Nyheter

Nyheter
1.7.2020
»

Ansökningsförfarandet för utsökning ändras 1.12.2020 så att en person som utöver yrkesmässig indrivning och ett offentligt samfund kan lämna in en utsökningsansökan till utsökningen endast elektroniskt.

29.6.2020
»

Republikens president har utnämnt ledande häradsfogde, juris kandidat Jarmo Kivistö till biträdande riksfogde för den femårsperiod som börjar den 1 december 2020.

12.6.2020
»

De sammanlagt 180 lediga tjänsterna som utsökningsinspektör för basverkställigheten ansöktes av 1419 personer.

12.6.2020
»

Statsrådet har fattat ett principbeslut om en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023.

1.6.2020
»

Utsökningsverket förnyas från och med 1.12.2020. De 22 nuvarande utsökningsverken och Riksfogdeämbetet som är utsökningens centralförvaltningsmyndighet blir ett riksomfattande ämbetsverk, Utsökningsverket. Vid Utsökningsverket finns centralförvaltningen och operativa verksamhetsenheter. Vid reformen delas verkställigheten in i basverkställighet, omfattande verkställighet och specialverkställighet.

8.5.2020
»

Republikens president har i dag utnämnt juris kandidat Juhani Toukola till riksfogde för den femårsperiod som börjar den 1 december 2020.

4.5.2020
»

Riksdagen har utfärdat en lag som ger mer flexibilitet i utsökningsförfarandet för de fall där en gäldenär fått tillfälliga betalningsstörningar vilka uppkommit på grund av de omständigheter som beror på undantagsförhållandena eller covid-19-epidemin. Lagen är i kraft t.o.m. den 31 oktober 2020.

20.4.2020
»

Rutinmässiga utsökningsärenden, så kallad basverkställighet av utsökningsuppdrag, ska koncentreras regionalt till sex orter, det vill säga Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Vasa och Kuopio. Det nuvarande nätverket på 64 verksamhetsställen behålls oförändrat. Med ortsfördelningen säkras regional och språklig jämställdhet samt effektiv verksamhet.

16.4.2020
»

Regeringen föreslår en temporär lag för att underlätta situationen för dem som är föremål för utsökning under coronaepidemin. Syftet med propositionen är att sänka tröskeln för tillämpning av lättnader och begränsningar i utsökningsbalken.

3.4.2020
»

Justitieministeriet bereder flera regeringspropositioner med syfte att underlätta situationen för dem som får ekonomiska svårigheter på grund av coronavirusepidemin. Syftet är i synnerhet att onödiga konkurser ska undvikas och att räntorna för konsumentkrediter ska hållas på en skälig nivå.

Publicerad 31.1.2020
Tillbaka till början |