Millä perusteella ulosottoa voi hakea?

Jotta yksityinen velkoja voisi hakea ulosottoa, hänellä on oltava velasta tuomioistuimen päätös tai tuomio. Myös muiden ulosottoasioiden kuten häädön täytäntöönpano edellyttää tuomioistuimen ratkaisua. Elatusapujen ulosottoperintää voidaan hakea myös sosiaalilautakunnan vahvistaman elatussopimuksen perusteella.

Osamaksulla myytyjen esineiden tilitystä ja takaisinottoa voidaan pyytää ulosottomieheltä, jos osamaksusopimus on tehty määrämuodossa. Ulosottomiehen suorittamassa tilityksessä määrätään ostajan ja myyjän välisestä velasta ja myydyn omaisuuden palauttamisesta. Tilityksestä laadittavan pöytäkirjan perusteella myyjä voi hakea ulosottoa.

Ulosottohakemus voidaan toimittaa ulosottomiehelle henkilökohtaisesti, lähettiä käyttäen, postitse tai sähköisesti. Ulosottohakemukseen tulee liittää tuomioistuimen päätös tai muu ulosottoon oikeuttava asiakirja. Jos saaminen perustuu juoksevaan velkakirjaan, vekseliin tai shekkiin, tulee tämä liittää alkuperäisenä hakemukseen.

Ulosottohakemukseen tulee liittää jäljennös tuomioistuimen päätöksestä tai muusta ulosottoperusteesta. Tarvittaessa ulosottomies voi vaatia hakijaa toimittamaan ulosottoon alkuperäisen ulosottoperusteen. Tuomiota ei kuitenkaan tarvitse liittää ulosottohakemukseen, jos se löytyy sähköisestä tuomiorekisteristä (oikeushallinnon sähköinen asiointipalvelu).

Ulosottohakemuksen liitteenä olevan ulosottoperusteen tiedot tallennetaan tietojärjestelmään. Jos ulosottoperusteena on tuomioistuimen ratkaisu, sitä ei tarvitse mahdollisessa myöhemmässä ulosoton hakemisessa uudelleen liittää ulosottohakemukseen. Tällöin riittää, että hakemuksessa ilmoitetaan ulosottoperusteen yksilöintitiedot.

Verojen ja julkisten maksujen sekä muiden ilman tuomiota tai päätöstä täytäntöön pantavien maksujen (suoraan ulosottokelpoiset saatavat) ulosottohakemukseen ei tarvitse liittää saatavan määräämistä tai maksuunpanoa koskevaa asiakirjaa. Asiakirja on kuitenkin yksilöitävä ja sitä koskevat tiedot on ilmoitettava hakemuksessa. Ulosottomiehen pyynnöstä hakija on kuitenkin velvollinen toimittamaan edellä tarkoitetun asiakirjan.

 
Julkaistu 30.12.2019
Sivun alkuun |