Betalning av skuld

Betalningstid

Fordran som har blivit anhängig i utsökningen ska vid äventyr av utmätning betalas på den i betalningsuppmaningen utsatta dagen. Av särskilda skäl får utmätningsmannen på gäldenärens begäran ge betalningstid på högst tre månader. Om underhållsbidrag för barn ska drivas in får betalningstid inte ges.

Betalningsplan

Utmätningsmannen kan under vissa förutsättningar enligt eget övervägande i stället för utmätning av lön eller näringsinkomst fastställa en skriftlig betalningsplan för gäldenären. Betalningsplanen fastställs till samma belopp som utmätning av lön eller näringsinkomst. Om betalningsplanen görs i stället för utmätning av lön eller näringsinkomst gäller lättnaderna i dessa utmätningsslag i tillämpliga delar även betalningsplanen. En skatteåterbäring kan utmätas trots betalningsplanen.

Vid sidan av betalningsplanen förrättas vid behov en säkerhetsutmätning för att säkerställa att planen iakttas. Försäljning verkställs endast om gäldenären inte betalar skulden inom den avtalade tidsfristen. Om skulden betalas, förfaller utmätningen och egendomen återlämnas till gäldenären.

Om gäldenären inte följer betalningsplanen, förfaller betalningsplanen och gäldenärens lön eller näringsinkomst utmäts, eller så säljs den utmätta egendomen.Utmätningsmannen kan konstatera att betalningsplanen har förfallit också om gäldenären får nya fordringar för utsökning eller om gäldenären missköter den utmätta egendomen. De alternativ som då kommer på fråga är utmätning av lön eller näringsinkomst, att upprätta en ny betalningsplan som motsvarar de förändrade förhållandena eller att sälja den utmätta egendomen. De medel som inflyter används för betalning av de skulder som omfattas av utsökningen.

Betalningsavtal

Utmätningsmannen kan förrätta utmätning av lön eller näringsinkomst på basis av ett skriftligt avtal mellan gäldenären och den som söker utmätning. Genom avtalet kan parterna begränsa utmätningsbeloppet och utmätningstiden. De kan också avtala om hur medlen ska avräknas på sökandens fordringar. Utmätningsmannen kan i stället för utmätning av lön ge gäldenären tillstånd att erlägga betalningar enligt avtalet till utmätningsmannen. Vid sidan av betalningsplanen görs vid behov en säkerhetsutmätning.

 
Publicerad 21.8.2019
Tillbaka till början |