkaistu 16.8.2019
Sivun alkuun |