HelHO:2022:9

SELOSTUS ASIASTA

A:lle oli laadittu aikataulu 68 tunnin yhdyskuntapalvelun suorittamiselle ja hän oli ehtinyt aloittaa suorittamisen. Yhdyskuntapalvelun suorittaminen oli kuitenkin keskeytetty yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain (yhdyskuntaseuraamuslaki) 82 §:n 1 momentin mukaisesti Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimiston päätöksellä sillä perusteella, että syyttäjä oli ilmoittanut A:han kohdistuvista uusista rikossyytteistä, joista syyttäjän arvion mukaan voisi seurata ehdoton vankeusrangaistus.

Syyttäjä oli käräjäoikeuteen tekemällään erillisellä hakemuksella vaatinut suorittamatta ollutta yhdyskuntapalvelurangaistusta muunnettavaksi vankeudeksi. Käräjäoikeus muunsi tuomitun yhdyskuntapalvelurangaistuksen ehdottomaksi vankeudeksi suorittamattomilta osin.

Hovioikeus katsoi, että yhdyskuntaseuraamustoimiston päätöksellä keskeytetty yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano voitiin määrätä suoritettavaksi vankeutena vain yhdyskuntaseuraamuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetussa oikeudenkäynnissä, jossa yhdyskuntapalveluun tuomittu tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen ennen yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon kieltämistä tehdystä rikoksesta.

Näillä perusteilla hovioikeus katsoi, ettei käräjäoikeuden olisi tullut ottaa syyttäjän vaatimusta tutkittavakseen eikä näin ollen myöskään määrätä suorittamatta ollutta yhdyskuntapalvelua muunnettavaksi ehdottomaksi vankeudeksi. Hovioikeus poisti käräjäoikeuden tuomion ja jätti syyttäjän vaatimuksen tutkimatta.

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN PÄÄTÖS 21.12.2022 nro 656

Ratkaisu, johon oli haettu muutosta

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus 16.6.2022 nro 126294

Asian käsittely hovioikeudessa

A:lle on myönnetty jatkokäsittelylupa 27.10.2022.

Valitus

A on vaatinut, että vaatimus Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden 9.4.2020 tuomitseman 68 tunnin yhdyskuntapalvelun suorittamatta olevan osuuden muuntamisesta ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi hylätään.

A:lle oli laadittu aikataulu yhdyskuntapalvelun suorittamiselle ja hän oli ehtinyt aloittaa sen suorittamisen. Yhdyskuntapalvelun suorittaminen oli kuitenkin keskeytetty Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimiston 15.6.2020 tekemällä päätöksellä sillä perusteella, että syyttäjä oli ilmoittanut A:han kohdistuvista uusista rikossyytteistä, joista syyttäjän arvion mukaan voisi seurata ehdoton vankeusrangaistus. Pelkkä mahdollisuus sille, että A:lle oli voitu tuomita ehdoton vankeusrangaistus ei ollut riittävä peruste yhdyskuntapalvelun keskeyttämiselle ja ehdottomaksi vankeudeksi muuntamiselle.

Vastaus

Syyttäjä on ilmoittanut, ettei vastusta valitusta.

Oikeustila oli epäselvä sen osalta, oliko vaatimusta yhdyskuntapalvelun muuntamisesta ylipäätään voinut käsitellä erillisessä oikeudenkäynnissä.

Hovioikeuden ratkaisu

Taustatiedot ja kysymyksenasettelu

Asian tosiseikat ovat riidattomat. Etelä-Suomen syyttäjäalueen syyttäjä on erillisellä hakemuksella vaatinut A:lle tuomitun yhdyskuntapalvelurangaistuksen muuntamista ehdottomaksi vankeudeksi suorittamattomilta osin sillä perusteella, että yhdyskuntapalvelun suorittaminen oli Itä-Suomen syyttäjäalueen syyttäjän pyynnöstä aikanaan keskeytetty yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanosta annetun lain 82 §:n 1 momentin mukaisesti Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimiston päätöksellä sen vuoksi, että A:han oli tuolloin kohdistunut uusia rikossyytteitä, joista ilmoituksen tehneen syyttäjän arvion mukaan seuraamuksena olisi ollut ehdoton vankeusrangaistus.

Hovioikeudessa on arvioitavana, onko keskeytetty yhdyskuntapalvelu mahdollista muuntaa näissä olosuhteissa vankeudeksi erillisessä oikeudenkäynnissä. Jos tämä ei ole mahdollista, hovioikeuden on arvioitava, tuleeko muuntamista koskeva vaatimus jättää tutkimatta.

Soveltuvat oikeusohjeet

Yhdyskuntapalvelun muuntamisesta ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi säädetään laissa yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta.

Lain 24 a §:ssä säädetään yhdyskuntapalveluun tuomitun velvollisuuksien rikkomisesta. Lainkohdan 2 momentin mukaan tuomitulle voidaan määrätä muiden muassa 39 §:n mukainen seuraamus, jos hän rikkoo velvollisuuksiaan törkeästi. Velvollisuuksien rikkominen on törkeää, jos tuomittu varoituksesta huolimatta toistuvasti rikkoo velvollisuuksiaan tai jättää seuraamuksen suorittamisen aloittamatta tai kesken.

Lain 39 §:ssä säädetään velvollisuuksien törkeän rikkomisen seuraamuksista. Säännöksen 1 momentin mukaan, jos syyttäjä arvioi, että yhdyskuntapalveluolisi muunnettava valvontarangaistukseksi tai ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi 24 a §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun menettelyn vuoksi, hänen on viipymättä esitettävä tätä koskeva vaatimus sille käräjäoikeudelle, joka on ensimmäisenä oikeusasteena käsitellyt kyseisen rikosasian taikka jonka tuomiopiirissä tuomittu asuu tai vakinaisesti oleskelee. Säännöksen 2 momentin mukaan, jos tuomioistuin toteaa tuomitun menetelleen 24 a §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, se voi muuntaa yhdyskuntapalvelun suorittamatta olevan osan valvontarangaistukseksi tai ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi.

Lain 82 §:ssä säädetään uuden vankeusrangaistuksen merkityksestä muun muassa yhdyskuntapalvelun suorittamisen kannalta. Säännöksen 1 momentin mukaan, jos syyttäjä päättää syyttää yhdyskuntapalveluun […] tuomittua rikoksesta, josta voi syyttäjän arvion mukaan olla seuraamuksena ehdotonta vankeutta, syyttäjä voi edellä tarkoitetun yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanon kieltämiseksi ilmoittaa asiasta Rikosseuraamuslaitokselle. Rikosseuraamuslaitoksen on ilmoituksen saatuaan kiellettävä yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanon aloittaminen tai jatkaminen. Säännöksen 2 momentin mukaan tuomioistuin voi tuomitessaan aiemmin yhdyskuntapalveluun […] tuomitun henkilön ehdottomaan vankeusrangaistukseen sellaisesta rikoksesta, jonka tuomittu on tehnyt ennen edellä tarkoitetun yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanon päättymistä […], kieltää aloittamasta tai jatkamasta kyseisen yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanoa. Kieltäessään aiemmin tuomitun yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanon tuomioistuimen on määrättävä, että suorittamatta oleva osa kyseistä yhdyskuntaseuraamusta on suoritettava vankeutena.

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2018:85 (kohta 25) katsonut, että yhdyskuntaseuraamuslain 82 §:n 2 momentin sanamuoto viittaa siihen, että vaatimus yhdyskuntapalvelun muuntamisesta ehdottomaksi vankeudeksi lainkohdassa tarkoitetulla perusteella voidaan tutkia vain siinä oikeudenkäynnissä, jossa aiemmin yhdyskuntapalveluun tuomittu tuomitaan uusista rikoksista ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Kohdassa on edelleen todettu, että jos erillisen muuntovaatimuksen tutkimista ei pidetä mahdollisena, käräjäoikeuden olisi tullut jättää vaatimus tutkimatta.

Asian arviointia

Hovioikeus toteaa, että A ei ole rikkonut yhdyskuntapalvelun suorittamiseen liittyviä velvollisuuksiaan. Suorittamatta ollutta yhdyskuntapalvelua ei siksi ole ollut mahdollista muuntaa yhdyskuntapalveluseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 39 §:n 2 momentin nojalla ja sen mukaisessa menettelyssä vankeudeksi.

Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimisto on päätöksellään keskeyttänyt A:n yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon. Yhdyskuntapalveluseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 82 §:n 1 momentin sanamuodon mukaan yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoa ei voi kuitenkaan keskeyttää, vaan ainoastaan kieltää sen aloittaminen tai jatkaminen. Tässä tapauksessa yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan päätöksen voidaan katsoa tarkoittavan täytäntöönpanon jatkamisen kieltämistä. Se, että täytäntöönpano on päätöksen mukaan kieltämisen sijaan keskeytetty, juontaa juurensa säännöksen aiemmasta muotoilusta.

Lain 82 §:n 1 momenttia edeltävä säännös sisällytettiin aikanaan muutoslailla 272/1992 yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain 8 §:n 1 momentin viimeiseksi virkkeeksi. Virkkeen sananmuodon mukaan Kriminaalihuoltoyhdistyksen on kiellettävä palvelun aloittaminen tai määrättävä palvelun suorittaminen keskeytettäväksi myös, jos se saa viralliselta syyttäjältä ilmoituksen, että yhdyskuntapalveluun tuomittua tullaan syyttämään palveluun tuomitsemisen jälkeen tehdystä rikoksesta, josta voi syyttäjän arvion mukaan olla seuraamuksena vankeutta. Lainkohdan muuttamiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 1/1992 vp s. 6) todetaan, että Kriminaalihuoltoyhdistyksen keskeyttämispäätös on väliaikainen, sillä ratkaisun yhdyskuntapalvelun jatkumisesta tekee tuomioistuin 11 §:ssä säädetyllä tavalla. Tuolloin voimassa olleen 11 §:n 1 momentin mukaan tuomitessaan yhdestä tai useammasta rikoksesta vankeuteen henkilön, joka aiemmin on tuomittu yhdyskuntapalveluun, tuomioistuin voi kieltää aloittamasta tai jatkamasta yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoa. Kieltäessään aiemmin tuomitun yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon tuomioistuimen on muunnettava jäljellä oleva osa yhdyskuntapalvelusta vankeudeksi. Lainkohta vastasi näin ollen tässä asiassa merkityksellisiltä osin nykyisen lain 82 §:n 2 momenttia.

Kun laki yhdyskuntapalvelusta säädettiin vuonna 1996, sitä edeltävän kokeilulain 8 §:n 1 momentin viimeinen virke siirrettiin uuden lain 11 §:n 1 momentiksi ja aiempi kokeilulain 11 §:n 1 momentti siirtyi 2 momentiksi. Lain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 144/1996 vp s. 15) todetaan, että vaikka siirrettävän virkkeen kirjoitusasua esitettiin muutettavaksi, sen sisältöä ei ollut tarkoitus muuttaa. Myöskään nykyistä lakia säädettäessä nyt kysymyksessä olevan säännöksen sisältöä ei ole hallituksen esityksen (HE 215/2014 vp s. 86) mukaan ollut tarkoitus muuttaa.

Voimassa olevan lain 82 §:n 1 ja 2 momenttia on siten lainsäätäjän tarkoitus huomioon ottaen tulkittava niin, että yhdyskuntaseuraamustoimiston syyttäjän ilmoituksen perusteella tekemä päätös yhdyskuntapalvelun jatkamisen kieltämisestä on väliaikainen, ja sen tuleminen pysyväksi edellyttää tuomioistuimen 82 §:n 2 momentissa tarkoitetussa oikeudenkäynnissä määräämää kieltoa, jonka määräämisen yhteydessä tuomioistuimen on myös määrättävä yhdyskuntapalvelun suorittamatta olevan osan suorittamisesta vankeutena. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano voidaan pysyvästi kieltää ja määrätä suoritettavaksi vankeutena vain sellaisessa oikeudenkäynnissä, jossa yhdyskuntapalveluun tuomittu tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen ennen yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon kieltämistä tehdystä rikoksesta.

Hovioikeus toteaa, ettei tuomioistuin siten voi yhdyskuntaseuraamuslain 82 §:n 1 momentissa tarkoitetun yhdyskuntapalvelun jatkamisen kieltämistä koskevan päätöksen perusteella erillisessä oikeudenkäynnissä muuntaa suorittamatta jäänyttä yhdyskuntapalvelua vankeudeksi lain 39 §:n mukaista menettelyä noudattaen eikä myöskään erillisessä oikeudenkäynnissä määrätä sitä suoritettavaksi vankeutena.

Näillä perusteilla hovioikeus katsoo, että käräjäoikeuden ei olisi tullut ottaa syyttäjän vaatimusta tutkittavakseen eikä näin ollen myöskään määrätä suorittamatta olevaa yhdyskuntapalvelua muunnettavaksi ehdottomaksi vankeudeksi.

_ _ _ _

Päätöslauselma

_ _ _ _

Käräjäoikeuden tuomio poistetaan ja syyttäjän vaatimus yhdyskuntapalvelun muuntamisesta vankeudeksi jätetään tutkimatta.

_ _ _ _

Asian ovat ratkaisseet:

hovioikeudenneuvos Maarit Leppänen
hovioikeudenneuvos Teija Stanikic
asessori Pekka Pöyhönen

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimainen.