Utmätning

Genom utmätning försöker man säkerställa att den fordran som skall drivas in blir betald: av gäldenärens inkomster och egendom utmäts så mycket att skulden blir betald. Primärt är alla slag av egendom och förmögenhet utmätningsbara. Sedvanligt bohag utmäts inte. Om borgenären har ansökt om begränsad utsökning utmäts inte egendom som man är tvungen att omvandla till pengar (t.ex. fastigheter eller fordon).

Vanligen riktas utmätningen mot gäldenärens löne-, pensions- eller näringsinkomst. (Se närmare utmätning av lön, utmätning av näringsinkomst).

Lösegendom som mäts ut är till exempel fordon, värdepapper, bostadsaktier, skatteåterbäring, bankdepositioner och kontanter. Fast egendom kan också mätas ut.

Gäldenären äger ofta egendom tillsammans med någon annan. Ett sådant samägt föremål eller en samägd fastighet kan under vissa förutsättningar mätas ut i sin helhet. Innan det samägda föremålet säljs ges samägaren tillfälle att lösa in gäldenärens andel. Om samägaren inte utnyttjar sin inlösningsrätt, kan det samägda föremålet säljas i ett utsökningsförfarande. Till samägaren returneras då det belopp av försäljningspriset som motsvarar hans eller hennes andel av föremålet.

Huvudregeln är att lösegendom utmäts före fast egendom. Sist utmäts stadigvarande bostad och sådan egendom som gäldenären behöver för sin näringsverksamhet eller är mest i behov av för annat ändamål. Gäldenären har i vissa fall rätt att påverka valet av utmätningsobjekt genom att anvisa viss egendom för utmätning.

Den utmätta egendomen omvandlas till pengar genom att egendomen säljs. Försäljning sker dock inte alltid. Utmätning kan verkställas också till säkerhet för en betalningsplan och då säljs egendomen bara om gäldenären inte betalar skulden inom överenskommen tid. Då skulden betalats förfaller utmätningen och egendomen återlämnas till gäldenären.

Se också begränsad utsökning (borgenär vid utsökning)

 
Publicerad 7.5.2020
Tillbaka till början |