Pohjois-Suomen HAO 24.9.2021 923/2021

Oikeusaputoimisto oli hylännyt hakijan rikosasiaa koskevan oikeusapuhakemuksen, minkä johdosta
hakija oli tehnyt asiassa ratkaisupyynnön käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus oli hakijan ratkaisupyynnön
johdosta antamassaan päätöksessä myöntänyt hakijalle oikeusapua ilman perusomavastuuta. Hakijaa
koskevassa rikosasiassa oli tehty syyttämättäjättämispäätös, eikä asia ollut näin ollen edennyt tuomioistuimen käsiteltäväksi. Hakijan avustaja oli tämän jälkeen esittänyt oikeusaputoimistolle
palkkiovaatimuksen, jonka oikeusaputoimisto oli hylännyt muun ohella avustajan ratkaisupyyntöä
koskevien toimenpiteiden osalta katsoen, että kysymys ei ollut oikeusavun perusteella maksettavista
toimenpiteistä ja että asiaa viimeksi käsitellyt tuomioistuin vahvistaa avustajan palkkion siltä osin, kuin asiaa on käsitelty tuomioistuimessa. Oikeusaputoimisto viittasi viimeksi mainitulta osin oikeusapulain 18 §:n 3 momenttiin. Palkkion määrääminen ratkaisupyyntöä koskevista toimenpiteistä ei edellä todetun perusteella oikeusaputoimiston näkemyksen mukaan kuulunut oikeusaputoimistolle.

Hallinto-oikeus katsoi, että hakijan oikeussuojan tarve asiassa oli edellyttänyt ratkaisupyynnön tekemistä oikeusavun saamiseksi ja että ratkaisupyynnön tekemisestä aiheutuneet toimenpiteet olivat tässä tapauksessa olleet tarpeellisia ja lähtökohtaisesti oikeusapulain nojalla korvattavia.

‍Arvioidessaan sitä, oliko oikeusaputoimisto voinut hylätä palkkiovaatimuksen ratkaisupyyntöä koskevien toimenpiteiden osalta vaihtoehtoisesti sillä perusteella, että palkkion määrää viimeksi asiaa käsitellyt tuomioistuin, hallinto-oikeus totesi seuraavaa: Oikeusapulain 18 §:n 3 momentin säännöstä olisi sen sanamuoto huomioon ottaen mahdollista tulkita oikeusaputoimiston tulkinnan mukaisesti siten, että avustajan olisi tullut esittää vaatimus ratkaisupyynnön tekemisestä aiheutuneiden kulujen korvaamisesta ratkaisupyynnön käsitelleelle käräjäoikeudelle ja tämän olisi tullut ratkaisupyynnön käsittelyn yhteydessä määrätä kulujen korvaamisesta. Toisaalta ei voida pitää pääsääntöisesti perusteltuna, että
palkkiovaatimuksiin annettaisiin vastaavissa tilanteissa ratkaisu joltain osin jo tuossa vaiheessa ja toiselta osin ja vielä mahdollisesti toisessa viranomaisessa myöhemmin erikseen. Mikäli asia tulee uudelleen saman tuomioistuimen käsiteltäväksi pääasiana, palkkiovaatimuksen esittäminen kokonaisuudessaan tuossa yhteydessä olisi luontevaa. Asioissa, joissa pääasia ei päädy tuomioistuimeen, kuluvaatimus kokonaisuudessaan on tarkoituksenmukaisinta esittää silloin, kun kaikki avustajan toimenpiteet on suoritettu. Asiaa arvioidessaan hallinto-oikeus kiinnitti huomiota myös siihen, että oikeusapulain säännösten tarkoituksena ei ole se, että avustaja menettäisi oikeuden vaatia korvattavaksi tiettyjä
oikeusavun voimassa olon aikana syntyneitä tarpeellisena pidettäviä toimenpiteitä yksin sen vuoksi, että hän on esittänyt näitä koskevan palkkiovaatimuksen väärässä kohdassa prosessia.

‍‍

Hakijaa koskevassa rikosasiassa oli tehty syyttämättäjättämispäätös, eikä asia ollut näin ollen edennyt
tuomioistuimen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus katsoi, että avustaja oli sanotussa tilanteessa voinut esittää palkkiovaatimuksen myös ratkaisupyynnön tekemiseen liittyvien kulujen osalta oikeusaputoimistolle siinä vaiheessa, kun kaikki toimenpiteet oli suoritettu. Kun otettiin lisäksi huomioon, että ratkaisupyynnön tekemiseen liittyvät toimenpiteet olivat olleet edellä todetusti tarpeellisia, avustajalla oli oikeus palkkioon ratkaisupyyntöä koskevien toimenpiteiden osalta hakijalle myönnetyn oikeusavun perusteella eikä palkkiovaatimusta ollut voitu hylätä sillä perusteella, että palkkion määrää asiaa viimeksi käsitellyt tuomioistuin. Tämän vuoksi avustajan vaatimus ratkaisupyyntöä koskevien kohtuullisina pidettävien toimenpiteiden osalta oli hyväksyttävä vaatimuksen mukaisesti.

Oikeusapulaki 5 § 1 mom, 17 § 1 mom ja 18 § 3 mom
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista 2 § ja 6 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Marja-Riitta Tuisku, Renne Pulkkinen (t) ja Anna-Leena Kiviniemi, joka on myös esitellyt asian.