Betalningsförbud

Ett betalningsförbud är ett för lönebetalaren bindande förordnande om hur mycket av gäldenärens lön som skall redovisas till utsökning. Av betalningsförbudet framgår också det skyddade beloppet. Om lönen är lägre än det skyddade beloppet, görs ingen utsökningsinnehållning.

Betalningsförbudet innehåller anvisningar om hur utsökningsinnehållningen skall beräknas. Lönen har vid utsökningen definierats på samma sätt som vid förskottsinnehållning av skatt. Till exempel värdet av en naturaförmån betraktas som lön. Utsökningsinnehållningen räknas på gäldenärens nettolön.

Lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen

Vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen ska gäldenären få behålla ett skyddat belopp. Det skyddade beloppet är 22,41 euro om dagen för gäldenären själv och 8,04 euro om dagen för varje person som gäldenären försörjer. I betalningsförbudet har det skyddade beloppet angetts som ett totalbelopp och det beräknas för 30 dagar i månaden (om lönen utbetalas två gånger i månaden beräknas det för 15 dagar) oberoende av hur många arbetsdagar gäldenären arbetar under denna tidsperiod.

Om gäldenärens lön uppgår till högst det dubbla skyddade beloppet, utmäts 2/3 av den lön som överstiger det skyddade beloppet (inkomstgränsutmätning).

Om lönen är större än det dubbla skyddade beloppet utmäts 1/3 av lönen. I betalningsförbudet kan utmätningsinnehållningen också ha bestämts till ett fast belopp.

Lön som inte betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen

Av annan lön än sådan som betalas regelbundet utmäts 1/3. Det skyddade beloppet beaktas inte.

Avgörande vid bedömningen om det är fråga om lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen eller inte är löneutbetalningsperiodens regelbundenhet.

När arbetsgivaren och löneutbetalningsperioden förblir densamma gäller regeln för utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen oberoende av hur ofta arbetstagaren arbetat under den aktuella perioden.

Giltighetstid för och skyldighet att iaktta betalningsförbud

Betalningsförbudet gäller tillsvidare eller under en bestämd tid. Ett senare betalningsförbud upphäver ett tidigare betalningsförbud. Det lönar sig att underrätta den i betalningsförbudet nämnda häradsutmätningsmannen om tillfälliga avbrott i löneutbetalningen.

Om den som meddelats betalningsförbud inte iakttar ett bevisligen delgivet betalningsförbud, får utmätningsmannen hos den som meddelats förbudet utmäta det belopp som inte har betalts till utmätningsmannen.

Skyddade belopp
Redovisning av innehållna medel
Exempel på beräkning av utsökningsinnehållning
Utmätning av lön

 
Publicerad 21.8.2019
Tillbaka till början |