Turun HAO 28.9.2022 H1524/2022

Skatteförvaltningen hade rättat arvsbeskattningen till den skattskyldiges nackdel genom att korrigera arvsandelen i enlighet med ordalydelsen i testamentet till en sjättedel av boet. Arvsbeskattningen hade verkställts enligt den laga arvsordningen och arvsandelen ansetts vara en åttondedel av boet trots det att i testamentet hade förordnats att all egendom ska fördelas lika mellan brödernas barn efter huvudtalet. I arvsbeskattningsbeslutet hade det även konstaterats att arvsandelen erhållits på basis av ett universellt testamente.

Förvaltningsdomstolen ansåg att förutsättningar för skatterättelse hade saknats och godkände besvären. Förvaltningsdomstolen konstaterade att det faktum att Skatteförvaltningen hade utrett och uttryckligen avgjort ett ärende innebär i praktiken att ärendet hade avgjorts på grundval av de uppgifter som den skattskyldige lämnat och Skatteförvaltningen utrett. Arvsbeskattningen verkställs på grundval av bouppteckningsinstrumentet och även arvsskiftesinstrumentet om ett sådant upprättats. Om testamentet uppvisas ska arvsskatten påföras testamentstagaren. Arvsbeskattningen verkställs således inte genom massförfarandet och den grundar sig inte på automation utan förutsätter tjänstemannaarbete som innefattar också bestämmande av arvsandelens storlek. Det ifrågavarande arvsbeskattningsbeslutet hade enligt beslutet även baserat sig på testamentet. Skatteförvaltningen hade således utrett och uttryckligen avgjort ärendet. Av handlingarna framgick inte att avgörandet inte hade motsvarat det som avsetts. Den ursprungliga arvsbeskattningen hade verkställts enligt den laga arvsordningen. Under dessa omständigheter kunde det inte anses ha varit frågan om ett skrivfel, ett räknefel eller något annat därmed jämförbart fel.

Lagen om skatt på arv och gåva 40 §
Lagen om beskattningsförfarande 56 § 1 mom. och 3 mom.

Omröstning 2 – 1

En av ledamöterna skulle ha avslagit besvären. Han konstaterade att arvsbeskattningen hade förrättats på grundval av bl.a. arvlåtarens testamente och bouppteckningsinstrumentet. I testamentet hade arvlåtaren förordnat att all hennes egendom ska fördelas lika mellan hennes bröders barn efter huvudtalet. I de beslut med vilka arvsskatt hade påförts testamentstagarna hade man också konstaterat att den andel som beskattas baserar sig på universaltestamente. På grund av testamentet och bouppteckningsinstrumentet hade det varit klart och entydigt vilka testamentstagarna är och att var och en av dem erhåller en sjättedel av egendomen. Trots detta hade arvsbeskattningen verkställts på ett sätt som motsvarar de andelar till dödsboet som dessa arvtagare skulle ha haft om testamentet inte fanns, och ändringssökanden hade beskattats för en åttondedel av boet. Det var uppenbart att avsikten hade varit att beskattningen ska verkställas i enlighet med innehållet av testamentet. Skatteförvaltningen hade begått felet efter att värdet av arvlåtarens egendom redan hade fastställts. Felet ska anses vara ett slags tankefel eller misstag då man hade haft att ta hänsyn till det som förordnats i testamentet, dvs. storleken av de andelar som de skattskyldiga har till egendomen och enligt vilka den beskattningsbara förmögenheten ska fördelas. Man hade således kunnat rätta felet som ett med skrivfel och räknefel jämförbart fel.

Valituslupahakemus vireillä KHO:ssa