Sammanslagning av sökandens fördringar till samma ansökan om utsökning

Direkt utsökbara fordringar som är av samma slag och som uppstår upprepade gånger (t.ex. dagvårdsavgifter och försäkringsavgifter) kan sändas till utsökning med en ansökan. Utsökningsavgifterna bestäms då enligt helheten, vilket är förmånligare för såväl sökanden som gäldenären.

Förutsättningar för sändning i buntar är att:

• det är fråga om samma borgenär och gäldenär,

• det är fråga om fordringar av samma slag, dvs. fordringar som har samma grund samt att grunden är upprepad är eller kontinuerlig, och

• fordringarna i fråga preskriberas samtidigt.

Sökanden ska specificera de olika fordringarna på ansökan genom att uppge fordringarnas förfallodagar, förfallonummer eller andra motsvarande specifikationsuppgifter. Dessa specifikationsuppgifter förmedlas till gäldenären för kännedom bl.a. genom betalningsuppmaning.

 
Publicerad 16.3.2018
Tillbaka till början |