Ingångssidan » Utsökning » Vräkning

Vräkning

När ett vräkningsmål blir anhängigt inom utsökningen, skickar utmätningsmannen en flyttningsuppmaning med meddelande om flyttningsdagen till den som vräks. I flyttningsuppmaningen uppmanas den som vräks att lämna lokalen eller lägenheten frivilligt och själv sköta om bortförseln av sin egendom. Lägenheten eller lokalen ska vara utrymd senast på den flyttningsdag som anges i flyttningsuppmaningen. I normala fall sätts flyttningsdagen ut till 2–3 veckor från det att flyttningsuppmaningen skickats.

Utmätningsmannen kan skjuta upp flyttningsdagen om detta inte medför avsevärd olägenhet för sökanden. Utmätningsmannen prövar förutsättningarna för uppskjutning från fall till fall. Sökandens samtycke bidrar till att vräkningen kan skjutas upp.

Om den som vräks inte har lämnat lokalerna senast på den angivna flyttningsdagen förrättas vräkningen på den vräktas bekostnad utan dröjsmål efter flyttningsdagen. De som ska vräkas samt egendomen i lägenheten eller lokalen avlägsnas. Vräkningen kan verkställas även om den som ska vräkas inte är närvarande. Värdelös egendom eller egendom som bedöms ha ringa värde förstörs. I praktiken ges sökanden dock på begäran tillstånd att förfara som han själv vill med egendom som är värdelös eller har ringa värde. Om det i lägenheten eller lokalen finns egendom som anses ha utmätningsvärde, tas den till vara och utmäts. Även observerade och från den övriga egendomen avskiljbara fotografier, dokument och motsvarande föremål omhändertas.

Över förrättningen förs ett protokoll med en beskrivning av förrättningens gång och uppgifter om hur man har förfarit med egendomen. I protokollet antecknas hur länge den vräktas omhändertagna personliga egendom förvaras och var egendomen kan avhämtas. Den vräktas utmätta egendom säljs i enlighet med utsökningsbalken. Den som vräkts har rätt att avhämta den egendom som ingår i hans undantagsrätt senast dagen före försäljningen, om han betalar verkställighetskostnaderna för vräkningen och utsökningsavgiften. Personlig omhändertagen egendom kan avhämtas kostnadsfritt.

 
Publicerad 13.5.2014
Tillbaka till början |