Helsingin hallinto-oikeus 1.7.2021 21/0072/3

Asiassa oli kysymys siitä, oliko Patentti- ja rekisterihallituksen tilitarkastuslautakunta voinut määrätä KHT A:lle 50 000 euron suuruisen seuraamusmaksun tilintarkastuslain 4 luvun 11 §:ssä tarkoitetun määräajan eli niin sanotun jäähdyttelyjakson rikkomisesta.

Asiassa saadun selvityksen mukaan Y Oy oli toiminut X Oyj:n tilintarkastajana ja KHT A oli toiminut sen nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2014 alkaen 12.7.2018 asti. A oli 12.7.2018 tehnyt X Oyj:n kanssa työsopimuksen. Pörssitiedotteen mukaan X Oyj oli nimittänyt A:n X Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi helmikuusta 2019 alkaen. A:n tehtävät Y Oy:ssä olivat päättyneet 31.8.2018. Y Oy:n tilintarkastusvalvonnalle antaman selvityksen mukaan X Oyj oli vahvistanut kirjallisesti, että A ei tule toimimaan johdon avaintehtävissä X Oyj:ssä eikä yhtiön taloudesta tai raportoinnista vastaavassa tehtävässä ennen kuin tilitarkastuskertomus vuodelta 2018 on julkaistu. Kaupparekisterin mukaan X Oyj:n tilintarkastajaksi oli 14.12.2018 rekisteröity Z Oy.

A oli siten siirtynyt X Oyj:n palvelukseen toimittuaan aiemmin yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana. Asiassa oli riidatonta, että talousjohtajan ja johtoryhmän jäsenen tehtävä pörssinoteeratussa yhtiössä on tilintarkastuslain 4 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu johtoon kuuluvan avainhenkilön tehtävä. X Oyj oli kirjanpitolain 1 luvun 9 §:ssä tarkoitettu yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö, joten tilintarkastuslain 4 luvun 11 §:n nojalla A:lta edellytetyn jäähdyttelyjakson pituus oli kaksi vuotta.

Hallinto-oikeus katsoi, että tilintarkastuslain 4 luvun 11 §:n 1 momentin säännöstä jäähdyttelyjakson alkamisesta oli tulkittava direktiivin 2006/43/EY 22 a artiklan 1 kohdan sanamuodon mukaisesti. Kun A oli toiminut Y Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana 12.7.2018 asti, jäähdyttelyjakso oli alkanut tuona päivänä. Sillä seikalla, että X Oyj:n tilintarkastajaksi oli sittemmin vaihdettu kesken tilikauden 2018 toinen tilintarkastusyhteisö, ei ollut merkitystä asiassa. Näin ollen A ei olisi saanut vastaanottaa X Oyj:n johtoon kuuluvan avainhenkilön tehtävää ennen 12.7.2020.

Unionin tuomioistuin oli hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyynnön johdosta antamassaan tuomiossa C 950/19 katsonut, että tilintarkastaja ottaa vastaan johtoon kuuluvan avainhenkilön tehtävän tarkastetussa yhteisössä direktiivin säännöksessä tarkoitetulla tavalla silloin, kun hän tekee viimeksi mainitun kanssa kyseistä tehtävää koskevan työsopimuksen, vaikka hän ei vielä tosiasiallisesti aloittaisi työskentelyä mainitussa tehtävässä. Tähän nähden hallinto-oikeus katsoi, että A oli vastaanottanut tilintarkastuslain 4 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla johtoon kuuluvan avainhenkilön tehtävän tarkastetussa yhteisössä 12.7.2018 työsopimuksen allekirjoittaessaan.

A oli rikkonut tilintarkastuslain 4 luvun 11 §:ssä tarkoitettua määräaikaa ja tilintarkastuslautakunta oli siten voinut määrätä hänelle tilintarkastuslain 10 luvun 5 §:n nojalla seuraamusmaksun. Kun otettiin huomioon se, että A ei ollut noudattanut lainkaan häneltä edellytettyä kahden vuoden jäähdyttelyaikaa, ja hänen taloudellisesta asemastaan ja saamiensa etujen määrästä esitetty selvitys, hallinto-oikeus katsoi kokonaisuutena arvioiden, että tilintarkastuslautakunta oli voinut A:n menettelyn johdosta määrätä hänelle 50 000 euron suuruisen seuraamusmaksun siitä huolimatta, että hän oli osoittanut halukkuutta tehdä yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa eikä hänelle ollut aiemmin määrätty seuraamuksia.

Tilintarkastuslaki 4 luku 11 § 1 ja 2 momentti ja 10 luku 5 § ja 7 §

Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY 22 a artiklan 1 kohta (lisätty direktiivillä 2014/56/EU)

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Pirita Pesonen, Vesa Heikkilä ja Paula Makkonen, joka on myös esitellyt asian.

Päätös on lainvoimainen.