Helsingin HAO 6.7.2018 18/0426/3

Asiassa oli kysymys siitä, realisoituuko virtuaalivaluutan arvonnoususta veronalaista pääomatuloa, kun vastikkeellisesti hankittua virtuaalivaluuttaa vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan (bitcoinien vaihtaminen ethereihin tai ethereiden vaihtaminen bitcoineihin), ja tuleeko mahdollinen realisoitunut arvonnousu verottaa luovutusvoittona vai muuna pääomatulona.

Hallinto-oikeus katsoi, että puheena olevasta virtuaalivaluuttojen vaihtamisesta johtuvat arvonnousut tulevat verovelvollisen vallintaan vaihtohetkellä, kun hänen on mahdollista käyttää saamansa arvonnousu esimerkiksi uusiin virtuaalivaluuttavaihtoihin taikka halutessaan ottaa voitot muutoin käyttöönsä. Tulon syntymisen kannalta ratkaisevaa merkitystä ei katsottu olevan sillä, että mahdollinen saatu arvonnousu ei missään vaiheessa muutu viralliseksi valuutaksi, vaan sillä, että verovelvollinen voi disponoida arvonnoususta. Siten mahdollisessa arvonnousussa on kysymys vaihtotapahtuman johdosta realisoituneesta pääomatulosta, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen.

Hallinto-oikeus katsoi, että vaikka virtuaalivaluutalla ei ole lainsäädäntöön perustuvaa virallista asemaa, on sitä kuitenkin pidettävä omaisuutena, jolla on erilaisten aineettomien oikeuksien tavoin lähtökohtaisesti varallisuusarvoa ja jonka omistusoikeus on mahdollista luovuttaa. Kun virtuaalivaluuttojen osalta ei verolainsäädännössä ollut olemassa erityisiä säännöksiä, hallinto-oikeus katsoi, ettei kuvatuista virtuaalivaluuttojen vaihdoista saatuun voittoon ollut perusteita olla soveltamatta omaisuuden luovutusvoittoa koskevia säännöksiä.

Ennakkoratkaisua muutettiin siten, että käytettäessä kuvatuin tavoin vastikkeellisesti hankittua virtuaalivaluuttaa toisen virtuaalivaluutan hankkimiseen, käytetyn virtuaalivaluutan arvonnousu on pääomatuloa, johon sovelletaan luovutusvoiton laskemista koskevia säännöksiä.

Tuloverotuksen ennakkoratkaisu verovuodelle 2018.


Tuloverolaki 29 § 1 mom, 32 §, 45 § 1 mom ja 110 § 1 mom


Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Outi Siimes, Jyri Vesanto (t) ja Emmi Aakula.
Asian esittelijäjäsen Emmi Aakula.

KHO 29.3.2019 1267/19. Valituslupahakemus hylätään.