Lainvoimaisuustodistus

Kun asianosainen pyytää viranomaiselta häntä koskevan päätöksen täytäntöönpanoa, viranomainen voi ensin velvoittaa hänet hankkimaan hallinto-oikeudesta todistuksen siitä, että päätöksestä ei ole valitettu valitusaikana eli että päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Turun hallinto-oikeus voi antaa lainvoimaisuustodistuksen vain sellaisesta päätöksestä, josta voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen. Lainvoimaisuustodistuksen voi saada, jos päätöksestä ei ole valitettu hallinto-oikeuteen. Päätöksen lainvoimaiseksi tulon edellytyksenä on lisäksi, että viranomainen on antanut päätöksen tiedoksi lainmukaisesti ja että päätöksen valitusaika on umpeutunut.

Todistus voidaan antaa vasta valitusajan päätyttyä. Lainvoimaisuustodistuspyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa hallinto-oikeudelle kuitenkin ennen valitusajan päättymistä. Päätöksen lainvoimaisuus merkitään asiakirjoihin, jonka jälkeen ne palautetaan hakijalle.

Lainvoimaisuustodistusta pyydettäessä on hallinto-oikeuteen toimitettava

- viranomaisen päätös

- päätökseen liitetty valitusosoitus

- tieto asian tiedoksiannosta (esim. julkipanoilmoitus, saantitodistus)

- todistuksen palautus- ja laskutusosoite

Lainvoimaisuustodistuksen hinta määräytyy valtioneuvoston asetuksen mukaan. Vuonna 2024 lainvoimaisuustodistuksen hinta on 32 €.

Lainvoimaisuustodistuspyynnön käsittelyyn hallinto-oikeudessa tulee varata aikaa 1-3 työpäivää.

Todistuksen hallinto-oikeuden päätöksen lainvoimaisuudesta antaa tarvittaessa korkein hallinto-oikeus

Nämä tiedot lainvoimaisuustodistuksen antamisesta ovat yleisluonteisia eikä erityistapauksia tai poikkeuksia ole selostettu. Tarkempaa tietoa saa Turun hallinto-oikeuden kirjaamosta, puh. 029 56 42410.


Julkaistu 15.6.2021