I-SHO:2021:3

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

A:n puolustajalle varatuomari B:lle oli käräjäoikeudessa hänen vaatimuksensa mukaisesti maksettu muun ohella palkkiota jälkitoimista tunnin työmäärän perusteella. B vaati hovioikeudessa muun ohella palkkiota 15 minuutin ajankäytön perusteella tyytymättömyyden ilmoituksen laatimisesta ja sen toimittamisesta käräjäoikeuteen. Hovioikeus katsoi, että tyytymättömyyden ilmoittaminen käräjäoikeuden ratkaisuun ei ole oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 a §:ssä tarkoitettu jälkitoimi, josta käräjäoikeus on jo määrännyt maksettavaksi palkkiota. B:llä oli siten oikeus saada hovioikeudessa palkkio tyytymättömyyden ilmoittamisesta.

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN PÄÄTÖS 7.6.2021

- - - - - - - - - -

Puolustajan palkkiota koskeva ratkaisu

Perustelut

Selostus asiasta ja kysymyksenasettelu

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on 30.7.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt varatuomari B:n A:n puolustajaksi ja 12.10.2020 antamallaan tuomiolla hyväksynyt B:n A:n puolustamisesta käräjäoikeudessa esittämän palkkiolaskun, jossa B on vaatinut muun ohella palkkiota jälkitoimista yhden tunnin työmäärän perusteella. B on hovioikeudessa vaatinut muun ohella palkkiota 15 minuutin ajankäytön perusteella tyytymättömyyden ilmoituksen laatimisesta ja sen toimittamisesta käräjäoikeuteen.

B on hovioikeudelle antamassaan lausumassa katsonut, että valitusasian prosessi alkaa tyytymättömyyden ilmoituksella, mistä syystä tyytymättömyyden ilmoittamista ei tule sisällyttää jälkitoimiin käräjäoikeudessa.

Syyttäjä on hovioikeudelle antamassaan lausumassa katsonut, että palkkiovaatimus tulee hylätä tyytymättömyyden ilmoittamisen osalta sen sisältyessä käräjäoikeuskäsittelyn jälkitoimiin, joista on jo maksettu palkkio.

Asiassa on kysymys siitä, onko tyytymättömyyden ilmoittaminen käräjäoikeuden ratkaisuun oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (jäljempänä palkkioasetus) 4 a §:ssä tarkoitettu jälkitoimi, josta käräjäoikeus on jo määrännyt maksettavaksi palkkiota, vai onko kysymys toimenpiteestä, josta puolustajalla on oikeus vaatia erillistä palkkiota hovioikeudessa.

Sovellettavat säännökset

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan puolustajalle maksetaan valtion varoista palkkio ja korvaus noudattaen soveltuvin osin, mitä oikeusapulain 17 ja 18 §:ssä säädetään avustajan palkkioista ja korvauksista.

Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin käytetyn ajan perusteella. Palkkion määräämistä varten avustajan on esitettävä yksityiskohtainen selvitys asiassa suorittamistaan toimenpiteistä ja kuluistaan, jollei sellaisen selvityksen esittäminen ole tarpeetonta. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin toimenpiteistä, joista palkkiota maksetaan. Saman lain 18 §:n 2 momentin mukaan avustajalle tulevan palkkion ja korvauksen tuomioistuin määrää avustajan tehtävän päättyessä tuomioistuimessa.

Palkkioasetuksen 2 §:n 1 momentin mukaan palkkio maksetaan tehtävään käytetyn ajan perusteella, jollei jäljempänä toisin säädetä. Palkkioasetuksen 3 §:n mukaan palkkiota maksetaan muun ohella tuomioistuimen päätöksen tiedoksiantamisesta päämiehelle ja päätöksen läpikäynnistä päämiehen kanssa. Palkkioasetuksen 4 a §:n mukaan tuomioistuimen päätöksen tiedoksiantamisesta päämiehelle ja päätöksen läpikäynnistä päämiehen kanssa palkkio maksetaan yhteensä yhdeltä tunnilta, ellei ole erityisiä syitä maksaa palkkiota pidemmältä ajalta.

Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan asianosaisen, joka tahtoo hakea muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun, on ilmoitettava siihen tyytymättömyyttä puhevallan menettämisen uhalla.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset

Tyytymättömyyden ilmoittaminen on säädetty muutoksenhakua käräjäoikeudesta hovioikeuteen koskevassa oikeudenkäymiskaaren 25 luvussa ensimmäiseksi toimenpiteeksi muutoksenhakumenettelyssä. Tyytymättömyyttä ilmoittamalla asianosainen ilmoittaa aikomuksestaan valittaa ratkaisusta hovioikeuteen tai varaavansa joka tapauksessa siihen mahdollisuuden. Tyytymättömyyden ilmoittaminen on välttämätön prosessitoimi, jos asianosainen haluaa saattaa valituksensa hovioikeuden tutkittavaksi.

Oikeusapulaissa tai sen nojalla annetussa palkkioasetuksessa ei ole nimenomaisesti säädetty siitä, sisältyykö tyytymättömyyden ilmoittaminen käräjäoikeuden ratkaisun antamisen jälkeisiin toimenpiteisiin. Palkkioasetuksen 4 a §:n mukaan toimenpiteitä, joista palkkio maksetaan lähtökohtaisesti yhdeltä tunnilta, ovat tuomioistuimen päätöksen tiedoksiantaminen päämiehelle ja päätöksen läpikäyminen päämiehen kanssa. Korkein oikeus on antanut palkkioasetuksen 4 a §:n soveltamisalasta ratkaisun KKO 2020:31, jossa ei ole ollut kysymys tyytymättömyyden ilmoittamisesta, vaan toimenpiteistä vastapuolen muutoksenhaun johdosta. Korkein oikeus on katsonut, että käräjäoikeuden ratkaisun lainvoimaisuuden selvittäminen ja siitä tiedottaminen ovat osaltaan tuomioistuimen ratkaisun antamisen jälkeisiä toimenpiteitä, eikä niistä suoriteta enää jälkitoimipalkkiosta erillistä korvausta (kohta 20).

Palkkioasetuksen 4 a §:stä ja ratkaisusta KKO 2020:31 ilmenevät toimenpiteet ovat käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksesta riippumattomia ja jo ennen käräjäoikeuden ratkaisun antamista ennakkoon tiedossa olevia. Avustaja tai puolustaja on joka tapauksessa velvollinen suorittamaan ne toimeksiantonsa perusteella ennen tehtävänsä päättymistä käräjäoikeudessa. Tämän vuoksi ne on perusteltua lukea käräjäoikeuden jälkitoimipalkkion piiriin.

Sen sijaan tyytymättömyyden ilmoittaminen on muutoksenhakumenettelyn käynnistävä välttämätön prosessitoimi, jonka tarpeellisuus ei ole ennakoitavissa ennen käräjäoikeuden ratkaisun antamista. Tästä syystä ei ole perusteltua katsoa, että palkkioasetuksen 4 a §:ssä tarkoitettu jälkitoimipalkkio kattaisi myös tyytymättömyyden ilmoittamisen. Vaikka tyytymättömyyden ilmoittaminen on toimenpiteenä sinänsä vähäinen, ei edellä mainituista syistä voida pitää hyväksyttävänä sitä, että avustajalle tai puolustajalle maksettaisiin käräjäoikeudessa sama jälkitoimipalkkio siitä riippumatta, ilmoittaako hän päämiehensä puolesta tyytymättömyyttä käräjäoikeuden ratkaisuun vai ei.

Edellä mainituilla perusteilla hovioikeus katsoo, että tyytymättömyyden ilmoittaminen käräjäoikeuden ratkaisuun ei ole palkkioasetuksen 4 a §:ssä tarkoitettu jälkitoimi, josta käräjäoikeus on jo määrännyt maksettavaksi palkkiota. A:n puolustajaksi määrätyllä varatuomari B:llä on siten oikeus saada hovioikeudessa palkkio tyytymättömyyden ilmoittamisesta. Hovioikeus hyväksyy toimenpiteestä johtuneen 15 minuutin ajankäytön kohtuullisena.

Päätöslauselma

Valtion varoista maksetaan varatuomari B:lle palkkioksi A:n puolustamisesta hovioikeudessa 742,50 euroa ja arvonlisäveron määrä 178,20 euroa eli yhteensä 920,70 euroa, mikä määrä jää valtion vahingoksi, koska A täyttää oikeusavun korvauksetta saamisen taloudelliset edellytykset.

- - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Kysymyksen puolustajan palkkiosta tyytymättömyyden ilmoittamisen osalta ovat ratkaisseet vahvennetussa kokoonpanossa:

Hovioikeuden presidentti Antti Savela
Hovioikeudenneuvos Eero Antikainen
Hovioikeudenneuvos Juha Halijoki
Hovioikeudenneuvos Merja Lahti
Hovioikeudenneuvos Tuulikki Räsänen
Hovioikeudenneuvos Seppo Isometsä
Hovioikeudenneuvos Tiina Kiviranta

Esittelijä:
Hovioikeuden esittelijä Saija Mustola

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen.