Gäldenär vid utsökning

När en fordran kommer in för indrivning genom utsökning skickar utmätningsmannen i allmänhet ett meddelande om att ärendet anhängiggjorts till gäldenären. I meddelandet ingår dels uppgifter om fordran, dels kontaktinformation för den häradsutmätningsman som har hand om ärendet. Meddelandet innehåller en uppmaning att ta kontakt och vid behov ett förhandsmeddelande om kommande utmätning.

Till gäldenären skickas dessutom också i allmänhet en betalningsuppmaning. Ambitionen är att gäldenären skall betala fordran frivilligt.

Om gäldenären inte kan betala fordran skall han eller hon kontakta den häradsutmätningsman som har hand om ärendet. Om gäldenären försummar att kontakta utmätningsmannen, fattas verkställighetsbesluten utifrån de upplysningar utmätningsmannen skaffat.

För att garantera möjligheterna att få information kan utmätningsmannen tillgripa vissa specialåtgärder (se link Utsökningstvång).

För att få fordran betald frivilligt kan utmätningsmannen tillsammans med gäldenären göra upp en betalningsplan. Förutsättningarna för en betalningsplan prövas från fall till fall.

Om gäldenären inte förmår betala fordringarna frivilligt, måste man skrida till utmätning av hans egendom.

En gäldenär kan beställa en utskrift över sina utsökningsärenden elektroniskt från justitieförvaltningens e-tjänster.

 
Publicerad 21.8.2019
Tillbaka till början |