Ansökan om utsökning

En ansökan om utsökning ska lämnas skriftligt eller elektroniskt till utmätningsmannen på gäldenärens bonings- eller hemort. Ansökan förkastas inte även om den lämnas till någon annan än en behörig utmätningsman. Ansökan sänds på tjänstens vägnar till en behörig utmätningsman. Om det finns flera gäldenärer och de bor på olika orter behöver ansökan endast lämnas till en utmätningsman.

Utsökning kan också ansökas i justitieförvaltningens e-tjänst om domen finns i det elektroniska domregistret. Utsökning av direkt utsökningsbara fordringar kan även ansökas via den elektroniska ärendehanteringen efter det att sökanden har registrerat sig som webbsökande.

Utsökning kan ansökas elektroniskt som informationssystemsökande om Riksfogdeämbetet har beviljat tillstånd för detta.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

• borgenärens namn, personbeteckning eller FO-nummer, adress och kontonummer

• gäldenärens namn och adress

• vad som ska indrivas (belopp som ska indrivas, datum då räntan börjar löpa osv.)

• om flera personer svarar för skulden, uppgift om vilka indrivningen ska gälla

• om någon som inte nämns i utsökningsgrunden svarar för samma skuld (t.ex. en borgensman mot vilken dom inte sökts) ska det framgå av ansökan om fordran är preskriberad för en sådan solidariskt ansvarig gäldenärs del eller om medgäldenären annars är befriad från sin betalningsskyldighet.

• om borgenären önskar utsökning enligt begränsat förfarande eller passivregistrering av ärendet.

Dessutom är det bra att ange följande i ansökan:

• eventuella uppgifter om gäldenärens personbeteckning, telefonnummer, egendom och inkomster

• borgenärens telefonnummer

• andra uppgifter som kan behövas i utsökningen.

En skriftlig ansökan om utsökning ska undertecknas. Förfarandet vid ansökan om utsökning av skatter och offentliga avgifter avviker till vissa delar från utsökningen av fordringar som kräver dom eller beslut. En ansökningsblankett (i PDF-format) kan skrivas ut här. Ansökningsblanketter finns också att få i utsökningsdistrikten.


Ärenden som kräver dom eller beslut

En kopia av domstolens beslut eller annan utsökningsgrund skall bifogas till ansökan om utsökning. Vid behov kan utmätningsmannen kräva att sökanden sänder utsökningsgrunden i original. Om domen finns i det elektroniska domregistret (justitieförvaltningens e-tjänst) behövs den dock inte bifogas.

Om utsökningen redan tidigare har sökts på basis av samma domstols dom eller beslut, behöver utsökningsgrunden inte fogas till en senare utsökningsansökan. Då räcker det med att utsökningsgrunden specificeras i utsökningsansökan. En annan utsökningsgrund än domstolens avgörande ska dock bifogas till utsökningsansökan.

Om skulden grundar sig på ett löpande skuldebrev ska det fogas till ansökan i original. Underhållsbidrag kan också drivas in genom utsökning på grundval av ett avtal om underhållsbidrag fastställt av socialnämnden.

Utsökningsåtgärder kan i regel vidtas redan på basis av tingsrättens beslut, även om avgörandet har överklagats. Utsökningsåtgärderna slutförs vanligen inte förrän domstolens beslut är slutgiltigt (har vunnit laga kraft). De penningmedel som influtit genom utmätning kan dock redovisas till borgenären, om borgenären till utsökningen ger en försäkran om att de redovisade pengarna kommer att betalas tillbaka i det fall att beslutet ändras. I annat fall redovisas de influtna pengarna till borgenärerna först när avgörandet har vunnit laga kraft.

En utsökningsgäldenär kan genom att ställa säkerhet undvika utmätning på basis av ett icke lagakraftvunnet avgörande i underrätten. Säkerheten kan ha formen av pant eller borgen.

Borgenären kan anlita ett ombud för att ansöka om utsökning med vissa undantag. Ombudet ska foga en fullmakt av borgenären till ansökan. Om det begärs att de vid utsökningen influtna medlen ska redovisas till ombudet, ska detta nämnas i fullmakten (specificerad fullmakt).

Om en fordran har kommit in för indrivning genom utsökning ska borgenären till utmätningsmannen anmäla betalningar som han eller hon fått på något annat sätt än genom utsökning.


Ansökan om utsökning av offentliga avgifter

Skatter och offentliga avgifter är direkt utsökningsbara, och kan därför drivas in genom utsökning utan dom eller annan utsökningsgrund. Andra offentliga eller motsvarande penningfordringar får drivas in utan dom eller avgörande, om det i lag finns en särskild bestämmelse om detta.

Utsökningen av skatter och offentliga avgifter avviker till vissa delar från utsökningen av privaträttsliga fordringar. De viktigaste skillnaderna är följande:

• vid ansökan om utsökning får ombud inte anlitas

• utsökningsåtgärderna kan i allmänhet slutföras trots att skatten eller avgiften har överklagats. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda eller avbryta utsökningen

Om en fordran har kommit in för indrivning genom utsökning skall borgenären till utmätningsmannen anmäla betalningar som han eller hon fått på något annat sätt än genom utsökning.

Kontaktuppgifter för utsökningsman på bonings- eller hemorten

Blanketter

 
Publicerad 21.8.2019
Tillbaka till början |