Turun hovioikeuden organisaatio

Tuomareina hovioikeudessa toimivat presidentti, hovioikeudenlaamannit ja -neuvokset. Asessorit ja viskaalit hoitavat asioiden esittelyn ja kansliapäällikkö huolehtii hallinnosta. Turun hovioikeudessa on yhteensä noin 100 virkaa.

Lainkäyttötoiminta

Hovioikeus toimii osastoihin jakautuneena. Lainkäyttöasiat sekä muutoksenhakua ja ylimääräistä muutoksenhakua oikeushallintoasioissa koskevat asiat käsitellään ja ratkaistaan osastojen istunnoissa. Turun hovioikeudessa on kolme osastoa. Kutakin osastoa johtaa osaston johtaja. Osastolla voi olla jäseninä hovioikeudenlaamanni, hovioikeudenneuvoksia ja asessoreita sekä esittelijöinä hovioikeuden esittelijöitä ja käräjänotaari. Lisäksi osastolla on notaareita ja lainkäyttösihteereitä.

Hovioikeuden presidentti toimii istunnon puheenjohtajana osallistuessaan lainkäyttöasian ratkaisemiseen.

Hovioikeuden presidentti ja hovioikeuden hallinto

Hallintoa johtaa hovioikeuden presidentti. Hän ratkaisee ne hovioikeudelle kuuluvat hallintoasiat, joita ei ole säädetty tai määrätty hovioikeuden muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Hovioikeudessa on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii hovioikeuden presidentti ja jäseninä ovat osaston johtajat ja kansliapäällikkö. Johtoryhmä toimii presidentin apuna hovioikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.

Hovioikeuden työjärjestyksen mukaan hovioikeuden hallinnosta huolehtii kansliapäällikkö. Hallintoasioissa hovioikeuden presidenttiä ja kansliapäällikköä avustavat hallintosihteeri, johdon sihteeri, kaksi talous- ja henkilöstösihteeri sekä taloussihteeri. Informaatikon tehtävänä on vastata hovioikeuden kirjastosta ja sisäisestä tietopalvelusta. Kirjaamon henkilökunta huolehtii kirjaajan johdolla asiakirjahallinnosta, arkistoinnista sekä asiakaspalvelusta. Virastomestarien pääasiallisena tehtävänä on huolehtia pääkäsittelyjen turvallisuudesta.

 
Julkaistu 7.1.2019