Helsingin HAO 6.6.2024 3563/2024

Veron määräämistä koskevassa asiassa verovelvollisen oikaisuvaatimukseen annetun verotuksen oikaisulautakunnan hylkäävän päätöksen oli katsottava saavan sellaisen oikeusvoiman, joka esti saman asian panemisen vireille uudella oikaisuvaatimuksella. Oikaisulautakunta ei siten voinut käsitellä uudelleen samaa asiaa, joka oli aiemmin ollut sen ratkaistavana, vaikka asiaa ei ollut ratkaistu oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 60 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla valitukseen annetulla päätöksellä. Kun verotuksen oikaisulautakunta oli jo ratkaissut valittajan oikaisuvaatimuksen aikaisemmalla lainvoimaiseksi jääneellä päätöksellään, oikaisulautakunnan oli tullut jättää valittajan samasta asiasta samalla perusteella tekemät uudet oikaisuvaatimukset tutkimatta.

Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 58 §, 60 § ja 61 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet
Pirjo Järvenpää, Suvi Leskinen ja Jari Nikmo, joka on myös esitellyt asian.