Muutoksenhaku

Ulosoton varsinainen muutoksenhakukeino on valitus. Muutoksenhakuoikeus on sillä, jonka oikeutta täytäntöönpanotoimi kuten ulosmittaus tai ulosottomiehen päätös koskee. Ulosottomies antaa ohjeet muutoksenhakua varten (valitusosoitus).

Muutosta haetaan käräjäoikeudelta kolmen viikon määräajassa. Valitusaika alkaa kulua toimitushetkestä kuten huutokaupasta, päätöksen tekemisestä tai siitä, kun asianosainen on saanut niistä tiedon. Valitus on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava ulosottomiehen kansliaan. Ulosottomies toimittaa valituksen edelleen käräjäoikeuteen. Käräjäoikeuden ratkaisusta ulosottoasiassa voidaan hakea muutosta edelleen hovioikeudelta. Viimeinen muutoksenhakuaste on korkein oikeus.

Ulosottokaaren mukaisen muutoksenhakuasian käsittelemisestä käräjäoikeudessa peritään 260 euron oikeudenkäyntimaksu, josta säädetään tuomioistuinmaksulaissa. Maksua ei peritä, jos tuomioistuin muuttaa ulosottomiehen päätöstä muutoksenhakijan hyväksi. Maksua ei myöskään peritä oikeusapulain nojalla käsittelymaksuista vapautetuilta.

Ulosottomies voi määrätyin rajoituksin oikaista selvästi virheellisen ulosmittauksen tai muun ratkaisun sekä kirjoitus- tai laskuvirheen. Itseoikaisu voidaan tehdä asianosaisten pyynnöstä tai ulosottomiehen omasta aloitteesta.

Epäselvät ja riitaiset kysymykset, jotka koskevat esimerkiksi esineen omistusoikeutta, velan maksua tai panttausta, voidaan erottaa käsiteltäväksi erillisessä oikeudenkäynnissä. Oikeudenkäynti voidaan panna vireille ulosottomiehen tai tuomioistuimen antaman täytäntöönpanoriitaosoituksen perusteella tai myös ilman osoitusta asianosaisen omasta aloitteesta. Yleisinä edellytyksinä on lisäksi, että väitteen tai vaatimuksen tueksi on esitetty todennäköisiä perusteita ja ulosottoasia on tullut epäselväksi. Oikeudenkäynnissä annettu ratkaisu sitoo ulosottomiestä.

 
Julkaistu 16.7.2020
Sivun alkuun |