RHO 2021:2

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta, koska tämä oli 13.1.2020 pitänyt laittomasti hallussaan 49,8 grammaa pitoisuudeltaan 53-prosenttista amfetamiinia. Rikoksen kohteena oli ollut suuri määrä erittäin vaarallista huumausainetta ja tekoa oli myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

A on tunnustanut huumausaineen hallussapidon ja myöntänyt syyllistyneensä huumausainerikokseen. Rikoksen kohteena ei ollut ollut suuri määrä huumausainetta eikä teko ollut kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Käräjäoikeus on lukenut A:n syyksi törkeän huumausainerikoksen.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A on valituksessaan muun ohessa vaatinut, että syyte törkeästä huumausainerikoksesta hylätään ja että hänen katsotaan syyllistyneen huumausainerikokseen.

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asiassa on riidatonta, että A on pitänyt hallussaan 49,8 grammaa pitoisuudeltaan 53-prosenttista amfetamiinia. Asiassa on kysymys siitä, onko A:n hallussa pitämän amfetamiinin määrä ollut rikoslain 50 luvun 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla suuri ja onko huumausainerikos myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Rikoslain 50 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaan rikoksentekijä on tuomittava törkeästä huumausainerikoksesta, jos rikoksen kohteena on erittäin vaarallinen huumausaine tai suuri määrä huumausainetta, ja huumausainerikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Lain esitöissä (HE 180/1992 s. 22) on todettu, että huumausaineen suurta määrää ei voida ilmaista täsmällisesti esimerkiksi kiloissa, vaan se vaihtelee aineittain, ja että arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota myös huumausaineen voimakkuuteen. Eräänä tapana suhteuttaa eri aineiden määriä toisiinsa on mainittu tavanmukaiset kerta-annokset.

Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä (KKO 2021:3 kohdissa 7–10 mainitut korkeimman oikeuden ratkaisut) on katsottu, että 100 gramman amfetamiinimäärää voidaan lähtökohtaisesti pitää törkeän huumausainerikoksen tunnusmerkistön täyttävänä suurena määränä huumausainetta. Korkein oikeus on kuitenkin todennut, että huomiota tulee kiinnittää myös huumausaineen pitoisuuteen. Korkean tai erityisen alhaisen pitoisuuden verrattuna katukaupassa yleisesti levitettävän aineen pitoisuuteen tulee vaikuttaa teon törkeysarviointiin. Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä suuren määrän arviointia eri huumausaineissa on suhteutettu toisiinsa myös tavanomaisten käyttöannosten avulla siten, että suuren määrän on katsottu yleensä tarkoittavan useita satoja käyttöannoksia. Amfetamiinin keskimääräinen pitoisuus on vaihdellut noin 20 ja 40 prosentin välillä ja pitoisuudeltaan tavanomaisesta poikkeava amfetamiini on oikeuskäytännössä laskennallisesti muunnettu 25 prosentin vahvuiseksi.

Korkein oikeus on ratkaisunsa 2021:3 johtopäätöksenä todennut, että huumausaineen pitoisuus on sen ratkaisukäytännössä otettu huomioon arvioitaessa sitä, onko rikoksen kohteena ollut suuri määrä huumausainetta, ja katsonut, että amfetamiinin keskimääräisenä laskennallisena pitoisuutena voitiin pitää jo aikaisemmin oikeuskäytännössä noudatettua 25 prosentin pitoisuutta.

Johtopäätöksenään hovioikeus toteaa, että A:n hallussa pitämän amfetamiinin pitoisuus ylittää selvästi edellä todetun amfetamiinin keskimääräisen

20–40 prosentin pitoisuuden. Kysymyksessä oleva A:n hallusta takavarikoitu 49,8 grammaa 53-prosenttista amfetamiinia vastaa 25 prosentin keskimääräiseen käyttövahvuuteen muutettuna noin 105 grammaa amfetamiinia. Tästä määrästä olisi saatavissa yli 500 tavanomaista käyttöannosta. Nämä ja edellä selostetusta korkeimman oikeuden ratkaisukäytännöstä ilmenevät arviointiperusteet huomioon ottaen hovioikeus katsoo, että A:n hallussa pitämän amfetamiinin määrää on pidettävä rikoslain 50 luvun 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettuna suurena määränä huumausainetta.

A:n huumausainerikoksen kohteena on ollut samalla kerralla hallussa pidetty suuri määrä erittäin vaarallista huumausainetta. Kysymyksessä on ollut pitoisuudeltaan voimakas huumausaine-erä, josta olisi saatu levitykseen ja käyttöön suuri määrä tavanomaisia kerta-annoksia. Nämä seikat huomioon ottaen hovioikeus katsoo, että A:n syyksi luettu huumausainerikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen
hovioikeudenneuvos Seppo Hyartt, joka on myös esitellyt asian
hovioikeudenneuvos Janne Mononen

Lainvoimaisuustiedot: Lainvoimainen