Ulosoton hakeminen

Ulosottohakemus tehdään kirjallisesti tai sähköisesti velallisen asuin- tai kotipaikan ulosottomiehelle. Hakemusta ei kuitenkaan hylätä, vaikka se tehtäisiin muulle kuin toimivaltaiselle ulosottomiehelle. Hakemus toimitetaan viran puolesta toimivaltaiselle ulosottomiehelle. Jos velallisia on useita ja he asuvat eri paikkakunnilla, riittää hakemuksen tekeminen yhdelle ulosottomiehelle.

Ulosottoa voi hakea oikeushallinnon sähköisessä asiointipalvelussa . Suoraan ulosottokelpoisten saatavien ulosottoa voi hakea myös sähköisen asiointipalvelun kautta sen jälkeen kun hakija on rekisteröitynyt web-hakijaksi.

Ulosottoa voi hakea sähköisesti tietojärjestelmähakijana, jos Valtakunnanvoudinvirasto on myöntänyt tähän luvan.

Hakemuksesta on ilmettävä

 • velkojan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite ja tilinumero
 • velallisen nimi ja osoite
 • mitä vaaditaan perittäväksi (perittävä määrä, koron alkamispäivä ynnä muuta sellaista)
 • jos velasta vastaa useampi henkilö, maininta siitä, keiltä kaikilta vaaditaan perittäväksi
 • jos samasta velasta vastaa joku, jota ei mainita ulosottoperusteessa (esimerkiksi takaaja, jota vastaan tuomiota ei ole haettu), tulee hakemuksesta ilmetä, onko saatava tällaisen yhteisvastuullisen osalta vanhentunut tai yhteisvelallinen muutoin vapautunut maksuvelvollisuudestaan.
 • mikäli velkoja haluaa ulosottoa suppeassa menettelyssä tai asian passiivirekisteröintiä

Lisäksi hakemukseen on hyvä merkitä

 • mahdolliset tiedot velallisen henkilötunnuksesta, puhelinnumerosta, omaisuudesta ja tulosta
 • velkojan puhelinnumero
 • muut ulosotossa hyödylliset tiedot.

Kirjallinen ulosottohakemus tulee allekirjoittaa. Hakumenettely verojen ja julkisten maksujen ulosotossa poikkeaa joiltakin osin tuomiota tai päätöstä edellyttävien saatavien ulosotosta. Ulosottohakemuksen (PDF-muodossa) voit tulostaa linkistä Lomakkeita. Ulosottohakemuksia on saatavissa myös ulosottopiireistä.

Tuomiota tai päätöstä edellyttävät asiat

Hakemukseen on liitettävä jäljennös tuomioistuimen päätöksestä tai muusta ulosottoperusteesta. Tarvittaessa ulosottomies voi vaatia hakijaa toimittamaan ulosottoon alkuperäisen ulosottoperusteen. Tuomiota ei kuitenkaan tarvitse liittää ulosottohakemukseen, jos se löytyy sähköisestä tuomiorekisteristä (oikeushallinnon sähköinen asiointipalvelu).

Jos ulosottoa on jo aiemmin haettu saman tuomioistuimen tuomion tai päätöksen perusteella, ei ulosottoperustetta tarvitse liittää myöhempään ulosottohakemukseen. Tällöin riittää, että ulosottohakemuksessa yksilöidään ulosottoperuste. Muu ulosottoperuste kuin tuomioistuimen ratkaisu on kuitenkin liitettävä ulosottohakemukseen.

Jos velka perustuu juoksevaan velkakirjaan, on se liitettävä hakemukseen alkuperäisenä. Elatusapumaksuja voidaan periä ulosotossa myös sosiaalilautakunnan vahvistaman elatussopimuksen perusteella.

Ulosottotoimenpiteisiin voidaan pääsääntöisesti ryhtyä jo käräjäoikeuden päätöksen nojalla, vaikka ratkaisusta on valitettu. Ulosottotoimenpiteitä ei yleensä saateta loppuun, ennen kuin tuomioistuimen päätös on lopullinen (lainvoimainen). Ulosmittauksella kertyneet rahavarat voidaan kuitenkin tilittää velkojalle, jos velkoja antaa ulosottoon vakuuden tilitettyjen rahojen takaisin maksamisesta. Muussa tapauksessa kertyneet rahavarat tilitetään velkojille vasta, kun ratkaisu on lainvoimainen.

Ulosottovelallinen voi vakuuden asettamalla välttää ulosmittauksen, joka perustuu lainvoimaa vailla olevaan alioikeuden ratkaisuun. Vakuutena voi kyseeseen tulla pantti tai takaus.

Velkoja voi ulosoton hakemisessa käyttää asiamiestä tietyin poikkeuksin. Asiamiehen tulee liittää hakemukseen velkojan antama valtakirja. Jos ulosotossa kertyneet varat pyydetään tilittämään asiamiehelle, on valtakirjassa oltava tästä maininta (yksilöity valtakirja).

Saatavan ollessa ulosottoperinnässä velkoja on velvollinen ilmoittamaan ulosottomiehelle maksusuoritukset, jotka hän on saanut muutoin kuin ulosoton kautta.

Julkisten maksujen ulosoton hakeminen

Verot ja julkiset maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia, jolloin ne voidaan periä ulosotossa ilman tuomiota tai muuta ulosottoperustetta. Muu julkisoikeudellinen tai siihen rinnastettava rahasaaminen saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä, jos laissa tai asetuksessa on tästä erityinen säännös.

Verojen ja julkisten maksujen ulosotossa on eräitä poikkeuksia yksityisoikeudellisten saatavien ulosottoon verrattuna. Keskeisimmät erot ovat seuraavat:

 • Ulosoton hakemisessa ei saa käyttää asiamiestä.
 • Ulosottotoimenpiteet voidaan yleensä saattaa loppuun asti, vaikka verosta tai maksusta on valitettu. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää tai keskeyttää ulosoton.

Saatavan ollessa ulosottoperinnässä velkoja on velvollinen ilmoittamaan ulosottomiehelle maksusuoritukset, jotka hän on saanut muutoin kuin ulosoton kautta.

Asuin- tai kotipaikan ulosottomiehen yhteystiedot

Lomakkeita

 
Julkaistu 16.7.2020
Sivun alkuun |