Velan maksu

Maksuaika

Ulosottoon vireille tullut saatava on ulosmittauksen uhalla maksettava maksukehotuksessa mainittuna eräpäivänä. Ulosottomies saa erityisestä syystä antaa velallisen pyynnöstä maksuaikaa enintään kolme kuukautta. Jos perittävänä on lapsen elatusapu, maksuaikaa ei saa antaa.

Maksusuunnitelma

Ulosottomies voi harkintansa mukaan palkan tai elinkeinotulon ulosmittauksen sijasta vahvistaa velalliselle kirjallisen maksusuunnitelman tietyin edellytyksin. Maksusuunnitelma vahvistetaan saman määräisenä kuin palkan tai elinkeinotulon ulosmittaus. Maksusuunnitelmassa noudatetaan soveltuvilta osin samoja helpotuksia kuin palkan tai elinkeinotulon ulosmittauksessa. Veronpalautus voidaan ulosmitata maksusuunnitelmasta huolimatta. Maksusuunnitelman ohella tehdään tarvittaessa turvaava ulosmittaus, jolla varmistetaan sopimuksen toimiminen. Myynti toimitetaan vain, jos velallinen ei maksa velkaa sovitussa määräajassa. Jos velka maksetaan, ulosmittaus raukeaa ja omaisuus palautetaan velalliselle.

Jos velallinen ei noudata maksusuunnitelmaa, maksusuunnitelma raukeaa ja velallisen palkka tai elinkeinotulo ulosmitataan tai ulosmitattu omaisuus myydään. Ulosottomies voi todeta maksusuunnitelman rauenneeksi myös, jos velalliselle tulee uusia saatavia perittäväksi ulosottoon tai jos velallinen hoitaa ulosmitattua omaisuutta huonosti. Vaihtoehtoina tulevat tällöin kysymykseen palkan tai elinkeinotulon ulosmittaus, uuden muuttuneita olosuhteita vastaavan maksusuunnitelman laatiminen tai ulosmitatun omaisuuden myynti. Myynnistä kertyneet varat käytetään ulosotossa olevan velan maksuun.

Maksusopimus

Ulosottomies voi toimittaa palkan tai elinkeinotulon ulosmittauksen velallisen ja ulosoton hakijan tekemän kirjallisen sopimuksen perusteella. Sopimuksella voidaan rajoittaa ulosmittauksen määrää ja kestoa. Sopia voidaan myös siitä, miten varat kohdennetaan hakijan saataville. Ulosottomies voi palkan ulosmittauksen sijasta antaa velalliselle luvan tehdä sopimuksen mukaiset suoritukset ulosottomiehelle. Maksusopimuksen ohella tehdään tarvittaessa turvaava ulosmittaus.

 
Julkaistu 11.5.2020
Sivun alkuun |