Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

En lagändring medförde en slutgiltig preskriptionstid för skulder som beräknas utifrån förfallodagen

Publicerad 27.12.2019

I början av 2015 trädde en bestämmelse om slutgiltig preskription av skulder som beräknas utifrån skulden förfallodag. De första skulderna preskriberades med stöd av denna bestämmelse 1.1.2020.

Enligt lagen preskriberas fysiska personers dvs. privatpersoners penningskulder som grundar sig på avtal, såsom hyresskulder eller telefonräkningar, senast när det har gått 20 år sedan skulden förfallit till betalning. Om borgenären är en fysisk person, är preskriptionstiden fem år längre, dvs. 25 år. I utsökningen beaktas dock preskriptionstiden inte automatiskt, utan gäldenären ska åberopa detta och lägga fram en utredning av förfallet.

Innan bestämmelsen trädde i kraft kunde borgenären förlänga indrivningen av skulden obegränsat genom att påminna gäldenären om den obetalda skulden med minst tre års intervall på ett valfritt sätt. Detta förutsatte inte dom i fordringsmål av tingsrätten. I och med lagändringen 2015 fick även dessa skulder en slutlig preskriptionstid.

Enligt lagen är övergångsperioden för preskription fem år. Till följd av detta preskriberas de första skulderna 1.1.2020. För lån som beviljats av privatpersoner fortsätter övergångsperioden ännu i fem år.

Enligt preskriptionslagen preskriberas räntorna på skulden och de övriga accessoriska kostnaderna när skuldkapitalet preskriberas.

Om egendom utmätts av gäldenären innan skulden preskriberas får dessa tillgångar ännu användas för att amortera den preskriberade skulden.