Organisaatio ja henkilöstö

Hovioikeuden toimintaa johtaa presidentti. Hovioikeuden presidenttinä toimii Jyrki Kiviniemi ja kansliapäällikkönä Leena Saukkoriipi.

Rovaniemen hovioikeuden lainkäyttötoiminta on jaettu kahteen lainkäyttöosastoon, joita johtavat osastonjohtajat. Osastoon kuuluu hovioikeudenneuvoksia, tuomarikoulutettaviksi määräajaksi nimitettyjä asessoreita, hovioikeuden esittelijöitä ja tuomioistuinharjoitteluaan suorittava käräjänotaari. Lisäksi osastokanslioissa työskentelee lainkäyttönotaareita sekä erityis- ja lainkäyttösihteereitä. Hallintoasioita varten Rovaniemen hovioikeudessa on hallinto-osasto, johon kuuluvat hallintokanslia, kirjaamo, tieto- ja tietotekniikkapalvelut sekä virastomestaripalvelut. Hallinto- ja talousasioista vastaavat hovioikeuden presidentti ja kansliapäällikkö. Presidentin apuna hovioikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä toimii johtoryhmä, johon kuuluvat presidentti puheenjohtajana sekä jäseninä lainkäyttöosastojen johtajat ja kansliapäällikkö.

Rovaniemen hovioikeudessa työskentelee noin 50 henkilöä.


OR­GA­NI­SAA­TIO
PRE­SI­DENT­TI
JOH­TO­RYHMÄ TÄYSIS­TUN­TO
LAINKÄYTTÖOSAS­TO 1 Osas­ton joh­ta­ja ho­vioi­keu­den­neu­vok­set ases­so­rit ho­vioi­keu­den esit­te­li­jät kä­rä­jä­no­taa­ri lain­käyt­tö­no­taa­rit eri­tyis­sih­tee­ri lain­käyt­tö­sih­tee­ri LAINKÄYTTÖOSAS­TO 2 Osas­ton joh­ta­ja ho­vioi­keu­den­neu­vok­set ases­so­rit ho­vioi­keu­den esit­te­li­jät kä­rä­jä­no­taa­ri lain­käyt­tö­no­taa­rit eri­tyis­sih­tee­ri lain­käyt­tö­sih­tee­ri
HAL­LIN­TO-OSAS­TO Kans­lia­pääl­lik­kö
Hal­lin­to­kans­lia Kir­jaa­mo Tie­to- ja tie­to­tek­niik­ka­pal­ve­lut Vi­ras­to­mes­ta­ri­pal­ve­lut
Hal­lin­to­no­taa­ri Joh­don sih­tee­ri Kir­jaa­ja Apu­lais­kir­jaa­ja In­for­maa­tik­ko Ar­kis­ton­hoi­ta­ja Yli­vi­ras­to­mes­ta­ri Vi­ras­to­mes­ta­ri

Julkaistu 30.6.2020