Utmätning av lön

Enligt huvudregeln kan av lön, pension, arbetslöshetsersättning och moderskapsdagpenning utmätas en tredjedel. Semesterpengar, naturaförmåner, provisioner och olika arvoden utgör också löneinkomst. Det belopp som skall mätas ut beräknas på nettolönen. Sociala understöd och bidrag, som bostadsbidrag och barnbidrag är inte utmätningsbara.

För gäldenärens och familjens utkomst måste ett skyddat belopp dock alltid lämnas kvar åt gäldenären. Vid beräkningen av det skyddade beloppet beaktas äkta make eller sambo och egna och makens minderåriga barn och adoptivbarn som bor i samma hushåll och som försörjs av gäldenären. Som make beaktas äkta make, sambo av motsatt kön och parter i registrerat partnerskap. Om maken eller barnen har egna inkomster, som överskrider det skyddade beloppet 678,00 euro/mån beaktas dessa personer inte när det skyddade beloppet fastställs.

Till gäldenären skickas ett förhandsmeddelande om utmätningen, med uppgifter om den skuld som skall drivas in, det skyddade beloppet samt tidpunkten för utmätningen. Om uppgifterna i förhandsmeddelandet är felaktiga eller gäldenären till exempel vill betala sin skuld, skall han ta kontakt med den häradsutmätningsman som sköter ärendet.

Efter utmätningen skickar utmätningsmannen till den som betalar lönen eller pensionen ett betalningsförbud enligt vilket betalaren ska verkställa utmätningen. Utmätningen fortgår tills skulden är betald.

Gäldenären har möjlighet att besvära sig över utmätningen till tingsrätten.

Beräkning av beloppet som utmäts av återkommande inkomst i olika fall fr.o.m. 1.1.2017

Vid utmätningenavses med lön eller annan inkomst nettolönen eller nettoinkomsten, m.a.o. det belopp som blir kvar efter förskottsinnehållningen av skatt och andra motsvarande innehållningar.

Från ingången av år 2017 är det s.k. skyddade beloppet som ska lämnas åt gäldenären 22,41 euro per dag för gäldenären själv och 8,04 euro per dag för personen t.ex. barnet som är beroende av gäldenärens underhåll.

Till gäldenärens skyddade belopp 22,41 euro per dag läggs 8,04 euro per dag till varje person som är beroende av gäldenärens försörjning. Antalet personer beroende av gäldenärens försörjning har nämnts i betalningsförbudet som utsökningsmyndigheten har sänt till betalaren av lönen eller annan inkomst.

Det skyddade beloppet räknas genom att multiplicera beloppet per dag med antalet dagar i löneperioden. Om lönen eller annan inkomst betalas för en kalendermånad, är antalet dagar alltid 30.

De skyddade beloppen justeras årligen på samma sätt som folkpensionsindexet.

Det skyddade beloppet per kalendermånaden fr.o.m. 1.1.2017:

Gäldenären ensam: 672,30€

Gäldenären
+1 beroende av försörjning: 913,50€

Gäldenären
+2 beroende av försörjning: 1154,70€

Gäldenären
+3 beroende av försörjning: 1395,90€

Beloppet som utmäts

1. Om lönen är mindre än det skyddade beloppet, utmäts ingenting.

2. Om lönen överstiger det skyddade beloppet, utmäts två tredjedelar av skillnaden mellan lönen och det skyddade beloppet (inkomstgränsutmätning 2/3 x (lön - skyddat belopp)).

3. Om lönen är större än två gånger det skyddade beloppet, utmäts en tredjedel (1/3) av lönen eller annan inkomst.

4. Om lönen är större än fyra gånger det skyddade beloppet, utmäts en tredjedel (1/3) av det lönebelopp som motsvarar fyra gånger gäldenärens skyddade belopp, dessutom får fyra femtedelar (4/5) av det överstigande lönebeloppet utmätas. Av lönen får dock högst hälften (1/2) utmätas.

Exempel 1

Det skyddade beloppet för gäldenären är 672,30€ i månaden 30 x 22,41 = 672,30 €

[(30 x 22,41 = 672,30 €*]

Det skyddade beloppet för gäldenären och ett barn som är beroende av gäldenärens försörjning är 913,50€ i månaden (30 x (22,41 + 8,04) = 913,50)

Det skyddade beloppet för gäldenären och två barn som är beroende av gäldenärens försörjning är 1154,70€ i månaden (30 x (22,41 + 8,04 + 8,04) = 1154,70)

[(30 x (22,41 + 8,04) = 1154,70)*

Exempel 2

Gäldenärens lön är 900 euro i månaden. Gäldenären försörjer inga barn. Gäldenärens skyddade belopp är 672,30 euro i månaden. Två gånger det skyddade beloppet är 1344,60 euro. Gäldenärens lön är större än det skyddade beloppet men mindre än två gånger det skyddade beloppet. Beloppet som utmäts är 2/3 av skillnaden mellan lönen 900 euro och det skyddade beloppet 672,30 euro, m.a.o. (2/3 x (900 - 672,30) = 151,80 euro).

[(2/3 x (900 - 672,30) = 151,80 euroa)*].[(2/3 x (900 - 672,30) = 151,80 euroa)*].

Exempel 3

Gäldenärens lön är 1 380 euro i månaden. Gäldenären försörjer inga barn. Gäldenärens skyddade belopp är 672,30 euro i månaden. Två gånger det skyddade beloppet är 1344,60 euro. Gäldenärens lön är större än två gånger det skyddade beloppet. Beloppet som utmäts är 1/3 av lönen 1 380 euro, m.a.o. (1/3 x 1 380 ) = 460 euro.

Exempel 4

Gäldenärens lön är 3 200 euro i månaden. Gäldenären försörjer inga barn. Gäldenärens skyddade belopp är 672,30 euro i månaden. Fyra gånger det skyddade beloppet är 2689,20 euro. Beloppet som utmäts är 1/3 x 2689,20 = 896,40 euro plus 4/5 x (3200 - 2689,20) = 408,64 euro. Beloppet som utmäts i sin helhet är 896,40 + 408,64 = 1305,04 euro.

[896,40 + 408,64 = 1305,04 euroa*][896,40 + 408,64 = 1305,04 euroa*]

Obs att av lönen får dock högst hälften utmätas.

Uppskov och fria månader

I vissa fall kan man i utmätningen beakta att gäldenären blivit sjuk eller arbetslös eller motsvarande.

Uppskov

Om gäldenären före utmätningen av lönen varit minst ett år arbetslös, har gäldenären rätt att få uppskov med påbörjandet av utmätningen i högst sex månader från det att anställningsförhållandet inletts. En förutsättning för uppskov är att gäldenärens inkomster är högst två gånger beloppet av hans skyddade belopp (inkomstgränsutmätning).

Om ovan nämnda förutsättningar inte uppfylls, kan gäldenären enligt prövning beviljas uppskov i högst fyra månader från det att anställningsförhållandet inletts.

Uppskovstiden är alltid emellertid högst hälften av anställningsförhållandets längd.

Man kan också låta bli att ge uppskov

1) Om gäldenären redan tidigare har beviljats uppskov och om ett nytt uppskov på ett väsentligt sätt skulle äventyra sökandens rätt att få betalning;
2) Om det är fråga om ett uppskov enligt prövning och sökandens rätt att få betalning skulle äventyras väsentligt: eller
3) Om arbetslösheten har varat endast en kort tid och det inte finns några särskilt vägande skäl att bevilja uppskov.

Vid indrivning av underhållsbidrag kan utmätningen skjutas upp endast av vägande skäl.

Fria månader

Efter att utmätningen av lön har pågått oavbrutet eller nästan oavbrutet i ett års tid, skall utmätningen avbrytas för en viss tid (fria månader), om
1)utmätningen har förrättats som s.k. inkomstgränsutmätning,
2) gäldenärens nödvändiga boendekostnader eller andra levnadskostnader är höga i förhållande till det belopp som återstår efter utmätningen, eller
3) det finns någon särskild orsak till avbrott (till exempel införskaffande av glasögon eller hushållsmaskin).

Vid inkomstgränsutmätning har gäldenären rätt till två fria månader om året och de beviljas på tjänstens vägnar. På gäldenärens begäran beviljas på övriga grunder sammanlagt högst tre fria månader per år.

På samma grund kan man inte beviljas både fria månader och begränsa utmätningsbeloppet. Vid utmätningen för obetalt underhållsbidrag kan fria månader beviljas och utmätning uppskjutas endast av vägande skäl.

En gäldenär kan lämna in en ansökan om fria månader och en ansökan om begränsning av löneutmätningsbeloppet samt ansökan om uppskov med utmätning av lön elektroniskt i justitieförvaltningens e-tjänst.

Blanketter i Word-format:

Ansökan om fria månader (docx, 0.02 Mt)

Ansökan om begränsning av utmätning av lön (docx, 0.02 Mt)

Anskökan om uppskov med utmätning av lön (docx, 0.02 Mt) 
Publicerad 21.8.2019
Tillbaka till början |