Intyg som kan beställas ur utsökningsregistret

Intyg ur utsökningsregistret (UB 1:31)

Var och en har rätt att av den lokala utsökningsmyndigheten ur utsökningsregistret få ett intyg som gäller en namngiven person (gäldenär). I intyget antecknas följande uppgifter under de två år som föregår begäran:

- sökandens och svarandens namn samt svarandens födelsedatum och hemkommun
- utsökningsärendet, den tid ärendet har varit anhängigt och registrering som passivfordran
- beloppet av sökandens fordran och det belopp som redovisats till sökanden
- hinderintygets art och datum

Intyget ges i form av en utskrift ur utsökningens informationssystem, och om anteckningar inte finns i registret, ges ett intyg också över detta. Intyget kan utfärdas för en tid av fyra år, om den som begär intyget visar att uppgifterna behövs för att trygga hans eller hennes försörjning eller något annat vägande enskilt intresse eller ett viktigt allmänt intresse.

Den som registrerats i informationssystemet har rätt att få veta vem som under de senaste sex månaderna har givits intyg om honom eller henne ur utsökningsregistret. Därför ska den som har begärt intyget meddela sitt namn, yrke och boningsort samt en evetuell anledning till ett intyg över de fyra föregående åren. Dessa uppgifter registreras i informationssystemet.

Intyg ur utsökningsregistret utfärdas inte för personer under 15 år.

Ett intyg ur utsökningsregistret innehåller nyttig information när du till exempel ska hyra ut en lägenhet, sälja på kredit, låna ut pengar, rekrytera eller vill bevisa din egen ekonomiska situation.

Ett intyg ur utsökningsregistret kostar 12,00 euro när du beställer det hos den lokala utsökningsmyndigheten och 6,00 euro när du beställer den elektroniskt.

Du kan beställa intyget elektroniskt från justitieförvaltningens e-tjänster

Utskrifter till parterna (UB 1:34)

Till en person som är eller har varit svarande eller sökande i ett utsökningsärende ges på begäran en utskrift ur informationssystemet för de föregående fyra åren och vid behov för en längre tid. Utskriften innehåller ärendehanteringsuppgifterna, frånsett personbeteckning, kontaktinformation och redovisningsadress. Även borgensmän och andra vilkas betalningsskyldighet kan påverkas av en viss fordrans preskription och belopp har rätt att få en utskrift.

Avgiften för intyget är 12,00 euro och det kan beställas hos den lokala utsökningsmyndigheten.

Intyget ges kostnadsfritt för ansökan om skuldsanering eller avtal som motsvarar skuldsanering eller reglering av borgens- och säkerhetsansvar.

En gäldenär kan beställa utskriften Gäldenärens utsökningsärenden elektroniskt från justitieförvaltningens e-tjänster. Utskriften innehåller en förteckning över gäldenärens utsökningsärenden, betalningar och åtgärder som riktats mot gäldenären under fyra år. En utskrift som beställs elektroniskt är avgiftsfri.

Medellöshetsintyg utan anhängiggörande (UB 3:99)

En borgenär som gör det sannolikt att han har en fordran på gäldenären har rätt att utan ansökan om utsökning få ett medellöshetsintyg som berör gäldenären. Medellöshetsintyget är intyg över att gäldenären konstaterats vara medellös under de sex månader som föregick begäran och att utmätning inte har förrättats därefter. Den som begär intyget ska uppge sitt namn, fordran och grunden till den. Dessa uppgifter registreras i informationssystemet.

Avgiften för intyget är 12,00 euro och det kan beställas hos den lokala utsökningsmyndigheten.

 
Publicerad 7.6.2019
Tillbaka till början |