Ulosottorekisteristä tilattavia todistuksia

Todistus ulosottorekisteristä (UK 1:31)

Jokaisella on oikeus saada paikalliselta ulosottoviranomaiselta nimeämäänsä henkilöä (velallista) koskeva todistus ulosottorekisteristä. Todistukseen merkitään todistuksen pyytämistä edeltäneiden kahden vuoden ajalta seuraavat tiedot:

- hakijan ja vastaajan (velkojan ja velallisen) nimi sekä vastaajan syntymäaika ja kotikunta
- ulosottoasia, vireilläoloaika ja passiivisaatavaksi rekisteröinti
- velkojan saatavan määrä ja velkojalle tilitetty määrä
- estetodistuksen laatu ja päivämäärä

Todistus annetaan ulosoton tietojärjestelmästä ja mikäli rekisterissä ei kyseisiä merkintöjä ole, annetaan myös siitä todistus. Todistus voidaan antaa neljältä vuodelta, mikäli pyytäjä osoittaa todistuksesta saatavien tietojen olevan tarpeen hänen toimeentulonsa tai muutoin painavan yksityisen edun tai tärkeän yleisen edun turvaamiseksi.

Tietojärjestelmään rekisteröidyllä on oikeus saada tieto, kenelle häntä koskeva todistus on annettu viimeisen kuuden kuukauden aikana ja tämän vuoksi todistuksen pyytäjän on ilmoitettava tietojärjestelmään tallennettavaksi nimi, ammatti ja asuinpaikka sekä mahdollinen syy neljän vuoden todistuksen saamiseksi.

Alle 15-vuotiaista ei anneta todistusta ulosottorekisteristä.

Todistus ulosottorekisteristä sisältää hyödyllistä tietoa esimerkiksi tilanteissa, joissa vuokraat asuntoa, myyt luotolla, lainaat rahaa, rekrytoit tai haluat todistaa oman taloudellisen tilanteesi.

Todistus ulosottorekisteristä maksaa 12,00 euroa paikalliselta ulosottoviranomaiselta tilattaessa ja 6,00 euroa sähköisesti tilattuna.

Todistuksen voi tilata sähköisesti oikeushallinnon sähköisestä asiointipalvelusta

Asianosaiselle annettava tuloste (UK 1:34)

Velallisena tai velkojana ulosottoasiassa olleelle henkilölle annetaan pyynnöstä asianhallintatietoja koskeva tuloste ulosoton tietojärjestelmästä neljän vuoden tai tarvittaessa pidemmältä ajalta. Tulosteessa on asianhallintatiedot henkilötunnusta, yhteystietoja ja tilitysosoitetta lukuun ottamatta. Myös takaajalla tai muulla taholla, jonka maksuvelvollisuuteen saatavan maksu- tai vanhentumistiedoilla voi olla merkitystä, on oikeus tulosteen saantiin.

Todistusmaksu on 12,00 euroa ja todistuksen voi tilata paikalliselta ulosottoviranomaiselta.

Todistus annetaan maksutta velkajärjestelyn tai velkajärjestelyä vastaavan sopimuksen taikka takaus- ja vakuusvastuun järjestelyn hakemista varten.

Velallinen voi tilata tulosteen sähköisesti oikeushallinnon sähköisestä asiointipalvelusta. Sähköisesti tilattu tuloste on maksuton.


Varattomuustodistus ilman vireillepanoa (UK 3:99)

Velkojalla, joka saattaa todennäköiseksi, että hänellä on saatava velalliselta, on oikeus saada velallista koskeva varattomuustodistus ilman ulosottohakemuksen jättämistä. Varattomuustodistus on todistus siitä, että velallinen on todettu ulosottomenettelyssä varattomaksi pyyntöä edeltävän kuuden kuukauden aikana, eikä ulosmittausta ole tämän jälkeen toimitettu. Todistuksen pyytäjän on ilmoitettava nimi, saatava ja saatavan peruste, jotka talletetaan tietojärjestelmään.

Todistusmaksu on 12,00 euroa ja todistuksen voi tilata paikalliselta ulosottoviranomaiselta.

 
Julkaistu 6.6.2019
Sivun alkuun |