THO:2022:2

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

L oli tuomittu kahteen valvontarangaistukseen. Rikosseuraamuslaitos oli kieltänyt L:n myöhemmän valvontarangaistuksen aloittamisen, koska aikaisempi valvontarangaistus oli keskeytetty. Syyttäjä vaati kummankin valvontarangaistuksen muuntamista vankeudeksi. L:n törkeäksi velvollisuuksien rikkomiseksi arvioitu menettely oli tapahtunut aikaisemman valvontarangaistuksen täytäntöönpanoprosessin yhteydessä. Kysymys siitä, voitiinko myöhempi valvontarangaistus muuntaa vankeudeksi.

AVGÖRANDETS CENTRALA INNEHÅLL

L hade dömts till två övervakningsstraff. Brottspåföljdsmyndigheten hade förbjudit att verkställigheten av L:s senare övervakningsstraff påbörjas, på grund av att det tidigare övervakningsstraffets verkställighet avbrutits. Åklagaren yrkade att vardera övervakningsstraffet skulle förvandlas till fängelse. L:s förfarande, som hade bedömts som ett grovt brott mot hens skyldigheter, hade skett i samband med verkställigheten av det tidigare ådömda övervakningsstraffet. Fråga om det senare ådömda övervakningsstraffet kunde förvandlas till fängelse.

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 8.6.2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syyttäjän vaatimus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syyttäjä vaati, että Pirkanmaan käräjäoikeudessa 23.5.2019 tuomitusta 120 päivän pituisesta valvontarangaistuksesta suorittamatta oleva osa 106 päivää muunnetaan yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 26 §:n mukaisesti ehdottomaksi vankeudeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syyttäjän mukaan L ei ollut pystynyt sitoutumaan valvontarangaistuksen suorittamiseen, vaan oli toistuvasti eron, muuton, asunnottomuuden, olosuhteiden tai muun syyn nojalla pyytänyt lykkäystä toimeenpanon aloittamisessa. Lisäksi hän ei ollut saapunut 25.10.2019, eikä 8.11.2019 sovituille tapaamisajoille valvontarangaistuksen aloittamiseksi. Hän oli tahallaan viivytellyt eikä ollut ollut tavoitettavissa puhelimitse. Rikkeiden perusteella Rikosseuraamuslaitos oli 9.7.2020 keskeyttänyt L:n valvontarangaistuksen toimeenpanon ja kieltänyt toisen valvontarangaistuksen täytäntöönpanon aloittamisen. Keskeytykseen mennessä L oli suorittanut 14 päivää ensimmäisestä hänelle tuomitusta valvontarangaistuksesta.

L oli tahallisesti ja törkeästi rikkonut yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 21 §:ssä säädettyjä velvollisuuksia. - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisäksi syyttäjä vaati, että L:lle Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa 14.1.2020 tuomittu 30 päivän pituinen valvontarangaistus muunnetaan yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 26 §:n mukaisesti ehdottomaksi vankeudeksi.

L oli tuomittu 23.5.2019 Pirkanmaan käräjäoikeudessa 120 päivän pituiseen valvontarangaistukseen, josta oli jäänyt suorittamatta 106 päivää L:n kieltäydyttyä jatkamasta valvontarangaistuksen suorittamista - - -. Rikosseuraamuslaitos oli tämän vuoksi 9.7.2020 määrännyt valvontarangaistuksen keskeytettäväksi. Varsinais-Suomen käräjäoikeus oli 14.1.2020 tuominnut L:n 30 päivän uuteen valvontarangaistukseen, joka oli myös keskeytetty.

L oli tahallisesti ja törkeästi rikkonut yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 21 §:ssä säädettyjä velvollisuuksia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L:n vastaus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L vastusti vaatimuksia valvontarangaistusten muuntamisesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Käräjäoikeuden ratkaisu

Perustelut

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 26 §:n 1 momentin mukaan, jos tuomittu ei aloita seuraamuksen suorittamista tai jättää suorittamisen kesken, eikä hänellä ole menettelyynsä hyväksyttävää syytä, taikka hänelle annetusta kirjallisesta varoituksesta huolimatta uudelleen tai muutoin tahallisesti ja törkeästi rikkoo 21, 22, 38, 49, 72 tai 73 §:ssä säädettyjä velvollisuuksiaan, Rikosseuraamuslaitoksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin asian saattamiseksi syyttäjän ja tuomioistuimen käsiteltäväksi. Jos kyse on valvontarangaistuksesta, Rikosseuraamuslaitoksen on kiellettävä täytäntöönpanon aloittaminen tai keskeytettävä täytäntöönpano, jos se on jo aloitettu.

Syyttäjä on vaatinut, että L:lle tuomitut valvontarangaistukset muunnetaan ehdottomaksi vankeudeksi. Perusteinaan syyttäjä on esittänyt, että L on rikkonut yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 21 §:ssä säädettyjä velvollisuuksia.

L on kirjallisessa vastauksessa vastustanut valvontarangaistuksen muuntamista. L:n mukaan pääasiallinen perustelu syyttäjän vaatimuksille on ollut hänen asunnottomuus. Nyt L:lla on vakituinen asunto ja hän kykenee valvontarangaistuksen suorittamaan. - - -

Kirjallisista todisteista ilmenee, että L on pyytänyt lykkäystä valvontarangaistukseen muun muassa muuton, joulun ja veljen kuoleman vuoksi. L on myös kesken rangaistuksen suorittamisen ilmoittanut, että hän ei jatka suorittamista koronaepidemiatilanteen vuoksi, jolloin valvontalaitteet on poistettu. Kun valvontarangaistusta on koitettu jatkaa, L on kertonut olevansa asunnoton. L:lle on annettu aikaa etsiä asunto, mutta L ei ole sitä hankkinut hänelle asetettuun määräaikaan mennessä.

Käräjäoikeus katsoo, että L:lle on annettu yli puoli vuotta aikaa etsiä asunto, eikä hän ole tehnyt sitä. L on ollut varsin haluton suorittamaan valvontarangaistusta eikä hän ole huolehtinut siitä, että hänellä olisi asunto, jossa hän voisi suorittaa rangaistusta.

Valvontarangaistus on ehdottoman vankeuden vaihtoehto, joka edellyttää suorittajaltaan säännöllistä sitoutumista sekä palveluehtojen noudattamista. L on menettelyllään törkeästi rikkonut valvontarangaistuksen ehtoja.

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 55 §:n 1 momentin mukaan jos tuomioistuin toteaa tuomitun menetelleen 26 tai 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla, sen on muunnettava valvontarangaistuksesta suorittamatta oleva osa ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi, jonka vähimmäisaika on neljä päivää.

Saman säännöksen 2 momentin mukaan jos tuomitun suoritettavana on ollut useita valvontarangaistuksia, yhteenlaskettujen valvontarangaistusten suorittamatta oleva osa on muunnettava ehdottomaksi vankeudeksi. Jos muunnettu vankeusrangaistus johtaisi eri määräosien soveltamiseen, täytäntöönpanossa noudatetaan, mitä rikoslain 2 c luvun 6 §:ssä säädetään ehdonalaisesta vapauttamisesta yhteisestä rangaistuksesta.

L:lle tuomitut valvontarangaistukset muunnetaan ehdottomaksi vankeudeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuomiolauselma

Vastaaja L

Aikaisempi tuomio
Varsinais-Suomen käräjäoikeus 14.1.2020, ratkaisu 101482
1. Varkaus 21.11.2018
Vankeus
Syyksi luetut rikokset 1
30 päivää vankeutta
Vankeusrangaistuksen sijasta samanpituinen valvontarangaistus.

Valvontarangaistusta koskeva ratkaisu
Suorittamatta oleva osa valvontarangaistuksesta muunnetaan ehdottomaksi vankeudeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aikaisempi tuomio
Pirkanmaan käräjäoikeus 23.5.2019, ratkaisu 123852
Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano
Yhdyskuntapalvelu on kokonaan suorittamatta.
Yhdyskuntapalvelua koskeva ratkaisu
Suorittamatta oleva yhdyskuntapalvelu 120 tuntia muunnetaan 4 kuukaudeksi vankeutta.
Vankeusrangaistuksen sijasta samanpituinen valvontarangaistus.

Valvontarangaistusta koskeva ratkaisu
Suorittamatta oleva osa valvontarangaistuksesta muunnetaan ehdottomaksi vankeudeksi.

Valvontarangaistuksen muuntaminen vankeudeksi
Valvontarangaistukset yhteensä 150 päivää.
Valvontarangaistuksia suoritettu yhteensä 14 päivää.
Valvontarangaistuksista suorittamatta yhteensä 136 päivää.
Suorittamatta olevat osat valvontarangaistuksista muunnetaan 4 kuukaudeksi 16 päiväksi ehdotonta vankeutta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Käräjätuomari Minnimari Saari

TURUN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 14.1.2022

Ratkaisu, johon on haettu muutosta

Varsinais-Suomen käräjäoikeus 08.06.2021 nro 125521

Asia

Valvontarangaistuksen muunto

Valittaja

L

Vastapuoli

Aluesyyttäjä - - -

Vaatimukset hovioikeudessa

Valitus

L on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan ja syyttäjän vaatimus valvontarangaistusten muuntamisesta vankeudeksi hylätään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana. Lisäksi syyttäjä on hovioikeuden tiedustelun johdosta lausunut, että syyttäjän vaatimus Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 14.1.2020 tuomitseman valvontarangaistuksen muuntamisesta perustuu yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 26 ja 54 §:än.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 26 §:n 1 momentin mukaan jos tuomittu ei aloita seuraamuksen suorittamista tai jättää suorittamisen kesken, eikä hänellä ole menettelyynsä hyväksyttävää syytä, taikka hänelle annetusta kirjallisesta varoituksesta huolimatta uudelleen tai muutoin tahallisesti ja törkeästi rikkoo 21, 22, 38, 49, 72 tai 73 §:ssä säädettyjä velvollisuuksiaan, Rikosseuraamuslaitoksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin asian saattamiseksi syyttäjän ja tuomioistuimen käsiteltäväksi. Jos kyse on yhdyskuntapalvelusta, valvontarangaistuksesta, nuorisorangaistuksesta tai 21 vuotta täytettyään rikoksen tehneen ehdollisen vankeuden valvonnasta, Rikosseuraamuslaitoksen on kiellettävä täytäntöönpanon aloittaminen tai keskeytettävä täytäntöönpano, jos se on jo aloitettu.

Mainitun lain 55 §:n 1 momentin mukaan jos tuomioistuin toteaa tuomitun menetelleen 26 tai 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla, sen on muunnettava valvontarangaistuksesta suorittamatta oleva osa ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi, jonka vähimmäisaika on neljä päivää. Pykälän toisen momentin mukaan jos tuomitun suoritettavana on ollut useita valvontarangaistuksia, yhteenlaskettujen valvontarangaistusten suorittamatta oleva osa on muunnettava ehdottomaksi vankeudeksi. Jos muunnettu vankeusrangaistus johtaisi eri määräosien soveltamiseen, täytäntöönpanossa noudatetaan, mitä rikoslain 2 c luvun 6 §:ssä säädetään ehdonalaisesta vapauttamisesta yhteisestä rangaistuksesta.

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön esitöiden mukaan (HE 215/2014 vp s. 78) mukaan yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 55 § vastaa aiemmin voimassa olleen valvontarangaistuksesta annetun lain (330/2011) 26 §:ä. Viimeksi mainitun lainkohdan esitöiden (HE 17/2010 vp s. 45) mukaan pykälän toisessa momentissa säädetään tilanteesta, jossa tuomitulla on ollut täytäntöönpantavana useita valvontarangaistuksia, joista olisi koostunut yli vuoden rangaistus.

Asian arviointi

Syyttäjä on vaatinut, että Pirkanmaan käräjäoikeuden 23.5.2019 ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 14.1.2020 L:lle tuomitsemat valvontarangaistukset muunnetaan vankeudeksi, koska L on rikkonut yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 21 §:ssä säädettyjä velvollisuuksia.

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden perustelut ja johtopäätöksen ensiksi mainitun tuomion muuntamisen osalta. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 14.1.2020 tuomitseman valvontarangaistuksen muuntamisen osalta hovioikeus lausuu seuraavaa.

Kirjallisena todisteena olevan Rikosseuraamuslaitoksen päätöksen 25.8.2020 mukaan aikaisemman valvontarangaistuksen keskeyttämisen vuoksi myös Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 14.1.2020 tuomitseman valvontarangaistuksen aloittaminen on kielletty. Käräjäoikeuden pääkäsittelyn pöytäkirjan mukaan Turun hovioikeus on antanut kysymyksessä olevasta tuomiosta 2.6.2020 päätöksen, jonka mukaan L:lle ei ole myönnetty jatkokäsittelylupaa.

Syyttäjä on perustanut muuntovaatimuksen yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 21 ja 26 §:iin. Asiassa on siten arvioitava, onko L tahallisesti ja törkeästi rikkonut yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 21 §:ssä säädettyjä velvollisuuksiaan myös Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 14.1.2020 tuomitseman valvontarangaistuksen täytäntöönpanossa.

Rikosseuraamuslaitoksen päätöksestä 25.8.2020 ilmenee, että Turun hovioikeuden 2.6.2020 (Varsinais-Suomen käräjäoikeus 14.1.2020) tuomitseman 30 päivän valvontarangaistuksen aloittaminen on kielletty, koska aikaisempi 120 päivän valvontarangaistus (Pirkanmaan käräjäoikeus 23.5.2019) on keskeytetty.

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetussa laissa ei ole valvontarangaistuksen osalta vastaavaa säännöstä kuin yhdyskuntapalvelun osalta (lain 39 §), minkä mukaan tuomioistuin voisi muuntaa ehdottomaksi vankeudeksi myös sellaisen valvontarangaistuksen, jonka täytäntöönpano ei ole vielä alkanut. Edellä lain 55 §:n 2 momentin taustasta lausuttu huomioon ottaen, se ei sovellu nyt kysymyksessä olevaan tilanteeseen.

L:n törkeäksi velvollisuuksien rikkomiseksi arvioitu menettely on tapahtunut Pirkanmaan käräjäoikeuden 23.5.2019 antaman tuomion täytäntöönpanoprosessin yhteydessä. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 26 §:stä ei voida tehdä sellaista tulkintaa, että kyseisillä perusteilla voitaisiin muuntaa myös Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 14.1.2020 tuomitsema valvontarangaistus, jonka täytäntöönpano ei ole Rikosseuraamuslaitoksen 25.8.2020 antaman täytäntöönpanon kieltopäätöksenkään mukaan vielä alkanut. Muutakaan perustetta muuntovaatimukselle ei ole esitetty.

Edellä lausutun perusteella syyttäjän vaatimus Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 14.1.2020 tuomitseman valvontarangaistuksen muuntamisesta on hylättävä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuomiolauselma

Vastaaja L

Muutokset käräjäoikeuden tuomiolauselmaan

Aikaisempi tuomio
Varsinais-Suomen käräjäoikeus 14.1.2020, ratkaisu 101482
1. Varkaus 21.11.2018
Vankeus
Syyksi luetut rikokset 1
30 päivää vankeutta
Vankeusrangaistuksen sijasta samanpituinen valvontarangaistus.

Valvontarangaistusta koskeva ratkaisu
Vaatimus valvontarangaistuksen muuntamisesta vankeudeksi hylätään

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aikaisempi tuomio
Pirkanmaan käräjäoikeus 23.5.2019, ratkaisu 123852
Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano
Yhdyskuntapalvelu on kokonaan suorittamatta.
Yhdyskuntapalvelua koskeva ratkaisu
Suorittamatta oleva yhdyskuntapalvelu 120 tuntia muunnetaan 4 kuukaudeksi vankeutta.
Vankeusrangaistuksen sijasta samanpituinen valvontarangaistus.

Valvontarangaistusta koskeva ratkaisu
Suorittamatta oleva osa valvontarangaistuksesta muunnetaan ehdottomaksi vankeudeksi.

Valvontarangaistuksen muuntaminen vankeudeksi
Valvontarangaistus 120 päivää.
Valvontarangaistuksesta suoritettu 14 päivää.
Valvontarangaistuksesta suorittamatta 106 päivää.
Suorittamatta oleva osa valvontarangaistuksesta muunnetaan 3 kuukaudeksi 16 päiväksi ehdotonta vankeutta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Hovioikeudenneuvos Elise Mäki
Hovioikeudenneuvos Atte Andersson
Asessori Emmi Koiranen

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen