Borgenär vid utsökning

En borgenär kan be utmätningsmannen vidta åtgärder efter det att domstolen har fastställt betalningsskyldigheten beträffande hans fordran. Förutom att driva in skulder kan utsökningen tvinga fram vissa andra domstolsålägganden. Här kan nämnas vräkning, beslag, överlämnande av ett visst föremål samt verkställande av beslut som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt. När det gäller indrivning av underhållsbidrag krävs inte domstolsbeslut, om det finns ett skriftligt avtal beträffande underhållsbidraget och detta har fastställts av barnatillsyningsmannen. När det gäller avbetalningsavtal kan indrivningen inledas på basis av ett uppgörelseprotokoll för avbetalningen som upprättats av utmätningsmannen.

Domstolens beslut inleder inte automatiskt till utsökningsförfarandet. Borgenären måste till utmätningsmannen lämna in en utsökningsansökan och till den foga domstolens beslut om betalningsskyldighet eller andra åligganden eller ett annat dokument som berättigar till utsökning, till exempel ett avtal om underhållsbidrag fastställt av socialnämnden.

Direkt utsökningsbara fordringar

Skatter och offentliga avgifter är direkt utsökningsbara, och kan därför drivas in genom utsökning utan dom eller annan utsökningsgrund. Sådana är avgifter som drivs in för staten, statliga inrättningar, kommuner och samkommuner eller församlingar i evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet. Andra offentligrättsliga eller med dem jämförbara fordringar är direkt utsökningsbara, ifall detta regleras separat genom lag eller förordning. Sådana är till exempel många försäkringsavgifter. Ett ombud kan inte anlitas för att ansöka om indrivning av en direkt utsökningsbar fordran.

Begränsad utsökning

Om borgenären vill kan han eller hon begränsa utsökningsåtgärderna genom att begära begränsad utsökning. Vid en begränsad utsökning riktas utmätningsåtgärderna endast mot inkomst, pension eller någon annan sådan inkomst, fordran eller egendom som inte behöver förvandlas till pengar. Gäldenärens inkomstkällor och egendom kontrolleras i registren. Vid begränsad utsökning kan borgenären inte ansöka om registrering av sin fordran som en passivfordran.

Register över passivfordringar

När ingen utmätningsbar egendom eller inkomst påträffas hos gäldenären, upphör utsökningsärendet att vara anhängigt och ett intyg över medellöshetshinder utfärdas vanligen. Borgenären kan dock begära att hans eller hennes fordran antecknas i registret över passivfordringar efter att ett eventuellt medellöshetshinder eller medellöshets- och oanträffbarhetshinder konstaterats. Inga aktiva indrivningsåtgärder vidtas i fråga om ett ärende som är infört i registret över passivfordringar och ärendet är inte heller anhängigt under den tid det är registrerat. Om emellertid gäldenären får utmätningsbar egendom under den tid ärendet är antecknat i registret (t.ex. skatteåterbäring), utmäts den till förmån för en sådan fordran som är upptagen i registret över passivfordringar. Registreringen i passivregistret är i kraft två år räknat från datumet för hinderintyget.

 
Publicerad 21.8.2019
Tillbaka till början |