Valituksia koskevat julkiset kuulutukset

Vaasan hallinto-oikeuden valituskuulutukset ympäristönsuojelulain, vesilain ja maa-aineslain mukaisissa asioissa

Ympäristönsuojelulain 196 §:n 1 momentin mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Vesilain 15 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava vesilain 15 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Maa-aineslain 20 b §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden on annettava maa-aineslupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. Tieto kuulutuksesta on julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä.


Valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella 5.6.2020, dnro 00499/20/5201 ym. (Vesialueen täytön pysyttäminen, Kaarina) (pdf, 4.04 Mt) Valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella 5.6.2020, dnro 00654/205211 (Vesialueen täytön poistamiseen velvoittaminen, Kouvola) (pdf, 1.26 Mt) Valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella 4.6.2020, dnro 00377/20/5201 (Ulko-Petäjäksen laiturin rakentaminen sekä laiturin edustan ja tuloväylän ruoppaaminen, Rauma) (pdf, 0.11 Mt) Valitukset tiedoksi julkisella kuulutuksella 3.6.2020, dnro:t 00027/20/5208 ym (Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen, tuotantoalueet TUA1 ja TUA2, Kangasala, luvan hakijana Tavase Oy) (pdf, 5.41 Mt) Besväret delges genom offentligt kungörelse 27.5.2020, dnr 00417/20/5201 (byggande av en flytbro mellan Kalvholmen och Matalot, Pargas) / Valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella 27.5.2020, dnro 00417/20/5201 (Ponttonisillan rakentaminen Kalvholmenin ja Matalotin välille, Parainen) (pdf, 0.28 Mt) Valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella 25.5.2020, dnro 00545/20/5201 (Laiturin rakentaminen Ritolahdelle, Laukaa) (pdf, 0.17 Mt) Valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella 22.5.2020, dnro 00239/20/5211 (Ojan ennallistaminen, Tohmajärvi) (pdf, 6.43 Mt) Valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella 20.5.2020, dnro 00118/20/5103 (Orikedon biolämpökeskuksen toiminnan muutos ja ympäristöluvan tarkistaminen, Turku) / Besväret delges genom offentlig kungörelse 20.5.2020, dnr 00118/20/5103 (Ändring av verksamheten vid biovärmecentralen i Oriketo och översyn av miljötillståndet, Åbo) (pdf, 1.59 Mt) Valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella 19.5.2020, dnro 00520/20/5208 (Köntyslammen pohjavedenottamon vedenottoluvan muuttaminen, Jyväskylä) (pdf, 0.32 Mt) Valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella 18.5.2020, dnro 00401/20/5201 (Laiturin pysyttäminen, Tampere) (pdf, 0.22 Mt) Valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella 11.5.2020, dnro 00365/20/5211 (Laiturin siirtämiseen velvoittaminen, Hamina) (pdf, 1.36 Mt) Valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella 8.5.2020, dnro 00441/20/5208 (Veden ottaminen Iso-Valkeisesta lumetuskäyttöön ja vedenottolaitteiden rakentaminen, Kuopio) (pdf, 0.21 Mt)
 
Julkaistu 5.6.2020