Turun HAO 31.3.2022 H551/2022

Maahanmuuttovirasto oli jättänyt hakijan kansainvälistä suojelua koskevan uusintahakemuksen tutkimatta eikä ollut myöntänyt hänelle oleskelulupaa. Virasto oli samalla päättänyt käännyttää hakijan kotimaahansa ja määrännyt samalla, ettei hän saa kahden vuoden kuluessa siitä lukien, kun hän poistuu Schengen-alueelta, saapua Suomeen eikä muuhun Schengen-valtioon.

Asiassa oli muun ohella oikeuskysymyksenä ratkaistavana, oliko hakijan Suomessa olevalla puolisolla valitusoikeus päätöksestä siltä osin kuin hakija oli päätetty käännyttää ja määrätä maahantulokieltoon kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaan hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.

Lakia koskevan hallituksen esityksen (HE 29/2018 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että asianosaisen valitusoikeutta koskevan säännöksen tavoitteena on turvata jokaiselle oikeus päästä tuomioistuimeen hänen oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan koskevassa asiassa perustuslain 21 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Asianosaisuuteen perustuva valitusoikeus olisi hallintopäätöksen materiaalisilla asianosaisilla. Heitä ovat ne, joille hallintopäätöksellä on asetettu velvollisuus, rajoitus tai kielto, tai joiden oikeus tai etu on evätty kokonaan tai osittain. Materiaalinen asianosainen on myös se, jonka etuun, oikeuteen tai velvollisuuteen hallintopäätös välittömästi vaikuttaa, vaikka päätöstä ei olisikaan muodollisesti kohdistettu häneen. Asianosaisen valitusoikeutta koskevassa säännöksessä edellytettäisiin päätöksen välittömiä vaikutuksia samoin kuin voimassa olevassa hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentissa. Valitusoikeutta ei siten voitaisi johtaa pelkästään päätöksen välillisistä vaikutuksista. Päätöksen vaikutusten välittömyyden arviointi edellyttää kuitenkin aina tapauskohtaista harkintaa asian laadun ja oikeusturvan tarpeen näkökulmasta (ks. esim. KHO 2018:1 ja KHO 2008:51).

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuomiossaan Maaouia v. Ranska 5.10.2000 todennut, että maasta poistamisessa ei ole kysymys ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa tarkoitetuista oikeuksista tai velvollisuuksista. Maasta poistaminen on ennaltaehkäisevä, maahantulon hallintaan liittyvä hallinnollinen toimenpide. Maasta poistamista ei siten koske 6 artiklan mukainen vaatimus oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä, vaikka maasta poistamisella saattaa olla suuria vaikutuksia muun ohella henkilön yksityis- ja perhe-elämään.

Hallinto-oikeus totesi, että asiassa oli kysymys hakijan vireille panemasta kansainvälistä suojelua koskevasta uusintahakemuksesta, jonka jäätyä tutkimatta asiassa oli tullut päättää hakijan maasta poistamisesta ja hänelle määrättävästä maahantulokiellosta. Kysymyksessä oleva kansainvälistä suojelua koskeva asia kohdistui vain hakijaan. Asian lopputuloksesta johtuen hakija oli myös määrätty maasta poistettavaksi ja maahantulokieltoon. Näillä seikoilla oli sinänsä vaikutuksia myös hakijan aviopuolison ja hakijan ja tämän puolison yhteisen lapsen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvattuun perhe-elämän suojaan. Suomessa asuvalla perheenkokoajalla oli kuitenkin oikeuskäytännön mukaan (KHO 2014:188) itsenäinen valitusoikeus perhesiteen perusteella haettavassa oleskelulupa-asiassa ja hänen perhe-elämänsä suojaan liittyvä oikeusturvan saatavuus toteutui tässä yhteydessä. Näissä oloissa ja kun otettiin huomioon ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö, hallinto-oikeus katsoi, että kansainvälistä suojelua koskevan uusintahakemuksen käsittelyn yhteydessä tehdyllä maasta poistamisella ja maahantulokiellolla ei ollut sellaista välitöntä vaikutusta puolison oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun, että hänellä olisi asiassa valitusoikeus. Hänen valituksensa jätettiin siksi tutkimatta.

Tuomioistuinlaki 4 luku 1 §

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 7 § ja 81 § 2 momentti

Euroopan ihmisoikeussopimus 6 artikla 1 kohta ja 8 artikla

ks. toisin KHO 2022:121

KHO:n päätös 17.3.2023 taltionumero 872. Valittaja peruutti valituslupahakemuksen, ja asian käsittely raukesi.