Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Utmätningsmannen kan i fortsättningen skicka brev elektroniskt till Medborgarkontot

Publicerad 13.5.2016

I början av juni träder en lag i kraft som ger utmätningsmannen möjlighet att skicka utsökningens brev till kunder elektroniskt till Medborgarkontot i stället för normala brevpostförsändelser. I samband med detta görs en mängd andra ändringar i utsökningslagstiftningen.

Utsökningens brev kan, utan att detta avtalats separat, skickas i elektronisk form till sådana utsökningskunder som har tagit i bruk Medborgarkontot på adressen https://asiointitili.suomi.fi. Skickande av brev till medborgarkontot inleds från och med 1.8.2016

Om en utsökningskund som tagit i bruk Medborgarkontot inte vill få utsökningshandlingar i elektronisk form till sitt konto, kan han eller hon förbjuda detta separat genom att meddela detta till det utsökningsverk där hans eller hennes ärenden sköts.

I och med den nya lagen upphör man med att skicka de periodiska anmälningar som ska skickas till parterna inom utsökning. Till exempel har en gäldenär numera möjlighet att få uppgifterna elektroniskt när som helst genom att beställa en utskrift om gäldenärens utsökningsärenden i justitieförvaltningens e-tjänst. Beställningen förutsätter att kunden har tagit Medborgarkontot i bruk.

Även företag eller organisationer kan beställa ett intyg ur utsökningsregistret

I fortsättningen kan även juridiska personer, dvs. företag eller organisationer, beställa ett intyg över en persons utsökningsärenden i utsökningsregistret. Tidigare har detta varit möjligt endast för privatpersoner. Detta förbättrar företagens och organisationernas möjlighet att utreda personers kreditvärdighet och pålitlighet utifrån utsökningshistorien. Till exempel får en hyresvärd uppgift om en hyresgäst tidigare har blivit vräkt från en lokal som hyresgästen förfogat över.

Utsökningsintyget kan beställas elektroniskt från justitieförvaltningens e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/ulosotto#/maksukieltolaskuri.

Större flexibilitet i utsökningsförsäljningar

Försäljningen av utmätt egendom underlättas i och med lagändringarna. Ett tredje försäljningsförsök tillåts av särskilda skäl. Försäljningsförfarandet görs även snabbare. Minimitidsfristen för övervakningar i anslutning till försäljningen, där bl.a. rättigheter och pantskulder som rör egendomen utreds, minskar från fyra till två veckor. Kravet på minimipris i försäljningar under hand genom utmätningsmannens försorg blir mindre strikt. Köpesumman behöver inte längre motsvara gängse pris, utan det räcker att den inte tydligt understiger det gängse priset.

I utsökningsbalken införs en bestämmelse om öppen elektronisk auktion, som ger utmätningsmannen möjlighet att ge en privat aktör i uppdrag att sköta om auktionsförsäljningen av lös egendom, till exempel ett fordon, på internet.

Ansökan om utsökning blir lättare

Elektronisk ansökan om utsökning blir lättare Den utsökningsgrund som ska bifogas till ansökan, till exempel en indrivningsdom, behöver inte längre skickas till utsökningen i original. Utsökning kan även ansökas elektroniskt i justitieförvaltningens e-tjänst, även om utsökningsgrunden inte finns i det elektroniska domregistret. Även en fullmakt, med undantag för redovisningsfullmakt, kan sändas som en kopia.

Preskriptionen av en skuld avbryts även om gäldenärens vistelseort inte skulle vara känd

Efter lagreformen avbryts preskriptionen i regel av att utsökningsärendet blir anhängigt. I fortsättningen avbryts preskriptionen, även om svaranden inte har fått ett meddelande om anhängighet på grund av att utmätningsmannen inte har kunnat utreda svarandens vistelseort. Den förnyade bestämmelsen gäller alla utsökningsärenden där ett hinder för utsökningen konstateras 1.6.2016 eller senare.

Ingen separat anmälan om upphörande av passivregistrering

Den som ansökt om utsökning kan be att ärendet registreras i passivregistret i en situation då utsökningen upphör på grund av att gäldenären är medellös. Passivregistreringen är i kraft i två år. Om gäldenären under denna tid får utmätningsbar egendom, utmäts den även för att betala en fordran i passivregistret. Om det inte finns någon utmätningsbar egendom under registreringstiden, upphör passivregistreringen, men sökanden informeras inte längre separat om upphörandet.

Mer information:

Utvecklingschef Mari Männistö, Riksfogdeämbetet

Ledande förvaltningsfogde Veikko Minkkinen, Riksfogdeämbetet


Länkar:

Medborgarkontot

Justitieförvaltningens elektroniska tjänster

Utsökningens webbplats och utsökningens kontaktinformation Oikeus.fi/ulosotto

Justitieministeriets meddelande 28.4.2016

Statsrådets beslut 28.4.2016 (på finska)


Tillbaka till början |