Vaasan HAO 1.12.2021 756/2021

En chilensk medborgare hade gjort en ansökan om uppehållstillstånd på svenska. Migrationsverket avgjorde ansökan på finska.

A sökte ändring i Migrationsverkets beslut och yrkade bland annat att förvaltningsdomstolen ska ta ställning till om Migrationsverkets tolkning av språklagen är felaktig. A hade i sin ansökan valt svenska som handläggningsspråk i ärendet.

Migrationsverket anförde i sitt utlåtande att eftersom A:s modersmål varken är finska eller svenska har Migrationsverket enligt 12 § 1 momentet i språklagen haft rätt att bestämma vilket språk som ska användas.

Enligt detaljmotiveringen för 10 § i regeringens proposition till riksdagen med förslag till ny språklag och lagstiftning som har samband med den (RP 92/2002 rd) är rätten att använda finska eller svenska oberoende av medborgarskap. En utlänning som kan finska eller svenska har således samma rätt som en finsk medborgare att välja någotdera nationalspråket vid kontakter med myndigheterna. Enligt detaljmotiveringen för 12 § i sagda proposition används hos tvåspråkiga myndigheter partens språk som handläggningsspråk i förvaltningsärenden. Har parterna olika språk ska myndigheten med beaktande av parternas rätt och fördel bestämma vilket språk som ska användas. Avsikten med att handläggningsspråket bestäms ’med beaktande av parternas rätt och fördel’ är att myndigheten från fall till fall bestämmer vilket språk som ur en helhetssynvinkel är det mest ändamålsenliga som handläggningsspråk med tanke på parterna. Myndigheten ska vid val av språk till exempel beakta parternas faktiska ställning vid handläggningen av ärendet samt deras rättsskyddsbehov.

Förvaltningsdomstolen konstaterade i sitt avgörande att A hade valt svenska som handläggningsspråk i sitt ärende. Det hade inte funnits omständigheter som skulle ha förordat finska som handläggningsspråk. A:s rättsskydd hade således förutsatt att det av hen valda språket används vid handläggningen av hens ärende. Migrationsverket hade kränkt A:s språkliga rättigheter vid handläggningen av hens ansökan och det hade sålunda skett ett fel i förfarandet av ärendet hos Migrationsverket.

Språklag 10 § 1 mom. och 12 § 1 mom.