Vuosi 2019 oli hallinto-oikeudessa toiminnan kehittämisen aikaa

Kertomusvuonna hallinto-oikeudessa toimeenpantiin sekä kanslia- että osasto-organisaation uudistukset. Uusi kanslia aloitti toimintansa toukokuussa 2019 ja osasto-organisaatio uudistui vuodenvaihteessa 2020 jakautumalla neljään lainkäytön osastoon aiemman seitsemän sijaan. Vuonna 2019 hallinto-oikeus myös luopui lisätoimitiloistaan, jonne niin sanottu turvapaikkaosaston toiminta oli keskitetty ja tiivistyi toimimaan Tuomioistuimet-talossa.

Uusien työtapojen harjoittelua ja tuleviin muutoksiin varautumista

Hallinto-oikeuden kansliaorganisaation muutostyön toimeenpanoa edelsi pilotoiva osaamiskartoitus vuoden alussa, jolla kartoitettiin kansliahenkilöstön asiaryhmäkohtaista osaamista sekä ICT-taitoja. Kartoituksen tuloksia hyödynnettiin uusia tiimejä perustettaessa sekä henkilöstösuunnittelussa. Osaamiskartoitus tehtiin myöhemmin keväällä myös koko lainkäytön henkilöstölle osasto-organisaation uudistamisen taustoittamiseksi.

Hallinto-oikeudessa alkoi lokakuussa 2019 uuden asianhallintajärjestelmä HAIPAn pilotointi. Pilotointi kosketti etenkin kirjaamoa ja kansliahenkilökuntaa, sillä vireillä olevia valituksia vietiin uuteen asianhallintaan asiakirjoja skannaamalla ja kirjaamalla uudelleen. Asianhallinnan ohella hallinto-oikeus on muiden tuomioistuinten ohella saamassa uuden hallinnollisten asioiden asianhallinnan, joka kulkee vielä tässä vaiheessa työnimellä Hilda. Nämä järjestelmä- ja toimitilamuutokset ovat edellyttäneet hallinto-oikeuden henkilöstöltä aktiivista osallistumista muun muassa työtapojen kehittämiseen. Uuden asianhallinnan tuloon vuonna 2020 on valmistauduttu muun muassa suunnittelemalla salitekniikan uudistamista yhdessä oikeusministeriön asiantuntijoiden kanssa. Tuomioistuinviraston toiminnan aloittamiseen varauduttiin kirjanpitoyksikköä koskevilla muutostöillä palvelussuhdeasioiden järjestelmässä Kiekussa sekä hallinto-oikeuden laskutuksessa. Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö edellyttävät viranomaiselta digitaalisten palveluiden saavutettavuutta. Hallinto-oikeudessa varauduttiin myös tähän kouluttautumalla sekä varmistamalla sisäisten ja ulkoisten verkkosivujen saavutettavuusvaatimusten mukaisuus.

Valtioneuvoston periaatepäätös 21.6.2017 puolestaan edellyttää viranomaisten hallussa olevien arkistoitavien paperisten asiakirja-aineistojen digitointia vuoteen 2030 mennessä. Tämä niin sanottu massadigitointihanke on edellyttänyt vuoden 2019 aikana hallintotuomioistuimille yhteisen tiedonhallintasuunnitelmien sekä tehtäväluokitusten laatimista uusiin asianhallintajärjestelmiin. Lähivuosien suurimmaksi haasteeksi on tiedonhallinnan osalta mainittu tiedonhallinnan laadun ylläpidon lisäksi analogisten aineistojen riittävän laadukas siirtokuntoon saattaminen.

Sisään tulevien valitusten määrä oli vuonna 2019 hieman aiempaa vuotta korkeampi, ja samalla hallinto-oikeuden kirjaamossa ja kansliassa tehtävä perustyö on monimutkaistunut monella tapaa. Valtion virkanimityksistä on ollut mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen vuoden 2019 alusta lähtien, mikä on omalta osaltaan lisännyt jo valmiiksi korkeaa lainvoimaisuustiedustelujen määrää merkittävästi. Sähköisen asioinnin lisääntyminen julkishallinnossa on myös vaikuttanut siihen, että omaan asiaan liittyviä tiedusteluja tehdään aiempaa alhaisemmalla kynnyksellä. Median, lakiasiaintoimistojen sekä yksityishenkilöiden tietopyyntöjä hallinto-oikeus vastaanotti kertomusvuonna kaikkiaan lähes 1500 kappaletta.

Kaiken kaikkiaan vuoden 2019 aikana hallinto-oikeuden voidaan sanoa toimineen resurssiensa äärirajoilla.


Toiminnan tunnusluvut

Hallinto-oikeudelle myönnettiin toimintamäärärahaa vuodelle 2019 hieman yli 15 miljoonaa euroa. Hallinto-oikeuden toimintamäärärahan käyttö on painottunut henkilöstökuluihin; palkkakulut sivukuluineen muodostavat noin 80 prosenttia toiminnan kuluista. Vuoden lopulla toteutuneiden henkilötyövuosien määrä oli 183. Edellisvuosien tapaan määräaikaisen henkilöstön vaihtuvuus jatkui verrattain suurena, mikä johtui muun muassa määräaikaisten virkasuhteiden jatkumiseen liittyvästä epävarmuudesta. Virkoja tai määräaikaisia virkasuhteita täytettiin vuoden aikana 139 kappaletta.



 
Julkaistu 1.4.2020