Ulosoton hakeminen tietojärjestelmähakijana

Ulosoton hakeminen sähköisesti tietojärjestelmähakijana soveltuu hakijalle, jolla on paljon ulosottohakemuksia. Tietojärjestelmähakijan lupa voidaan myöntää sekä yksityisoikeudellisissa asioissa että julkisoikeudellisissa asioissa. Tietojärjestelmähakeminen onkin käytännöllisintä julkisoikeudellisten asioissa, jotka yleensä ovat suoraan ulosottokelpoisia ja joissa ei voi käyttää asiamiestä, jolloin ulosottohakemukseen ei tarvita liitteitä.

Yksityisoikeudellisissa asioissa tulee ulosottoa ensimmäistä kertaa haettaessa lähettää ulosottovirastoon jäljennös ulosottoperusteesta. Tarvittaessa ulosottomies voi vaatia hakijaa toimittamaan ulosottoon alkuperäisen ulosottoperusteen. Jos tuomio on sähköisessä tuomiorekisterissä, sitä ei tarvitse lähettää erikseen ulosottovirastoon. Tällöin riittää, että hakemuksessa on ilmoitettu tuomion löytyvän tuomiorekisteristä. Muut asiakirjat, kuten valtakirja tai juokseva velkakirja, on lähetettävä ulosottovirastoon paperisina.

Tietojärjestelmähakijan luvat myöntää Valtakunnanvoudinvirasto. Lupaa haetaan Valtakunnanvoudinvirastolta vapaamuotoisella hakemuksella.

Lupahakemuksesta tulisi ilmetä:

  • haetaanko tietojärjestelmähakijan lupaa yksityisoikeudellisten vai julkisoikeudellisten asioiden ulosottohakemuksiin
  • mikäli lupahakemus koskee julkisoikeudellisia saatavia, jotka ovat suoraan ulosottokelpoisia, tulee mainita saatavan nimi ja se säädös, jonka nojalla saatava on suoraan ulosottokelpoinen
  • haluaako hakija ulosotosta vireilletuloilmoituksen
  • arvio hakijan ulosottohakemusten määrästä (kappaletta/vuodessa)
  • hakijan yhdyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite mahdollisten lisäselvitysten ja lupaluonnoksen lähettämisen varalle.

Verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain mukaan rahoitus- tai luottolaitos, perintätoiminnan harjoittaja tai muu toimitsija ei saa esiintyä velkojan toimeksiannosta hakijana tai asiamiehenä julkisen saatavan ulosotossa. Mikäli tietojärjestelmähakija käyttää teknistä välittäjää, tulee hakemuksessa lisäksi vastata oheisiin kysymyksiin:

  • kuka tekee päätöksen julkisoikeudellisten saatavien ulosottoon siirtämisestä
  • miten päätösmenettely ja asioiden valikoituminen ulosottoon käytännössä tapahtuu
  • kenelle ulosoton perimät varat tilitetään

Lupahakemus tulee toimittaa osoitteeseen: Valtakunnanvoudinvirasto, PL 330, 20101 TURKU tai sähköpostiosoitteeseen vvv(at)oikeus.fi.

Tietojärjestelmähakijan lupamenettelyssä Valtakunnanvoudinvirastossa valmistetaan luvan hakijalle ensin lupaluonnos. Tämän jälkeen Oikeusrekisterikeskuksessa testataan hakijan tiedostojen välittyminen ulosoton tietojärjestelmään. Kun testissä on todettu, että hakijan ulosottohakemuksen tiedot välittyvät oikein ulosoton tietojärjestelmään, tietojärjestelmähakijan lupa voidaan myöntää.

Lupamenettely

Esimerkki julkisoikeudellisen saamisen lupahakemuksesta (rtf, 0.05 Mt)

Ohje tietojärjestelmähakijoille

Ulosoton sähköinen hakeminen v1.4 (pdf, 0.15 Mt)

Tietojärjestelmähakijan tiedot -lomake (docx, 0.02 Mt)

Liikennöintisopimus Uljas-järjestelmään

Tietojärjestelmähakijoille aineiston siirtoihin tarvitaan käyttöpalvelutoimittajan kanssa tehtävä liikennöintisopimus, joka täytetään ja lähetetään sähköpostiosoitteeseen tj-hakija.uo(at)om.fi.

Aineiston siirto (pdf, 0.06 Mt)

Liikennointisopimus (docx, 0.03 Mt)

Ulosottolaitoksen pankkitilit

Ulosottolaitoksen pankkitilit 1.1.2018 alkaen (pdf, 1.41 Mt)

 
Julkaistu 16.7.2020
Sivun alkuun |