Helsingin HAO 12.10.2023 5715/2023

Yhtiö oli hakenut Verohallinnolta oikaisua vuosina 2018–2020 päättyneiltä verokausilta antamiensa kausiveroilmoitusten perusteella tehtyihin verotuspäätöksiin, joilla yhtiölle oli määrätty maksettavaksi valmisteveron alaisista tuotteista alkoholi- ja alkoholijuomaveroa. Yhtiön mukaan sen käyttämässä automaattisessa tietojärjestelmässä olleen virheen johdosta veroilmoituksissa oli virheellisesti ilmoitettu verollisina myytyinä tuotteina myös sellaisia tuotteita, jotka oli tosiasiassa siirretty väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä yhtiön ja asiakkaan verottomien varastojen välillä.

Verohallinto oli valituksenalaisissa päätöksissään lausunut, että oikeus vaatia suoritetun valmisteveron palauttamista oli siirtynyt tuotteet hankkineille yhtiön loppuasiakkaille, mikäli myös yhtiön loppuasiakkaat olivat suorittaneet samoista tuotteista valmisteverot. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö oli katsonut, että oikeus hakea palautusta oli siirtynyt verot suorittaneille yhtiön loppuasiakkaille.

Yhtiön mukaan kyseessä olevat verollisina ilmoitetut tuotteet oli luovutettu valmisteverottomina asiakkaiden verottomiin varastoihin. Hallinto-oikeus totesi, että ratkaistavana olevassa asiassa ei ollut kysymys valmisteverotuslain 83 §:ssä (182/2010) tarkoitetusta tilanteesta, jossa olisi kyse verollisena hankitun tuotteen jälkikäteen todetusta verottomasta käytöstä. Asiassa ei ollut ilmennyt, että yhtiö olisi veloittanut kyseessä olevilta asiakkailta valmisteveroja, eikä tällaista ollut myöskään veronsaajan puolesta väitetty. Tähän nähden asiassa ei ollut myöskään katsottava olleen kysymys valmisteverotuslain esitöissä (HE 263/2009 vp) tarkoitetusta tilanteesta, jossa oikeus palautukseen olisi siirtynyt yhtiöltä, vaan kysymys oli sen arvioimisesta, oliko yhtiön verotuspäätöksissä tapahtunut virhe, jonka johdosta verotusta olisi oikaistava.

Valmisteverotuslaki 17 § 1 mom (182/2010), 83 § 1 mom (182/2010), 106 § 1 mom (1178/2016) ja 107 a § 1 mom (1178/2016)

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet
Pirjo Järvenpää, Klaus Järvinen ja Suvi Leskinen, joka on myös esitellyt asian.

KHO 19.2.2024 422/2024. Valituslupahakemus hylätään.