Poh­jois-Suo­men HAO 2.2.2023 139/​2023

Asiassa oli hallinto-oikeuden ratkaistavana, oliko valitus saapunut hallinto-oikeuteen säädetyssä määräajassa. Tähän liittyen tuli erityisesti ratkaista kysymys siitä, milloin valituksen oli katsottava sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (jäljempänä asiointilaki) 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla saapuneen hallinto-oikeuteen ja siten tulleen vireille.

Valittaja oli toimittanut valituksensa sähköpostitse hallinto-oikeuteen ensimmäisen kerran 30.12.2022. Valituksen saatteessa oli linkki valituskirjelmään ja muihin valitusasiakirjoihin. Valitusta ja asiakirjoja ei kuitenkaan saatu tuolloin linkin kautta avattua hallinto-oikeudessa. Valittaja oli toimittanut 4.1.2023 valituksensa liitteineen hallinto-oikeuteen sellaisessa muodossa, että se on ollut avattavissa hallinto-oikeuden tietojärjestelmässä.

Hallinto-oikeus totesi, että asiointilain 8 § huomioon ottaen lähettäjä vastaa sähköisen viestin
toimittamisesta viranomaiselle. Saman lain 10 §:n 1 momentista seuraa, että sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun viestiä voidaan käsitellä tietojärjestelmässä. Ottaen huomioon, että 30.12.2022 toimitettua valitusta ei ollut voitu avata hallinto-oikeuden tietojärjestelmässä, hallinto-oikeus katsoi, että se ei ollut ollut asiointilain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla käsiteltävissä. Valituksen oli katsottava saapuneen hallinto-oikeuteen sanotussa momentissa tarkoitetulla tavalla 4.1.2023 eli valitusajan päättymisen jälkeen. Valitus oli jätettävä myöhästyneenä tutkimatta.

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 8 § ja 10 § 1 mom
Laki rakennusperinnön suojelemisesta 21 § (1435/2019) 1 ja 3 mom
Hallintolaki 60 § 1 mom
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 8 § 1 mom ja 81 § 2 mom 5 k

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marja-Riitta Tuisku, Anne-Mari Keskitalo (t) ja Renne Pulkkinen, joka on myös esitellyt asian.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on vuosikirjapäätöksellään KHO 2023:117 kumonnut hallinto-oikeuden päätöksen. Viivytyksen välttämiseksi KHO on ottanut valituksen välittömästi tutkittavakseen ja jättänyt valituksen tutkimatta eri perusteella kuin mitä hallinto-oikeus on käyttänyt.