Valituksia koskevat julkiset kuulutukset

Vaasan hallinto-oikeuden valituskuulutukset ympäristönsuojelulain, vesilain ja maa-aineslain mukaisissa asioissa

Ympäristönsuojelulain 196 §:n 1 momentin mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Vesilain 15 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava vesilain 15 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Maa-aineslain 20 b §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden on annettava maa-aineslupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. Tieto kuulutuksesta on julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä.

Verkkosivuillamme julkaistavista asiakirjoista on tietosuojasyistä poistettu henkilötiedot. Tarvittaessa asiakirjoja voi tiedustella hallinto-oikeuden kirjaamosta.

Liitetiedostot

Julkaistu 8.1.2021