Ansökan om utsökning som informationssystemsökande

Att ansöka om utsökning elektroniskt som informationssystemsökande lämpar sig bäst för sådan sökande som har flera utsökningsansökningar. Tillstånd för informationssystemsökande kan beviljas både i privaträttsliga och offentligrättsliga ärenden. Att vara informationssystemsökande i utsökningsansökningar som gäller offentligrättsliga ärenden är mest praktiskt eftersom dessa utsökningar i allmänhet kan verkställas utan dom eller beslut, och i dem kan ombud inte användas, vilket innebär att det inte behövs några bilagor till utsökningsansökan.

Då utsökning ansöks för första gången i privaträttsliga ärenden skall utsökningsgrunden skickas till utsökningsverket som kopia. Vid behov kan utmätningsmannen kräva att sökanden sänder utsökningsgrunden i original. Om domen finns i det elektroniska domregistret behövs den inte skickas separat till utsökningsverket. Då räcker det med att i ansökan uppges att domen finns i domregistret. Övriga handlingar såsom fullmakt eller löpande skuldebrev skall skickas till utsökningsverket i pappersform.

Tillstånd för informationssystemsökande i privaträttsliga ärenden och offentligrättsliga ärenden beviljas av Riksfogdeämbetet. Tillstånd för informationssystemsökande söks hos Riksfogdeämbetet med en fritt formulerad ansökan. Av ansökan bör framgå

  • om tillståndet för informationssystemsökanden söks för utsökningsansökningar som gäller privaträttsliga eller offentligrättsliga ärenden
  • om tillståndsansökan gäller offentligrättsliga fordringar i vilka utmätningen kan verkställas utan dom eller beslut ska fordrans namn och den bestämmelse med stöd av vilken avgiften kan indrivas utan dom anges
  • om sökanden vill ha ett meddelande om anhängighet av utsökningen
  • en uppskattning av utsökningsansökningars antal (stycken per år)
  • namn, telefonnummer och e-postadress för sökandens kontaktperson med tanke på eventuella tilläggsutredningar och sändning av tillståndsutkastet.

Enligt lagen om verkställighet av skatter och avgifter får ett finansiellt institut eller kreditinstitut, någon som bedriver indrivningsverksamhet eller någon annan syssloman inte vid utsökning av en offentlig fordran uppträda som sökande eller ombud på uppdrag av borgenären. ifall utsökningens informationssystemsökande använder en teknisk förmedlare, skall också följande frågor besvaras i ansökan:

  • vem gör beslutet att överföra offentligrättsliga fordringar till utsökningen
  • hur föregår beslutförfarandet och hur väljs ärenden till utsökningen i praktiken
  • till vem redovisas indrivna medel av utsökningen

Sänd tillståndsansökan per post till Riksfogdeämbetet, PB 330, 20101 ÅBO eller per e-post till vvv@oikeus.fi.

I tillståndsförfarandet utarbetas det först ett tillståndsutkast vid Riksfogdeämbetet. Därefter testar Rättsregistercentralen om sökandens filer överförs till utsökningens datasystem. När testet visar att uppgifterna i sökandens utsökningsansökan överförs korrekt till utsökningens datasystem kan tillståndet för informationssystemsökanden beviljas.

Tillståndsförfarande

Elektronisk_ansokan_om_utsokning.pdf (pdf, 0.16 Mt)
Tekniska data och andra beskrivningar

 
Publicerad 8.8.2018
Tillbaka till början |