Turun HAO 25.5.2022 22/0024/1

Ammattiyhdistys vuokrasi jäsenilleen rantakaavan mukaisella loma-asuntojen korttelialueella (RA) sijaitsevaa kesämökkiään. Naapurikiinteistön omistaja oli ilmoittanut rakennusvalvontaviranomaisena toimivalle lautakunnalle, että mökkiä vuokrattiin jäsenille jatkuvasti ja että toiminta täytti majoitustoiminnan kriteerit. Naapurikiinteistön omistaja oli pyytänyt lautakuntaa kieltämään toiminnan kaavan vastaisena. Lautakunta oli päättänyt olla ryhtymättä asiassa toimenpiteisiin. Naapurikiinteistön omistaja valitti lautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen lausuen perusteluinaan muun ohella seuraavaa:

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttää aina rakennuslupaa. Arvioitaessa sitä, merkitseekö yhdistyksen harjoittama vuokraustoiminta loma-asunnon käyttötarkoituksen luvanvaraista muuttamista, on harkinnan lähtökohtana paitsi myönnetty rakennuslupa myös rakennuspaikalla voimassa olevassa kaavassa osoitettu maankäyttö. Arvioitaessa rakennuksen asianmukaista käyttöä on siten tapauskohtaisesti tarkasteltava sitä, vastaavatko käytön tyypilliset vaikutukset myönnettyä rakennuslupaa ja alueelle asemakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen yleistä luonnetta sekä siihen liittyviä ennakoitavissa olevia ja oikeutettuja odotuksia.

Loma-asuntojen käyttöön ei tyypillisesti liity samanlaista pysyvyyttä kuin vakituisten asuntojen käyttöön. Loma-asunnon käyttäjien tietynasteinen vaihtuvuus ja käyttöjaksojen lyhyys on loma-asuntojen käytölle tavanomaista. Vaikka yhdistyksellä oli yli kaksituhatta jäsentä ja sen omistaman loma-asunnon käyttäjien joukossa oli yhdistyksen jäsenten lisäksi perheenjäseniä tai ystäviä, loma-asuntoa ei tarjottu vuokrattavaksi rajoittamattomalle henkilöpiirille. Yhdistys ei loma-asunnon vuokrauksen ohessa tarjonnut vuokraajille muita palveluja. Asiassa oli kysymys vain yhden yksittäisen loma-asunnon vuokraamisesta, eivätkä toiminnan vaikutukset alueen maankäyttöön rinnastuneet esimerkiksi mökkikylän tai hotellin toiminnan vaikutuksiin. Edellä sanottuun nähden kysymyksessä olevan loma-asunnon vuokraaminen yhdistyksen jäsenille ei ollut luonteeltaan majoitustoimintaa, vaan se rinnastui maankäytöllisiltä vaikutuksiltaan tavanomaiseen loma-asumiseen. Sillä, annettiinko loma-asunto jäsenten käyttöön korvausta vastaan tai korvauksetta, ei ollut asiassa ratkaisevaa merkitystä. Koska toiminta oli asemakaavan ja rakennusluvan mukaista, lautakunta oli voinut olla ryhtymättä asiassa toimenpiteisiin.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 ja 2 mom, 125 § 5 mom sekä 182 § 1 mom

KHO:n päätös 23.2.2022 nro 586/2023. KHO hylkäsi valituslupahakemuksen.