Grunder för ansökan om utsökning

För att en enskild borgenär ska kunna ansöka om utsökning, måste han eller hon ha domstolens beslut eller dom beträffande skulden. Inte heller andra utsökningsärenden, t.ex. vräkning, kan verkställas utan ett avgörande i domstol. Ansökan om indrivning av underhållsbidrag genom utsökning kan göras också på basis av ett underhållsavtal som fastställts av socialnämnden.

Man kan be utmätningsmannen sköta uppgörelse och återtagande av föremål som sålts på avbetalning, om avbetalningsavtalet är upprättat enligt ett visst formulär. I uppgörelsen fastställs skulden mellan köparen och säljaren och bestäms om återställande av den sålda egendomen. På basis av uppgörelseprotokollet kan säljaren ansöka om utsökning.

Ansökan om utsökning kan inlämnas till utmätningsmannen personligen, skickas per bud, postas eller elektroniskt. Till ansökan skall fogas domstolens beslut eller någon annan handling som berättigar till utsökning. Om fordran bygger på en skuldsedel, växel eller check, skall denna fogas till ansökan.

En kopia av domstolens beslut eller annan utsökningsgrund skall bifogas till ansökan om utsökning. Vid behov kan utmätningsmannen kräva att sökanden sänder utsökningsgrunden i original. Om domen finns i det elektroniska domregistret (justitieförvaltningens e-tjänst) behövs den dock inte bifogas.

Uppgifterna i utsökningsgrunden som fogats till utsökningsansökan sparas i datasystemet. Om utsökningsgrunden är domstolsbeslut behöver det i fogas på nytt till en eventuell senare utsökningsansökan. Då räcker det med att ange specificeringsuppgifterna om utsökningsgrunden i ansökan.

Till ansökan om utsökning av skatter och offentliga avgifter (direkt utsökningsbara inkomster) samt andra avgifter som verkställs utan dom eller beslut behöver inte fogas den handling som gäller påförandet eller debiteringen av den offentliga fordran. Handlingen ska dock specificeras och uppgifter om den anges i ansökan. På begäran av utmätningsmannen är sökanden dock skyldig att lämna in handlingen i fråga.

 
Publicerad 21.8.2019
Tillbaka till början |