Hämeenlinnan HaO 22.12.2022 nro H2696/2022

Mielenterveyslain 24 §:n 2 momentin mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätökseen, joka koskee erityishuollon antamista vastoin tahtoa, saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos oli valituksenalaisella päätöksellään lopettanut tahdonvastaisen erityishuollon. Koska päätös ei koskenut tahdonvastaisen erityishuollon antamista, vaan sen lopettamista, ei kyse ollut mielenterveyslain 24 §:n 2 momentissa tarkoitetusta päätöksestä, johon sai hakea muutosta valittamalla. Tämän vuoksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätökseen liitetty valitusosoitus oli poistettava ja valitus jätettävä tutkimatta.

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 37 §
Mielenterveyslaki 19 § 2 mom
Mielenterveyslaki 24 § 2 mom
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 44 § 2 mom, 81 § 2 mom 2 kohta ja 127 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Juhana Niemi, Johanna Virmavirta ja Jaakko Sivonen. Asian esittelijä Henna Haapanen.

Linkit