Helsingin HAO 15.7.2022 H4056/2022

Asiassa oli ratkaistavana, oliko mobiilipelien suunnittelua ja valmistusta harjoittaneen kommandiittiyhtiön ilmoittamista yhtiömiesten tulo-osuuksista voitu poiketa verotusmenettelystä annetun lain 28 §:n nojalla siten, että yhtiössä vastuunalaisena yhtiömiehenä olleen osakeyhtiön tulo-osuus oli voitu verottaa osakeyhtiön osakkeenomistajan A:n työpanososinkona, kun A oli eronnut yhtiömiehen asemastaan kesken verovuoden ja hänen kokonaan omistamansa osakeyhtiö oli muuttunut äänettömästä yhtiömiehestä vastuunalaiseksi yhtiömieheksi. Asiassa ei ollut kysymys siitä, että kommandiittiyhtiömuodossa toimimista olisi pidetty keinotekoisena, vaan siitä, oliko tulo-osuuden ohjaaminen A:n kokonaan omistamaan osakeyhtiöön ollut keinotekoista siten, että A:n oli katsottava saaneen voitto-osuuden kommandiittiyhtiöltä. Asiassa ei ollut kysymys yhtiöosuuden luovuttamiseen perustuvasta verotuksesta.

Hallinto-oikeus katsoi, että työpanososinkoa koskevaa tuloverolain 33 b §:n 3 momentin säännöstä on pidettävä erityissäännöksenä, jonka soveltamisala on tarkkarajainen ja ilmaistu säännöksessä itsessään. Hallinto-oikeus katsoi, että työpanososinkoa koskevaa säännöstä ei voida soveltaa edes verotusmenettelystä annetun lain 28 §:n nojalla käsiteltävänä olleen tapauksen kaltaisessa tilanteessa, jossa kommandiittiyhtiön yhtiömuotoon ei ole väitettykään liittyneen keinotekoisuutta. Jos osakeyhtiömuodossa toimiminen ei vastaisi asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, kyseessä olisi katsottava olevan luonnollisen henkilön kommandiittiyhtiöstä saama osuus, jonka verotus poikkeaisi työpanososinkojen verotuksesta myös siinä tapauksessa, että kommandiittiyhtiön tulon muodostuminen olisi perustunut työpanokseen.
Sillä seikalla, oliko osakeyhtiö maksanut A:lle yhtiöosuudesta tai oliko mahdollinen vastike vastannut yhtiöosuuden käypää arvoa, ei ollut tässä asiassa ratkaisevaa merkitystä. Asiassa oli esitetty osakeyhtiön käyttöön liittyviä perusteita, jotka eivät liittyneet A:n verotukseen. Hallinto-oikeus katsoi, ettei ollut ilmeistä, että osakeyhtiö kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä ei vastaisi asian varsinaista luonnetta tai että toimenpiteeseen olisi ryhdytty verosta vapautumisen tarkoituksessa. Näin ollen asiassa ei ollut esitetty perustetta poiketa kommandiittiyhtiön ilmoittamista tulo-osuuksista siten, että vastuunalaisena yhtiömiehenä olleen osakeyhtiön osuus verotettaisiin sen osakkeenomistajan tulona. Verovuosi 2017.

Tuloverolaki 16 § 1 mom, 33 b § 3 mom ja 40 § 1 mom
Laki verotusmenettelystä 28 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Pirita Pesonen, Paula Makkonen (t) ja Emmi Aakula, joka on myös esitellyt asian.