Älä jää yksin - tartutaan ongelmiin yhdessä! Avoimia tilaisuuksia satavuotiaan Suomen kunniaksi Euroopan siviilioikeuden päivänä

Oikeuslaitokseen kuuluvat oikeusapu- ja edunvalvontapiirit järjestävät yhdessä ulosottoviranomaisen kanssa osana oikeusministeriön Suomi 100–juhlavuotta tilaisuuksia eri puolilla Suomea Euroopan siviilioikeuden päivänä 25. lokakuuta tai ajankohdan läheisyydessä loka-marraskuun aikana.

Tapahtumat toteutetaan juhlavuoden teeman hengessä eli yhdessä muiden oikeuslaitoksen toimijoiden, talous- ja velkaneuvonnan sekä kolmannen sektorin kanssa. Tapahtumia järjestävät virastot tiedottavat tilaisuuksien yksityiskohdista paikallisesti. Tule mukaan keskustelemaan, ota kaverisikin mukaan ja ota selvää asioista! Tapahtumien järjestäjien kokoonpanot ja toteuttamistavat vaihtelevat paikkakunnittain, järjestelyvastuu on paikallisilla virastoilla.

Suomi on oikeusvaltio ja asioiden lainmukainen käsittely ja oikeusturva kuuluvat kaikille. Kansalaisilla on yhteiskunnan monimutkaistuessa yhä enemmän oikeudellisia ongelmia, joihin he tarvitsevat asiantuntevaa apua. Oikeudenmukainen kohtelu on ensisijainen periaate myös niissä tilanteissa, kun yksilön henkilökohtaisessa elämässä syntyy ongelmia. Jokaiselle on oikeusvaltiossa turvattava tasavertainen, puolueeton ja lainmukainen asioiden käsittely. Tämä on oikeusvaltion ydin ja keskeinen periaate.

Älä jää ongelmien kanssa yksin

Tiedätkö, mitä tapahtuu, jos vaikkapa vaikea sairaus tai korkea ikä heikentävät kykyäsi valvoa etujasi tai hoitaa omia asioitasi? Tiedätkö mistä saat asiantuntevaa apua oikeudelliseen ongelmaasi, avustajan oikeudenkäyntiä tai asiakirjan laatimista varten? Tiedätkö mitä tehdä, jos velkoja jää maksamatta tai sovittuja velvoitteita hoitamatta? Entä miten menetellään niissä tilanteissa, kun raha-asiat muuttuvat miinusmerkkisiksi ja alkaa tuntua, ettei veloista ja arjesta selviydy?

Yleinen edunvalvonta

Edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet henkilön henkisiä kykyjä niin, että hän ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan. Edunvalvojan määrää maistraatti tai tuomioistuin. Edunvalvojana voi olla yksityishenkilö, esimerkiksi omainen tai muu läheinen. Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä edunvalvojaksi myös yleisen edunvalvojan. Tavallisesti yleinen edunvalvoja on valtion virkamies, joka toimii edunvalvontatoimistoissa. Joillakin alueilla yleisenä edunvalvojana voi toimia myös ostopalveluntuottajan palveluksessa oleva yleinen edunvalvoja. Edunvalvontavaltuutettu on aina yksityishenkilö ja hän voi valvoa henkilön etua, jos valtuuttaja on etukäteen tehnyt edunvalvontavaltuutuksen toimintakyvyn heikkenemisen varalta.

Julkinen oikeusapu

Oikeudenkäynneissä on usein tarpeen käyttää lainoppinutta avustajaa samoin kuin sovintoneuvotteluissa ja erilaisten asiakirjojen laadinnassa. Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusapua tarjoavat oikeudenkäyntiasioissa julkiset oikeusavustajat, asianajajat ja muut lakimiehet ja muissa asioissa julkiset oikeusavustajat. Julkiset oikeusavustajat työskentelevät valtion oikeusaputoimistoissa. Toimistot sijaitsevat yleensä samoilla paikkakunnilla kuin käräjäoikeudet. Oikeusapua ei anneta yrityksille eikä yhteisöille, eikä jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata.

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan yksityishenkilölle ja elinkeinoharjoittajille tietoa ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta, avustetaan heitä taloudenpidon suunnittelussa sekä erilaisten velkojen järjestelykeinojen selvittämisessä ja hakemisessa.

Ulosotto

Ulosotto on laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa. Tavallisimmin kysymys on rahasaatavien perinnästä. Velkojan saatavan oikeellisuus tutkitaan tuomioistuimessa ja määrätään velallisen maksuvelvollisuudesta. Jos oikeuden tuomiota ei vapaaehtoisesti noudateta, se pannaan täytäntöön ulosotossa velkojan hakemuksesta. Tietyt julkisoikeudelliset saatavat, esimerkiksi verot ja eräät vakuutusmaksut, voidaan periä ilman tuomioistuimen päätöstä. Myös rikosoikeudelliset rahamääräiset seuraamukset, kuten sakot ja rikesakot, peritään ulosotossa. Lisäksi ulosottoviranomaisille kuuluu häätöjen, tuomioistuinten määräämien takavarikkojen sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien päätösten täytäntöönpano. Ulosottoviranomaisen tehtävänä on valvoa sekä velkojan että velallisen etua. Ulosottoviranomaiset pyrkivät siihen, että velallinen maksaa velkansa vapaaehtoisesti maksukehotuksella. Jos maksua ei suoriteta vapaaehtoisesti, tehdään palkan, eläkkeen, elinkeinotulon tai omaisuuden ulosmittaus. Ulosmitattu omaisuus voidaan myydä.

Lisäksi alalla toimii muita tärkeitä sidosryhmiä ja neuvontaa tarjoavia kansalaisjärjestöjä. Yhteispelillä tilanteet selkiytyvät ja tavoite on aina päästä elämässä eteenpäin.

Tavoitteena avun löytäminen ajoissa

Tapahtumissa halutaan viestittää, ettei ongelmien kanssa pidä jäädä yksin vaan niihin kannattaa heti etsiä ratkaisua ennen kuin ongelmat kasaantuvat suuremmiksi. Apua on saatavilla, ja asioihin tulee tarttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Loka-marraskuun aikana järjestettävissä tilaisuuksissa kuullaan esityksiä ja keskustellaan kaikesta, mikä aihepiirissä askarruttaa. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä oikeusapuun, edunvalvontaan, talous- ja velkaneuvontaan ja ulosottoon liittyvien kysymysten avoimuutta ja kannustaa etsimään vaikeissa tilanteissa ratkaisua ja neuvoja.

Lisäksi tapahtumien kautta paikallisia toimijoita rohkaistaan muodostamaan verkostoja yhteistyön tiivistämiseksi.

Tapahtumissa halutaan juhlavuoden kunniaksi myös viestittää sitä, että satavuotias Suomi on länsimainen oikeusvaltio. Maamme toimii osana eurooppalaista oikeusvaltioperhettä, jossa oikeudet toteutuvat sääntelyn mukaisesti ja tarvittaessa myös rajojen yli. Myös viranomaisemme tekevät muiden maiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa yhdessä rajat ylittävää yhteistyötä ja kansainvälisyys näkyy jo käytännön tasolla.

Tapahtumatietoja päivitetään oikeusministeriön verkkosivuille, kun ne täsmentyvät

Lisätietoa mm. ulosotosta, oikeusavusta ja edunvalvonnasta oikeus.fi-sivuilla

Tämänhetkiset tapahtumatiedot

Tilaisuuksien järjestelyistä vastaavat ulosottoviranomaiset, jotka toimivat myös yhteyshenkilöinä.

Tilaisuudet järjestetään yhdessä yleisen edunvalvonnan, julkisen oikeusavun ja talous- ja velkaneuvonnan sekä paikkakunnasta riippuen muiden toimijoiden kanssa.

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Helsingin, Itä- ja Keski-Uudenmaan sekä Länsi-Uudenmaan ulosottovirastot, Helsinki 25.10.2017, kellonaika tarkentuu Eurooppa-sali, Malminkatu 16, 00100 Helsinki Yhteyshenkilö johtava kihlakunnanvouti Visa Kallio, p. 029 56 22600

Länsi-Uudenmaan ulosottovirasto Tilaisuuksia kouluissa ja oppilaitoksissa vuoden aikana Yhteyshenkilö johtava kihlakunnanvouti Ari Ranta, p. 029 56 21100

Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Etelä-Savon ulosottovirasto, Savonlinna ja Mikkeli Marraskuussa, ajankohta tarkentuu, Savonlinnan kaupungintalo Marraskuussa, ajankohta tarkentuu, Mikkeli - valtion virastotalo Yhteyshenkilö kihlakunnanvouti Pertti Rönkkö, p. 029 56 27030

Pohjois-Karjalan ulosottovirasto, Joensuu 24.11.2017 klo 9.30 - 12.00 ja 13.00 -1 5.30 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun Kampus sali AG100, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu Yhteyshenkilö kihlakunnanvouti Laura Alasaukko-oja, p. 029 56 27740

Pohjois-Savon ulosottovirasto, Kuopio, Iisalmi ja Varkaus 24.10.2017 klo 10.00 - 14.00, Kuopion kaupungin juhlasali 25.10.2017 klo 12.00 - 15.00 Iisalmen toimipiste, Virrankatu 2 (poliisitalo), 74100 Iisalmi 30.10.2017 klo 12.00 - 16.00, Varkauden toimipiste Yhteyshenkilöt johtava kihlakunnanvouti Tero Viinikainen (Kuopio ja Varkaus), p. 029 56 27900 Kihlakunnanulosottomies Pekka Ålander (Iisalmi), p. 029 56 27900

Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Etelä-Karjalan ulosottovirasto, Lappeenranta 25.10. klo 16.00 - 18.00 Lappeenrannan kirjasto yhteyshenkilö johtava kihlakunnanvouti Nina Wiberg, p. 029 56 24440

Kanta-Hämeen ulosottovirasto, Hämeenlinna 25.10.2017 klo 13.00 - 16.00 Hämeenlinnan oikeustalo Yhteyshenkilö toimistopäällikkö Anne-Marja Tiitta, p. 029 56 24540

Kymenlaakson ulosottovirasto, Kotka 7.11. 2017 klo 15.00 - 17.00 Yhteisötalo Messi, Kirkkokatu 22, 48100 Kotka Yhteyshenkilö kihlakunnanvouti Olli Helin,p. 029 56 23456

Päijät-Hämeen ulosottovirasto, Lahti 23.11.2017 klo 13.00 - 16.00 Lahden kaupunginkirjaston pääauditorio, Kirkkokatu 31, 15140 Lahti Yhteyshenkilö toimistopäällikkö Jouko Pussi, p. 029 56 24100

Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Satakunnan ulosottovirasto, Pori 1.11.2017 klo 10.00 - 14.00 Kauppakeskus BePOP Pori Yhteyshenkilö johtava kihlakunnanvouti Kari Filpus, p. 029 56 26600 Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Turku 25.10.2017 klo 11.00 - 14.00 Hansa-kortteli, Turku Yhteyshenkilöt kihlakunnanvouti Silja Fonsén ja johtava kihlakunnanvouti Olli Sippola, p. 029 56 26400

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto, Seinäjoki 25.10. klo 12.00 - 15.00 Ulosottoviraston Seinäjoen toimipaikka, Juhonkatu 4, 2. kerros yhteyshenkilö kihlakunnanvouti Pasi Peltoniemi, p. 029 56 25901 Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto, Vaasa 25.10.2017 klo 10-14 Vaasan poliisitalo Yhteyshenkilö kihlakunnanvouti Annika Björkqvist, p. 029 56 26855

Keski-Suomen ulosottovirasto, Jyväskylä 1.11.2017 klo 11.00 Jyväskylän kaupunginkirjasto, Vapaudenkatu 39-41, 40100 Jyväskylä Yhteyshenkilö kihlakunnanvouti Jussi Tuominen, p. 029 56 26740

Pirkanmaan ulosottovirasto, Tampere 25.10.2017 klo 12.00 - 15.00 Tampereen yliopiston kabinetti ja aulatila, Pinni B, Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere Yhteyshenkilö toimistopäällikkö Kaisu Järvenperä, p. 029 562 4700 Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Lapin ulosottovirasto, Rovaniemi 31.10.2017 12.00 - 15.00 Rovaniemen valtuustosali, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi Yhteyshenkilö johtava kihlakunnanvouti Raimo Salomaa, p. 029 56 28600 Länsi-Pohjan ulosottovirasto, Kemi 31.10.2017 kellonaika tarkentuu Kemi-Tornion käräjäoikeus, Valtakatu 39, 94100 Kemi Yhteyshenkilö johtava kihlakunnanvouti Elina Sääskilahti, p. 029 56 28470 Oulun seudun ulosottovirasto 11.10., 18.10. ja 9.11. 2017 Useissa eri paikoissa ja aikoina, tiedotettu paikallisesti Yhteyshenkilö johtava kihlakunnanvouti Reijo Junkkari, p. 029 56 29111 Raahen seudun ulosottovirasto, Raahe 1.11.2017 klo 10.00 - 14.00 Raahen ammattiopisto, Tervahovinkatu 2, 92100 Raahe Yhteyshenkilö toimistopäällikkö Marjaana Manninen, p. 029 562 8111

Lisätietoja tapahtumakokonaisuudesta yleisesti: johtava hallintovouti Veikko Minkkinen, Valtakunnanvoudinvirasto, p. 029 56 65184

 
Julkaistu 24.10.2017