Ulosottomaksut

Ulosottomaksuja ovat taulukkomaksu, käsittelymaksu, tilitysmaksu, myyntimaksu, täytäntöönpanomaksu ja valvonnan myöhästymismaksu.

Taulukkomaksu peritään velalliselta kulloinkin kertyneestä suorituksesta tai lyhennyksestä. Maksun suuruus on riippuvainen suorituksen tai lyhennyksen määrästä (ks. taulukko).

Jos velkaa ei saada perityksi velalliselta velallisen varattomuuden tai muun esteen vuoksi tai hakijan peruutettua hakemuksensa, hakijalta peritään ulosottoasian palautuksen yhteydessä käsittelymaksu. Maksun suuruus tavallisessa ulosotossa on 10,00 euroa asialta ja suppeassa ulosotossa 5,00 euroa asialta. Jos hakija on pyytänyt saatavansa merkitsemistä ulosottorekisteriin passiivisaatavaksi, hänen on suoritettava käsittelymaksun lisäosana 10,00 euroa asialta.

Velkojan on suoritettava hänelle kulloinkin tilitettävästä rahamäärästä tilitysmaksua. Tilitysmaksun suuruus on 1,45 % tilitettävästä rahamäärästä, kuitenkin enintään 500 euroa tilityskerralta. (Muutokset voimaan 1.11.2009)

Ulosmitatun kiinteistön, alusrekisteriin merkityn aluksen, ilma-aluksen, asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeen ja kiinnityskelpoisten ajoneuvojen ja työkoneiden pakkohuutokaupasta peritään taulukkomaksun lisäksi myyntimaksu (ks. taulukko).

Häätöjen, osamaksutilitysten ja turvaamistoimenpiteiden (takavarikot) täytäntöönpanosta ulosottomaksuna peritään täytäntöönpanomaksu (ks. taulukko).

Jollei velkoja valvo kiinnitykseen perustuvaa panttisaatavaansa asianosaiskeskustelussa velkojan on suoritettava valvonnan myöhästymismaksu. Maksu määräytyy velkojan saatavan suuruuden mukaan siten kuin taulukkomaksusta on säädetty, mutta kaksinkertaisena. (Voimaan 1.11.2009)

Ulosottomaksua ei peritä mm. rangaistuksen, uhkasakon ja elatusavun ulosotossa. Estemaksua ei peritä asianomistajalta, jolle rikosasiassa on tuomittu maksettavaksi korvausta. Oikeus- ja verohallinnon viranomaiset sekä syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiset ovat vapaat ulosottomaksuista.

Ulosottomaksujen määrät ovat seuraavat:

Taulukkomaksu (Muutokset voimaan 1.11.2009)

Peritty saaminen tai sen osa
* enintään 14 euroa, taulukkomaksu 2,50 euroa
* yli 14 euroa mutta enintään 27 euroa, taulukkomaksu 5,00 euroa
* yli 27 euroa mutta enintään 67 euroa, taulukkomaksu 7,00 euroa
* yli 67 euroa mutta enintään 165 euroa, taulukkomaksu 12,00 euroa
* yli 165 euroa mutta enintään 335 euroa, taulukkomaksu 27,00 euroa
* yli 335 euroa mutta enintään 670 euroa, taulukkomaksu 56,00 euroa
* yli 670 euroa mutta enintään 1 680 euroa, taulukkomaksu 84,00 euroa
* yli 1 680 euroa mutta enintään 8 400 euroa, taulukkomaksu 134,00 euroa
* yli 8 400 euroa, taulukkomaksu 210,00 euroa

Käsittelymaksu (Muutokset voimaan 1.7.2013)

* tavallisessa ulosotossa on 10,00 euroa
* suppeassa ulosotossa 5,00 euroa
* passiivisaatavassa lisäosa 10,00 euroa

Tilitysmaksu (Muutokset voimaan 1.11.2009)

* 1,45 % tilitettävästä rahamäärästä, kuitenkin enintään 500 euroa tilityskerralta

Myyntimaksu (Muutokset voimaan 1.7.2013)

Pakkohuutokaupan kauppasummasta
* kiinteistö ja määräala 1100 euroa
* asunto-osake ym. 450 euroa

Täytäntöönpanomaksu (Muutokset voimaan 1.7.2013)

* häätö, asuinhuoneisto 110 euroa
* muu häätö 225 euroa

Osamaksukaupasta annetun lain mukainen virka-apu ja tilitys (Muutokset voimaan 1.7.2013)

* tilitettävän esineen arvo enintään 840 euroa, 110 euroa
* tilitettävän esineen arvo yli 840 euroa, 225 euroa
* muu täytäntöönpano 225 euroa

Täytäntöönpanomaksusta peritään puolet, jos varsinaisiin täytäntöönpanotoimiin ei ole ryhdytty.

Muut maksut

Ulosottomiehen tekemästä tiedoksiannosta peritään samansuuruinen maksu kuin haastemiehen tiedoksiannosta, eli 80 euroa. (korotus 1.1.2019 lukien)


 
Julkaistu 7.1.2019
Sivun alkuun |