Utsökningsavgifter

De avgifter som uppbärs vid utsökning är tabellavgift, handläggningsavgift, redovisningsavgift, försäljningsavgift, verkställighetsavgift och avgift för försenad bevakning.

Tabellavgift uppbärs av gäldenären för varje betalning eller amortering. Avgiftens storlek är beroende av betalningens eller amorteringens belopp (se tabell).

Om en skuld inte kan drivas in hos en gäldenär på grund av medellöshet eller något annat hinder eller om den sökande återkallat sin ansökan, tas en handläggningsavgift ut i samband med att utsökningsärendet återsänds. Avgiftens storlek är 10,00 euro per ärende vid vanlig utsökning och 5,00 euro per ärende vid begränsad utsökning. Om sökanden har begärt att hans eller hennes fordran skall antecknas i utsökningsregistret som en passivfordran, skall sökanden som tilläggsbelopp till handläggningsavgiften betala 10,00 euro per ärende.

För varje belopp som redovisas till en borgenär skall han eller hon betala en redovisningsavgift. Redovisningsavgiften uppgår till 1,45 % av det redovisade beloppet, dock högst 500 euro per gång. (Träder i kraft 1.11.2009)

För exekutiv auktion av utmätta fastigheter, i fartygsregistret antecknade fartyg, luftfartyg, aktier i bostads- eller fastighetsbolag och inteckningsbara fordon och arbetsmaskiner uppbärs utöver tabellavgiften en försäljningsavgift (se tabell).

För verkställighet av vräkning, uppgörelse av avbetalning och säkringsåtgärder (beslag) uppbärs som utsökningsavgift en verkställighetsavgift (se tabell).

Om borgenären inte vid partsförhandlingen bevakar en pantfordran som grundar sig på en inteckning, skall borgenären betala en avgift för försenad bevakning. Avgiften bestäms enligt storleken på fordran så som det har föreskrivits om tabellavgifter men dubbelt. (Träder i kraft 1.11.2009).

Utsökningsavgift uppbärs inte vid utsökning av bl.a. straff, vite och underhållsbidrag. Hinderavgift uppbärs inte av en målsägande som i ett brottmål har tilldömts en ersättning. Justitie- och skatteförvaltningens myndigheter samt åklagar- och förundersökningsmyndigheterna är befriade från utsökningsavgifter.

Utsökningsavgifterna uppbärs till följande belopp:


Tabellavgifter (Träder i kraft 1.1.2009)

Fordran eller del därav
* högst 14 euro, tabellavgift 2,50 euro
* över 14 euro, men högst 27 euro, tabellavgift 5 euro
* över 27 euro, men högst 67 euro, tabellavgift 7 euro
* över 67 men högst 165 euro, tabellavgift 12 euro
* över 165 men högst 335 euro, tabellavgift 27 euro
* över 335 men högst 670 euro, tabellavgift 56 euro
* över 670 men högst 1680 euro, tabellavgift 84 euro
* över 1680 men högst 8 400 euro, tabellavgift 134 euro
* över 8400, tabellavgift 210 euro

Handläggningsavgift (Träder i kraft 1.7.2013)

* vanlig utsökning 10,00 euro
* begränsad utsökning 5,00 euro
* passivfordran, tilläggsbelopp 10,00 euro

Redovisningsavgift (Träder i kraft 1.11.2009)

* 1,45 % av det redovisade beloppet, dock högst 500 euro per gång

Försäljningsavgift (Träder i kraft 1.7.2013)

Ur köpesumman vid en exekutiv auktion
* fastighet och outbrutet område 1100 euro
* Bostradsaktie osv. 450 euro

Verkställighetsavgift

* vräkning, bostadslägenhet 110 euro
* annan vräkning 225 euro

Handräckning och uppgörelse enligt lagen om avbetalningsköp
* föremålets uppgörelsevärde högst 840 euro, 110 euro
* föremålets uppgörelsevärde över 840 euro, 225 euro
* annan verkställighet 225 euro

Verkställighetsavgiften uppbärs till halva beloppet (1/2), om inga egentliga verkställighetsåtgärder har vidtagits.

Andra avgifter

För delgivning som skett genom utmätningsman uppbärs lika stor avgift som för delgivning som skett genom stämningsman, dvs. 80 euro. (Träderi i kraft 1.1.2019)

 
Publicerad 7.1.2019
Tillbaka till början |