Vaasan HAO 21.1.2022 22/0004/4 ja 22/0005/4

A ja B olivat hakeneet ennakkoratkaisuja muun muassa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n tarkoittaman sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamisesta tilanteessa, jossa A ja B lahjoittaisivat lastensa C:n ja D:n omistamille X ja Y Oy:lle vähintään 10 prosentin osuuden Z Oy:n osakekannasta ja luovutuksensaajayhtiöt sekä C ja D jatkaisivat lahjaksi saaduilla varoilla yritystoiminnan harjoittamista. Verohallinnon antamien ennakkoratkaisupäätösten mukaan hakemuksissa kuvattuihin Z Oy:n osakkeiden lahjoituksiin sovellettiin perintö- ja lahjaverolain 55 §:n sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevaa säännöstä.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö oli valituksissaan vaatinut kumoamaan Z Oy:n osakkeiden lahjoitusta koskevat ennakkoratkaisut ja lausumaan uusina ennakkoratkaisuina, että lahjoituksiin ei sovellettaisi perintö- ja lahjaverolain 55 §:n säännöstä.

Hallinto-oikeus totesi, että huojennukseen liittyvän yritystoiminnan jatkamisen osalta oikeuskäytännössä oli vakiintuneesti katsottu, että lahjansaajan tuli jatkaa henkilökohtaisesti yritystoimintaa ja keskeinen merkitys oli ollut myös sillä, minkälaisissa tehtävissä toimimalla jatkaminen toteutuisi. Vaikka osakkeet voitiin antaa lahjana lahjanantajien lasten osakeyhtiöille, ei osakeyhtiöiden ollut mahdollista jatkaa yritystoimintaa sellaisella tavalla, jota oikeuskäytännössä oli katsottava edellytetyn. Osakeyhtiön erillisyydestä seurasi, että yhtiön omistaja ei voinut omalla toiminnallaan täyttää perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin huojennuksen edellytyksiä osakeyhtiön puolesta. Jatkamisvelvoitteen jakamisesta yhtiön ja sen omistajan välillä ei ollut laissa säädetty. Kun osakeyhtiöiden ei katsottu jatkavan yritystoimintaa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, tuli ennakkoratkaisut kumota ja lausua uudet ennakkoratkaisut oikeudenvalvontayksikön valituksissa vaaditulla tavalla.

Lainvoimainen