I-SHO:2021:7

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Käräjäoikeus on tuominnut A:n uuden tieliikennelain (729/2018) voimassaoloaikana tehdystä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakon kokonaisrahamäärää 98 euroa (14 päiväsakkoa à 7 euroa) 72 eurolla korottaen tieliikennelain (729/2018) 165 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun suurimman sallitun nopeuden ylityksestä määrättävän 170 euron liikennevirhemaksun suuruiseksi. Syyttäjä on hovioikeudessa vaatinut, että sakon kokonaisrahamäärä korotetaan päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momentin mukaiseksi 200 euroksi.

Päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momentissa (1082/2015) viitataan vanhaan, kumottuun tieliikennelakiin (267/1981). Hovioikeus katsoi, että uuden tieliikennelain 194 §:n 3 momentti huomioon ottaen päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momenttia voitiin soveltaa myös uuden tieliikennelain perusteella. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate huomioon ottaen rangaistus voi perustua vain voimassa olevaan kirjoitettuun lakiin tai sen perusteella annettuun asetukseen. Rikoslain 2 a luvun 3 §:n 2 momentin (732/2018) mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että tietyistä rikoksista määrättävän sakon kokonaisrahamäärä on korotettava samanlaatuisesta rikoksesta tai rikkomuksesta määrättävän suurimman rikesakon tai tieliikennelaissa (729/2018) säädetyn liikennevirhemaksun suuruiseksi. Tämä lainkohta on muutettu voimassa olevaan muotoonsa samassa yhteydessä, kun on säädetty uusi tieliikennelaki. Lainkohdan säätämisen yhteydessä tai sen jälkeen ei ole annettu sellaista valtioneuvoston asetusta, joka koskisi liikennerikoksista määrättävän sakon kokonaisrahamäärää. Hovioikeus katsoi, että voimassa oleva päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momentin mukainen sakon vähintä kokonaisrahamäärää koskeva säännös, joka oli säädetty 20.8.2015 annetulla valtioneuvoston asetuksella, täytti rikoslain 2 a luvun 3 §:n 2 momentin mukaiset edellytykset. Päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momenttia voitiin soveltaa nyt kysymyksessä olevaan tilanteeseen. A:lle tuomittava sakkorangaistuksen kokonaisrahamäärä tuli siten korottaa 200 euroksi.

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 30.9.2021

Vaatimukset hovioikeudessa

Syyttäjä on vaatinut, että A:lle tuomitun sakon kokonaismäärä korotetaan 200 euroksi.

Käräjäoikeus on virheellisesti korottanut sakon kokonaismäärän tieliikennelain 165 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun suurimman sallitun nopeuden ylityksestä määrättävän 170 euron liikennevirhemaksun suuruiseksi. Kysymys on päiväsakoilla rangaistavasta teosta. Päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n mukaan suurimman sallitun nopeuden ylityksestä tuomittavan sakon vähin kokonaisrahamäärä on muulle moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle kuin mopoilijalle 200 euroa. Säännös ei ole muuttunut uuden tieliikennelain 1.6.2020 voimaantulon myötä.

A on vastauksessaan ilmoittanut, ettei vastusta muutosvaatimusta.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lle tuomittavaa rangaistusta määrättäessä soveltaa päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momenttia ja korottaa sakon kokonaisrahamäärä 200 euroksi.

Rikoslain 23 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan, joka tienkäyttäjänä tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tieliikennelakia tai ajoneuvolakia taikka niiden nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle, on tuomittava liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momentin mukaan tieliikennelaissa (267/1981) tai sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetyn suurimman sallitun nopeuden ylityksestä tuomittavan sakon vähin kokonaisrahamäärä on muulle moottorikäyttöisen ajoneuvon kuin mopon kuljettajalle 200 euroa. Selostettu säännös on tullut voimaan 1.9.2015 valtioneuvoston asetuksella päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta (1082/2015).

Puheena oleva teko on tehty 1.6.2020 voimaan tulleen uuden tieliikennelain (729/2018) aikana. Uuden lain voimaantuloa koskevan 194 §:n 2 momentin mukaan uudella lailla on kumottu vanha tieliikennelaki (267/1981). Sanotun pykälän 3 momentissa kuitenkin todetaan, että jos muualla lainsäädännössä viitataan kumottuun lakiin, sen asemesta sovelletaan tätä lakia. Hovioikeus tämä uuden tieliikennelain 194 §:n 3 momentti huomioon ottaen katsoo, että päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momenttia voidaan soveltaa myös uuden tieliikennelain perusteella.

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate huomioon ottaen rangaistus voi perustua vain voimassa olevaan kirjoitettuun lakiin tai sen perusteella annettuun asetukseen. Rikoslain 2 a luvun 3 §:n 2 momentin (732/2018) mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että tietyistä rikoksista määrättävän sakon kokonaisrahamäärä on korotettava samanlaatuisesta rikoksesta tai rikkomuksesta määrättävän suurimman rikesakon tai tieliikennelaissa (729/2018) säädetyn liikennevirhemaksun suuruiseksi.

Rikoslain 2 a luvun 3 §:n 2 momenttia on muutettu samassa yhteydessä kuin uusi tieliikennelaki on säädetty. Se on tullut voimaan sellaisena kuin se on hallituksen esityksessä (HE 180/2017) esitetty säädettäväksi. Sanotun lainkohdan säätämisen yhteydessä tai sen jälkeen ei ole annettu sellaista valtioneuvoston asetusta, joka koskisi liikennerikoksista määrättävän sakon kokonaisrahamäärää. Hallituksen esityksessä ei ole lausuttu siitä, onko tuolloin voimassa ollut päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momentti säädetty siten kuin uudessa rikoslain 2 a luvun 3 §:n 2 momentissa edellytetään.

Hovioikeus toteaa, että rikoslain 2 a luvun 3 §:n 2 momentin tarkoituksena on, ettei samanlaisesta tai vakavammasta teosta tuomittava päiväsakkorangaistus jää lievemmäksi kuin tieliikennelain perusteella määrättävä liikennevirhemaksu. Voimassa oleva päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momentti on säädetty valtioneuvoston asetuksella, kuten rikoslain 2 a luvun 3 §:n 2 momentissa edellytetään. Asetuksen 7 §:n 1 momentin mukainen 200 euroa on tieliikennelaissa (729/2018) nopeusrajoituksen rikkomisesta säädetyn suurimman liikennevirhemaksun suuruinen. Näin ollen hovioikeus katsoo, että päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momentin säännös täyttää rikoslain 2 a luvun 3 §:n 2 momentin mukaiset edellytykset ja sitä voidaan soveltaa nyt kysymyksessä olevaan tilanteeseen. A:lle tuomittavan sakkorangaistuksen kokonaisrahamäärä tulee sen vuoksi korottaa 200 euroksi.

Tuomiolauselma

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

Tuomiolauselma

Vastaaja A

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

Rangaistusseuraamukset

Sakko
Syyksi luetut rikokset 1
14 päiväsakkoa à 7,00 euroa = 98,00 euroa
Päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n ja rikoslain 2 a luvun 3 §:n 2 momentin mukainen korotus 102 €.
Sakkoa yhteensä 200 €.

Muilta osin käräjäoikeuden tuomioon ei ole haettu muutosta.

- - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Hovioikeudenneuvos Seppo Isometsä
Hovioikeudenneuvos Päivi Törmänen
Hovioikeudenneuvos Juha Palkamo

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen.